Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Hoorn
CiteertitelNota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Hoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2017nieuwe regeling

07-03-2017

Gemeenteblad 2017, 46444

1372638

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1372638

 

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

betreft: Nota Inkoop en - Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn

 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

 

 • 1.

  de beleidsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 in te trekken;

 • 2.

  de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn vast te stellen;

 

Hoorn, 7 maart 2017

 

De griffier,                             de voorzitter,

 

 

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn

Vastgesteld d.d. 7 maart 2017 door de gemeenteraad

 

Inhoudsopgave

 

DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

 

1 Inleiding

 • 1.

  1 Professioneel opdrachtgeverschap

 • 1.

  2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

   

2 Juridische uitgangspunten

 • 2.

  1 Algemeen juridisch kader

 • 2.

  2 Uniformiteit

 • 2.

  3 Bepalen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure

 • 2.

  4 Mandaat en volmacht

 • 2.

  5 Klachtenregeling

   

3 Ethische- en ideële uitgangspunten

 • 3.

  1 Integriteit

 • 3.

  2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • 3.

  3 Burgerparticipatie

 • 3.

  4 Innovatie

   

4 Economische uitgangspunten

 • 4.

  1 Product- en marktanalyse

 • 4.

  2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

 • 4.

  3 Regionale- en lokale economie en het MKB

 • 4.

  4 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

 • 4.

  5 Samenwerkingsverbanden

   

DEEL 2 GEMEENTE SPECIFIEKE AANVULLING NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

 

5 Gemeente Hoorn

 • 5.

  1 Inkoopstrategie

 • 5.

  2 Klachtenregeling

 • 5.

  3 Duurzaam inkopen

 • 5.

  4 Opdrachtverlening aan WerkSaam

 • 5.

  5 Burgerparticipatie

 • 5.

  6 Regionale economie

   

Voorwoord

Dit is de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. De nota bestaat uit twee delen.

 

Deel 1 bevat het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Schagen, Langedijk, Heerhugowaard, Hollandse Kroon en Hoorn.

 

Deel 2 bevat de gemeente specifieke aanvulling op de nota.

Aanleiding voor het opstellen van deze nota is de wijziging van de Aanbestedingswet 2012, die op 1 juli 2016 in werking treedt.

 

DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID
1 Inleiding

 

1.1 Professioneel opdrachtgeverschap

De gemeente wil een professionele- en maatschappelijk verantwoordelijke opdrachtgever zijn, welke integer handelt en rechtmatig en doelmatig inkoopt.

Voor de gemeente is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid is een voorwaarde en helpt de gemeente om zich verder te ontwikkelen. Het draagt niet alleen bij aan besparingen, maar geeft ook verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten en duurzaamheid. Denk daarbij ook aan efficiënte en innovatieve oplossingen. Professioneel opdrachtgeverschap geeft de mogelijkheid om een verbinding te maken, die de gemeente heeft met de lokale- en regionale werkgelegenheid.

 

1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

De doelstellingen van de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid zijn:

 • 1.

  Een bijdrage aan de college- en organisatiedoelstellingen leveren;

 • 2.

  Doelmatig en rechtmatig inkopen & aanbesteden, zodat gemeenschapsgelden op een verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en besteed;

 • 3.

  Een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn, die ondernemers gelijke kansen biedt;

 • 4.

  Inkopen & aanbesteden tegen de optimale (integrale) prijs-kwaliteitsverhouding;

 • 5.

  Administratieve lastenverlichting van de inkoop- en aanbestedingsprocessen voor de gemeente en de ondernemers.

   

2 Juridische uitgangspunten

 

2.1 Algemeen juridisch kader

De gemeente leeft de geldende wet- en regelgeving na.

De voor het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit de geldende:

• Nationale- en Europese aanbestedingswetgeving;

• Algemene wet bestuursrecht;

• Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten;

• Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeente.

 

2.2 Uniformiteit

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk uniforme documenten en werkwijzen bij haar inkoop- en aanbestedingsprocedures te hanteren. Dit sluit aan bij de wensen van de ondernemers en zijn zij sneller bekend met de inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente. De administratieve lasten dalen verder, omdat de gemeente bij het doorlopen van haar inkoop- en aanbestedingsprocedures zoveel mogelijk van een digitaal platform gebruik maakt.

 

2.3 Bepalen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure

De gemeente kiest de inkoop- of aanbestedingsprocedure op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de geldende Aanbestedingswet- en regelgeving.

 

2.4 Mandaat en volmacht

Inkoop en aanbesteden vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaat- en volmacht regeling van de gemeente. De gemeente wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

 

2.5 Klachtenregeling

De gemeente biedt ondernemers de mogelijkheid om klachten over inkoop- en aanbestedingsprocedures in te dienen.

3 Ethische- en ideële uitgangspunten

3.1 Integriteit

De gemeente hecht belang, dat haar bestuurders en ambtenaren, integer handelen.

De bestuurders en ambtenaren houden zich aan het integriteitsbeleid. Zij handelen zakelijk en objectief en belangenverstrengeling wordt voorkomen.

De gemeente wenst alleen zaken te doen met integere ondernemers, die zich niet bezighouden met criminele- of illegale praktijken. De toetsing van de integriteit van ondernemers vindt onder andere plaats door toepassing van verplichte uitsluitingsgronden bij de uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocedures.

 

3.2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

3.2.1 Duurzaam Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer en neemt daar waar mogelijk in alle fasen van het inkoop- en aanbestedingsproces milieu- en sociale aspecten in acht. Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om zaken zoals recht op vakbond lidmaatschap, kinderarbeid, fraude, discriminatie. Bij milieu gaat het erom het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten. Bij financiën gaat het erom de beschikbare budgetten in relatie tot bovenstaande zo goed mogelijk te besteden.

 

3.2.2 Social return on investment (SROI)

Bij SROI worden afspraken gemaakt met leveranciers over het creëren van arbeidsplaatsen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van SROI is de gemeente aangesloten bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN).

 

3.2.3 Opdrachtverlening aan regionale Sociale werkvoorzieningen

Namens de gemeente vervult de regionale werkvoorziening een belangrijke maatschappelijke rol bij de arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is van belang, dat er voldoende werkzaamheden zijn om deze mensen daadwerkelijke aan het werk te helpen en te houden. Dit door waar mogelijk (deel)opdrachten uit te laten voeren door medewerkers van regionale sociale werkvoorziening.

 

3.2.4 Sociale voorwaarden

Door toepassing van Sociale voorwaarden bij inkoop- en aanbesteden kunnen ondernemers worden uitgesloten, als opdrachten onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

 

3.3 Burgerparticipatie

De gemeente heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkeling om de burgers te willen laten participeren in de samenleving. Zij betrekt daar waar mogelijk haar inwoners bij inkoop- en aanbestedingsprocedures.

 

3.4 Innovatie

De gemeente, zal daar waar mogelijk, innovatie bevorderen met haar inkoop- en aanbestedingsprocedures. Hierbij heeft de gemeente oog voor innovatieve producten, werken en diensten, die een belangrijke rol spelen in de efficiëntie en de kwaliteit van overheidsdiensten.

Innovatie kan een bijdrage leveren aan een duurzamere ontwikkeling van de gemeente en een kwalitatief betere leefomgeving voor haar inwoners.

4 Economische uitgangspunten

4.1 Product- en marktanalyse

Inkoop en aanbesteden vindt plaats op basis van een voorafgaande product-, dienst- en/of marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

 

4.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

De gemeente streeft naar onafhankelijkheid jegens ondernemers. De gemeente heeft de vrijheid bij het maken van keuzes bij inkoop- en aanbestedingsprocedures en/of in verband met de naleving van de Aanbestedingswet- en regelgeving.

 

4.3 Regionale- en lokale economie en het MKB

Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen krijgen. De gemeente houdt rekening met het midden- en kleinbedrijf. In voorkomende gevallen waar een onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden met regionale- en lokale ondernemers.

 

4.4 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

De gemeente bevordert eerlijke mededinging. De ondernemers dienen een eerlijke kans te krijgen om een opdracht gegund te krijgen. Dit realiseren wij door objectief, transparant, non-discriminerend en proportioneel te handelen. Dit draagt bij aan het in stand houden van een gezonde marktwerking.

 

4.5 Samenwerkingsverbanden

De gemeente streeft naar samenwerking bij inkoop en aanbesteden zowel binnen de eigen organisatie, als met andere gemeenten en aanbestedende diensten.

DEEL 2 GEMEENTE SPECIFIEKE AANVULLING NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID
5 Gemeente Hoorn

 

5.1 Inkoopstrategie

Voorafgaande aan een aanbesteding zijn de volgende kernvragen relevant om vooraf te beantwoorden:

 • 1.

  Wat willen we aanbesteden? Wanneer willen we dit aanbesteden? Welke risico’s zijn we bereid te nemen?

 • 2.

  Op welke wijze draagt deze aanbesteding bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente?

 • 3.

  Wat kunnen en willen we als gemeente Hoorn zelf doen?

 • 4.

  Wat kan de markt voor de gemeente doen?

 • 5.

  Welke contracts- en aanbestedingsvorm past daarbij?

 • 6.

  Welk contractbeheer past daarbij?

Het resultaat van de beantwoording van deze vragen is de inkoopstrategie.

 

5.2 Klachtenregeling

In aanvulling op paragraaf 2.5: Hiervoor heeft de gemeente een klachtenregeling opgesteld die te raadplegen is via de website van de gemeente Hoorn en waar naar wordt verwezen in de aanbestedingsstukken.

 

5.3 Duurzaam inkopen

In aanvulling op paragraaf 3.2.1: Bij milieu gaat het erom het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten, door bijvoorbeeld rekening te houden met de CO2 footprint, vermindering van energiegebruik, hergebruik van materialen en energiezuinige oplossingen.

 

5.4 Opdrachtverlening aan WerkSaam

Namens de gemeente vervult WerkSaam een belangrijke maatschappelijke rol bij de arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is van belang, dat er voldoende werkzaamheden zijn om deze mensen daadwerkelijke aan het werk te helpen en te houden. Dit door waar mogelijk (deel)opdrachten uit te laten voeren door WerkSaam.

De gemeente Hoorn heeft geen Sociale werkvoorziening. Paragraaf 3.2.3. is daarom niet van toepassing.

 

5.5 Burgerparticipatie

In aanvulling op paragraaf 3.3: Als er sprake is van burgerparticipatie, blijft de gemeente te allen tijde verantwoordelijk voor een goede belangenafweging bij de besluitvorming.

 

5.6 Regionale economie

In aanvulling op paragraaf 4.3: De gemeente houdt rekening met het midden- en kleinbedrijf én de stimulering van de lokale en regionale economie.

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen wordt in ieder geval altijd 1 regionale en 1 niet-regionale ondernemer uitgenodigd als deze aan de objectieve criteria voldoet. Het stellen van proportionele eisen staat voorop.