Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels voor het vergunningvrij plaatsen van reclameborden aan of rond straatmeubilair zoals lichtmasten, palen etc. op of aan de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het vergunningvrij plaatsen van reclameborden aan of rond straatmeubilair zoals lichtmasten, palen etc. op of aan de weg
CiteertitelNadere regels reclameborden Kaag en Braassem 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.10, lid 1 en lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

17-07-2012

Witte Weekblad, 25-07-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het vergunningvrij plaatsen van reclameborden aan of rond straatmeubilair zoals lichtmasten, palen etc. op of aan de weg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

Overwegende dat:

ter vermindering van de administratieve lasten in de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012 ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg geen vergunningstelsel meer is opgenomen, maar een breed gestelde algemene regel (artikel 2:10 APV);

overmatige plaatsing van (tijdelijke) reclameborden schade toebrengt c.q. kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid, het beheer en het onderhoud van de weg belemmert c.q. kan belemmeren en de woon- en leefomgeving kan aantasten;

dat er om die reden aanleiding is om nadere regels te stellen omtrent het vergunningvrij plaatsen van deze borden;

gelet op artikel 2:10 eerste en derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012;

besluiten:

vast te stellen de volgende “Nadere regels voor het vergunningvrij plaatsen van reclameborden aan of rond straatmeubilair zoals lichtmasten, palen etc. op of aan de weg’

Artikel 1 Aanwijzing reclameborden

 • 1

  Het plaatsen van reclameborden is alleen toegestaan voor evenementen en activiteiten die voldoen aan de hieronder genoemde criteria:

  het evenement of de activiteit:

  - heeft een tijdelijk karakter;

  - is voor een breed publiek toegankelijk;

  - heeft een sociaal-cultureel karakter, ofwel een maatschappelijk belang;

  - heeft niet betrekking op een bepaald commercieel merk of product;

  - is niet gericht op bedrijven.

 • 2

  De aangekondigde evenementen en activiteiten moeten binnen de gemeente Kaag en Braassem plaatsvinden of uitstraling hebben c.q. van belang zijn voor inwoners en bezoekers van Kaag en Braassem.

 • 3

  Voor eenzelfde activiteit mogen maar één keer reclameborden worden geplaatst.

 • 4

  De reclameborden mogen alleen worden aangebracht in de 30 in opdracht van de gemeente door Gripp BV geplaatste en geëxploiteerde frames voor sandwichborden langs wegen. Voor de daadwerkelijke plaatsing is deze BV verantwoordelijk en de plaatsing geschiedt voor rekening van de opdrachtgever van de reclameborden.

Artikel 2 Commerciële reclame-uitingen

Het gestelde in lid 4 van artikel 1 is van overeenkomstige toepassing op commerciële reclame-uitingen.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Intrekking oude regels

De nadere regels m.b.t. reclameborden en spandoeken vastgesteld op 28 april 2009 worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werken op 1 januari 2013.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: "Nadere regels reclameborden Kaag en Braassem 2013".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem op 17 juli 2012.

de gemeentesecretaris,               de burgemeester,

M.E. Spreij                                        J.B. Uit den Boogaard, l.b.

 

Toelichting 1 Toelichting op de Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden