Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Eerste verordening tot wijziging van de Kapverordening Kaag en Braassem 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste verordening tot wijziging van de Kapverordening Kaag en Braassem 2009
CiteertitelEerste verordening tot wijziging van de Kapverordening Kaag en Braassem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Boswet, art. 15
 3. Boswet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010Artikel 1 t/m 6

28-06-2010

Witte Weekblad, 14-07-2010

10.057

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste verordening tot wijziging van de Kapverordening Kaag en Braassem 2009

 

Nr ;

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van Alkemade en het college van Jacobswoude ;

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 15 en 17 van de Boswet;

overwegende dat het uit oogpunt van behoud van natuurwaarde, landschappelijke waarde dorpsschoon en leefbaarheid wenselijk is bepaalde houtopstand of soorten van houtopstand te behouden en te beschermen;B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Kapverordening Kaag en Braassem 2009

Artikel 1 Toepassingsbereik en begripsomschrijvingen

 • 1

  Onder de werking van het in deze verordening opgenomen kapverbod valt uitsluitend de houtopstand, vermeld op de lijst van beschermwaardige bomen, die is vastgesteld door het college, en de buiten de bebouwde kom gelegen houtopstand langs wegen en spoorwegen alsmede eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, voor zover deze houtopstand uit andere soorten bestaat dan nietgeknotte populieren of wilgen.

 • 2

  Het college is bevoegd de bij deze verordening behorende lijst van beschermwaardige bomen te wijzigen.

 • 3

  In deze verordening wordt verstaan onder:a. houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen;b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;c. dunning: velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand;d. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;e. iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);f. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus.g. In deze verordening wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben;h. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;i. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Kapverbod

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag onder de werking van deze verordening vallende houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2

  Het verbod geldt niet voor houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 3 Aanvraag vergunning

 • 1

  De vergunning moet worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 2

  Wanneer het bureau LASER van het ministerie van LNV aan het bevoegd gezag een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift mede als eenvergunningaanvraag.

Artikel 4 Weigeringsgrond

Het bevoegd gezag kan de vergunning weigeren dan wel onder voorwaarden verlenen in het belang van:a. de natuurwaarde van de houtopstand;b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Artikel 5 Beslistermijn

(vervallen)

Artikel 6 Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze nietgeslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3

  Een vergunning wordt verleend onder de standaardvoorwaarde van feitelijk niet-gebruik tot het moment van definitief worden van de vergunning, oftewel tot het moment dat:a. de bezwaar- of beroepstermijn voor derden is verstreken zonder dat bezwaar of beroep is ingediend;b. beslist is op een verzoek om een voorlopige voorziening;c. beslist is op het beroep van derden en geen verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan.

Artikel 7 Herplant- / instandhoudingsplicht

 • 1

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld dan wel op andere wijze tenietgegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplantenovereenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van toepassing is, ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 4

  Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 8 Schadevergoeding

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 2, artikel 4, artikel 6 of artikel 7, schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is verzekerd, kent het college hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. 

Artikel 9 Bestrijding iepziekte

 • 1

  Indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college isaangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;c. of de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

 • 2

  Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

Artikel 10 Strafbepalingen

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 11 Toezichthouders

 • 1

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: opsporingsambtenaren van de politieregio Hollands-Midden en personen, werkzaam voor het gemeentelijk organisatieonderdeel voor toezicht en handhaving.

 • 2

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 12 Intrekken oude regeling

De Kapverordening Alkemade 2007 en de Kapverordening Jacobswoude worden ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsbepaling

 • 1

  Vergunningen en ontheffingen - hoe ook genaamd - verleend krachtens de voorschriften bedoeld in artikel 12 blijven - indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende maximaal 5 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 2

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de voorschriften bedoeld in artikel 12 blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en bepalingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende maximaal 5 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 3

  Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Kapverordening Kaag en Braassem die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordeningen worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.

 • 4

  Op een aanhangig beroep- of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing, bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 12 is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de voorschriften bedoeld in artikel 12.

 • 5

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, blijft een vergunning of ontheffing - hoe ook genaamd - van kracht, totdat onherroepelijk is beslist op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen gebod of verbod vereiste, vergunning of ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

 • 6

  Gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze verordening en niet voorkomend in de voorschriften als bedoeld in artikel 12 zijn niet van toepassing:a. gedurende 2 weken na het in werking treden van deze verordening;b. ook na de onder a. bepaalde termijn, voor zover degene die de vergunning of ontheffing nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroepelijk op deze aanvraag is beslist.

 • 7

  De intrekking van de voorschriften bedoeld in artikel 12 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die voorschriften genomen nadere regels, beleidsregels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na haar bekendmaking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:Kapverordening Kaag en Braassem 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Kaag en Braassem van 2 januari 2009

De griffier,                                                 De voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink                  H.B. Eenhoorn

Lijst 1  

Dorp                             Adres                                  Soort boom             Aantal        InformatieHoogmade                 Blauwpolderkade 1          Zwarte Els                2 Hoogmade                 Blauwpolderkade 1          Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Blauwpolderkade 1          Zomer Eik                                     SolitairHoogmade                 Blauwpolderkade 1          Berg Esdoorn                              SolitairHoogmade                 Boskade 1                          Rode Kastanje                            SolitairHoogmade                 Boskade 1                          Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Boskade 1                          Berg Esdoorn                              SolitairHoogmade                 Boskade 1                          Berk                                               SolitairHoogmade                 Boskade 8                          Zomer Eik                                     SolitairHoogmade                 Boskade 8                          Lijsterbes                                     SolitairHoogmade                 Boskade 10                        Zaai Linde               3 Hoogmade                 Boskade 10                        Treur Sierkers                             SolitairHoogmade                 Boskade 10b                      Zaaiberk                  4                  GroepenHoogmade                 Doespolderkade 3            Kastanje                  2                  GeriefhoutHoogmade                 Doespolderkade 6            Lei Linde                 2 Hoogmade                 Doespolderkade 6            Zaai Linde                                   Solitair + GeriefhoutHoogmade                 Doespolderkade               Kad nr. 1590a                             GeriefhoutHoogmade                 Doespolderkade               Kad nr. 1799a                             GeriefhoutHoogmade                 Doespolderkade               HoutwalHoogmade                 Doespolderkade               Kad nr. 1923a Hoogmade                 Van Fenemalaan 18         Zaai Berk                                     SolitairHoogmade                 Van Fenemalaan 28         Kastanje                  3 Hoogmade                 Van Fenemalaan 28         Lei Linde                 2 Hoogmade                 Frederikskade 2                Kastanje                                      SolitairHoogmade                 Frederikskade 3                Zaai Linde              12                RijHoogmade                 Frederikskade 3                Fruitbomen                                 Hoogstam/GeriefhoutHoogmade                 Frederikskade 4                Zaai Berk                 3 Hoogmade                 Frederikskade 4                Kastanje                  2 Hoogmade                 Frederikskade 4                Zaai Linde                                   SolitairHoogmade                 Groenwegh 6                     GeriefhoutHoogmade                 Groenwegh 8                     Es                             4                  RijHoogmade                 Kerkstraat 51                     Kastanje                                      SolitairHoogmade                 Kerkstraat 53                     Lei Linde                                     SolitairHoogmade                 Kerkstraat 59                     Zaai Berk                                     SolitairHoogmade                 Kerkstraat 59                     Beuk                                             SolitairHoogmade                 Kerkstraat 59                     Lei Linde                 7                  RijHoogmade                 Kerkstraat 68                     Eik                                                 SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 1     Lei Linde                 4 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 3     Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 4     Lei Linde                 3 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 4     Prieel Berk                                   SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 5     Beuk                                              SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 5     Zaai Linde                                    SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 11   Lei Linde                3 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 15   Kastanje                 2 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 15   Fruitbomen            5                    HoogstamHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 17   Kastanje                 4 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 17   Lei Linde                3 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 19   Lei Linde                4 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 19a Iep                                                 GeriefhoutHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 19a Plataan                                         GeriefhoutHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 21   Zaai Berk                                      SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 21   Beuk                                              SolitairHoogmade                 Van Klaverwijdeweg 21   Plataan                  4 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 21   Lei Linde               2 Hoogmade                 Van Klaverwijdeweg 23   Plataan                  6 Hoogmade                 Noordeinde 8                    Kastanje                3                     SolitairHoogmade                 Noordeinde 8                    Noorse Esdoorn                          SolitairHoogmade                 Noordeinde 29                  Veld Esdoorn                               GeriefhoutHoogmade                 Noordeinde 38                  Zaai Linde             2 Hoogmade                 Noordeinde 38                  Zomer Eik                                     SolitairHoogmade                 Noordeinde 38                  Beuk                                              SolitairHoogmade                 Noordeinde                        Zwarte Els                                    HoutwalHoogmade                 Noordeinde                        Zaai Beuk                                     HoutwalHoogmade                 Noordeinde                        Es                                                  HoutwalHoogmade                 Oude Kerkweg 1               Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Oude Kerkweg 2               Es                                                   SolitairHoogmade                 Oude Kerkweg 2               Lei Linde                2 Hoogmade                 Oude Kerkweg 3               Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Oude Kerkweg 3               Zomer Eik                                     SolitairHoogmade                 Oude Kerkweg 3               Lei Linde                2 Hoogmade                 Oude Kerkweg 7               Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Vlietkade 2                         Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Vlietkade 2                         Walnoot                                         SolitairHoogmade                 Vlietkade 2                         Fruitbomen            3                     Hoogstam/GeriefhoutHoogmade                 Vlietpark 10                        Kastanje                                       SolitairHoogmade                 Vlietpark 12                        Watercypres                                 SolitairHoogmade                 Vlietpark 14                        Papier Berk                                  GroepHoogmade                 Voorofse-Polderkade 3   Es                                                   SolitairHoogmade                 Voorofse-Polderkade 4   Fruitbomen                                   HoogstamHoogmade                 Voorofse-Polderkade 4   Zaai Linde                                     SolitairHoogmade                 Voorofse-Polderkade      Zomer Eik                                      SolitairKad. Nr. a2 1264 Kaag                            Julianalaan 9                    Beuk                        2                     SnoeivormKaag                            Julianalaan 22                  Paardekastanje    2                     Natuurlijk gevormdKaag                            Julianalaan 26                  Eik                           1                     Natuurlijk gevormdKaag                            Julianalaan 29                  Paardekastanje    5                     Natuurlijk gevormdKaag                            Julianalaan (Orion)          Linde                      1                      Natuurlijk gevormdLeimuiden                  Bilderdam 12                    Leilinde                   2                     LandschappelijkLeimuiden                  Bilderdam 24                    Walnoot                   1                     SolitairLeimuiden                  Bilderdam 24                    Linde                        1                     SolitairLeimuiden                  Bilderdam 24                    Els                            1                     HoutwalLeimuiden                  Bilderdam 24                    Es                             1                     HoutwalLeimuiden                  Bilderdam 24                    Kastanje                  1                     SolitairLeimuiden                  Bilderdam 29                    Beuk                         1                     SolitairLeimuiden                  Bilderdam 29                    Leilinde                    3 Leimuiden                  Bilderdam 33                    Kastanje                  1                     SolitairLeimuiden                  Bilderdam 33                    Zwarte Els               3 Leimuiden                  Bilderdam 33                    Haagbeuk               1                     SolitairLeimuiden                  Bilderdam 33                    Beuk                         2 Leimuiden                  Bilderdam 34                    Leilinde                    4                     GroepLeimuiden                  Bilderdam 41 Leimuiden                  Dorpsstraat 12                 Kastanje                   1                     SolitairLeimuiden                  Dorpsstraat 41                 Kastanje                   2                     SolitairLeimuiden                  Dorpsstraat 74                 Zwarte Els                1                     HoutwalLeimuiden                  Dorpsstraat 74                 Zaaiberk                   1                     HoutwalLeimuiden                  Dorpsstraat 74                 Es                              1                     HoutwalLeimuiden                  Dorpsstraat 78                 Zwarte Els                1                     HoutwalLeimuiden                  Dorpsstraat 78                 Zaaiberk                   1                     HoutwalLeimuiden                  Dorpsstraat 78                 Es                              1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 7                      Linde                         1                     SolitairLeimuiden                  Herenweg 9                      Zwarte Els                1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 9                      Es                              1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 9a                   Es                               1                     GeriefhoutLeimuiden                  Herenweg 33                   Zwarte Els                 1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 33a                 Zwarte Els                 1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 33a                 Es                               1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 39                   Walnoot                     1                     SolitairLeimuiden                  Herenweg 47                   Boskriek                    3                     GroepsverbandLeimuiden                  Herenweg 47                   Zwarte Els                 1                     HoutwalLeimuiden                  Herenweg 47                   Es                               1                      HoutwalLeimuiden                  Kerkweg 15                      Zwarte Els                 1                     SolitairLeimuiden                  Kerkweg 19                      Zwarte Els                 1                     Groepen Leimuiden                  Noordeinde 90                Zwarte Els                 1                      HoutwalLeimuiden                  Noordeinde 92                Zwarte Els                 1                      HoutwalLeimuiden                  Noordeinde 94                Zwarte Els                 1                      HoutwalLeimuiden                  Noordeinde 98                Zwarte Els                 1                      HoutwalLeimuiden                  Dr. Stapeseastraat 24   Beuk                           4                      RijLeimuiden                  Vriezekoop 4                    Es                               1                      HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 4                    Walnoot                     1                      HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 6                    Kastanje                    4 Leimuiden                  Vriezekoop 6                    Es                               1                      GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 10                  Linde                          2                      SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 10                  Fruitbomen               2                      HoogstamLeimuiden                  Vriezekoop 10                  Es                               1                      GeriefhoutLeimuiden                  Kerkweg 3 - 7                   Zwarte Els                 1                      HoutwalLeimuiden                  Westeinde                        Es                                1                      HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 11                  Leilinde                      7 Leimuiden                  Vriezekoop 11                  Zaaiberk                     1                       SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 11                  Zwarte Els                  1                      HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 11                  Es                                1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 11                  Schietwilg                  1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 12 - 14          Kastanje                     2 Leimuiden                  Vriezekoop 12 - 14          Fruitbomen                1                       HoogstamLeimuiden                  Vriezekoop 12 - 14          Es                                1                       GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 12 - 14          Schietwilg                  1                       GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 15                  Kastanje                    3                        SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 16                  Linde                          9                        SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 18                  Kastanje                    2 Leimuiden                  Vriezekoop 18                  Leilinde                      2 Leimuiden                  Vriezekoop 18                  Fruitbomen                3                       HoogstamLeimuiden                  Vriezekoop 19                  Es                                1                       GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 22a                Boskriek                    1                        SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 24                  Esdoorn                     1                       SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 24                  Kastanje                    2 Leimuiden                  Vriezekoop 24                  Es                                2 Leimuiden                  Vriezekoop 26                  Kastanje                    2 Leimuiden                  Vriezekoop 27                  Leilinde                      4                       RijLeimuiden                  Vriezekoop 28                  Zaaiberk                    1                        SolitairLeimuiden                  Vriezekoop                        Schietwilg                 1                        SolitairLeimuiden                  Vriezekoop                        Schietwilg                 1                        GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 34a                Noorse Esdoorn      3 Leimuiden                  Vriezekoop 34a                Linde                          2 Leimuiden                  Vriezekoop 34a                Es                               1                       SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 34a                Fruitbomen               1                       HoogstamLeimuiden                  Vriezekoop 34 Leimuiden                  Vriezekoop 35b                Linde                          9                       RijLeimuiden                  Vriezekoop 38                  Zwarte Els                 1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 38                  Zaaiberk                     2                      HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 38                  Es                               1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 39                  Zwarte Els                 1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 39                  Es                               1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 39                  Schietwilg                  1                      HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop                        Zwarte Els                1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop                        Es                               1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop                        Schietwilg                 1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 43                  Zwarte Els                 1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 47                  Kastanje                    2 Leimuiden                  Vriezekoop 47                  Leilinde                      3 Leimuiden                  Vriezekoop 47                  Linde                          1                       SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 47                  Fruitbomen               9                       HoogstamLeimuiden                  Vriezekoop 49                  Zwarte Els                 1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 49                  Zaaiberk                    1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 55                  Zomereik                   2 Leimuiden                  Vriezekoop 55                  Es                               1                       SolitairLeimuiden                  Vriezekoop                        Linde                         1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop                        Zwarte Els                1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop                        Es                               1                       HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 57                   Kastanje                   4 Leimuiden                  Vriezekoop                        Zwarte Els                                          GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 57a                Knotwilg                                             GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 57a                Treurwilg                   3 Leimuiden                  Vriezekoop 59                  Kastanje                                             SolitairLeimuiden                                                              Linde                                                   SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 59                  Zaaiberk                                             HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 67                  Kastanje                    3 Leimuiden                  Vriezekoop 67                  Zwarte Els                                          HoutwalLeimuiden                  Vriezekoop 67                  Es Leimuiden                  Vriezekoop 73                  Zomereik                                            SolitairLeimuiden                  Vriezekoop 73                  Zwarte Els                                          GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 77                  Plantaan                    5 Leimuiden                  Vriezekoop 77                  Zwarte Els                                          Houtwal + GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop 77                  Es                                                         Houtwal + GeriefhoutLeimuiden                  Vriezekoop                        Kastanje                                             SolitairLeimuiden                  Vriezenweg 4                   Zaaiberk                                              SolitairLeimuiden                  Vriezenweg 8                   Zomereik                                             SolitairLeimuiden                  Vriezenweg 12                 Es                                                         SolitairLeimuiden                  Vriezenweg 16                 Kastanje                    2 Leimuiden                  Vriezenweg 16                 Zwarte Els                                          HoutwalLeimuiden                  Vriezenweg 18                 Kastanje                    2 Leimuiden                  Vriezenweg 18                 Zaaiberk                    5 Leimuiden                  Vriezenweg 18                 Beuk                                                    SolitairLeimuiden                  Westeinde 4                     Lei linde                    4 Leimuiden                  Westeinde 12                   Zwarte Els                                         HoutwalLeimuiden                  Westeinde 19                   Kastanje                                            SolitairLeimuiden                  Westeinde 19                   Zwarte Els                                         GeriefhoutLeimuiden                  Westeinde 19                   Beuk                          2 Leimuiden                  Westeinde 19                   Es Solitiar                                          GeriefhoutLeimuiden                  Westeinde 19                   Lei linde                                             SolitairLeimuiden                  Westerdijk 7                      Kastanje                  2 Leimuiden                  Westerdijk 7                      Zaaiberk                                            SolitairLeimuiden                  Westerdijk 8                      Kastanje                                            SolitairLeimuiden                  Westerdijk 18b                 Veld Esdoorn                                    HoutwalLeimuiden                  Westerdijk 18b                 Zwarte Els Leimuiden                  Westerdijk 20                    Lei linde                  6 Leimuiden                  Westerdijk 20                    Kastanje                                           SolitairLeimuiden                  Westerdijk 27                    Es                            2 Leimuiden                  Westerdijk 32a                  Kastanje                                           SolitairLeimuiden                  Westerdijk 34a                  Kastanje                                           SolitairLeimuiden                  Westerdijk 34a                  Es                                                      GeriefhoutLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 2         Walnoot                  2 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 2         Taxodium                                         SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 2         Lei linde                 2 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 4         Kastanje                2 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 8         Zwarte Els                                        GeriefhoutLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 8         Es                                                      GeriefhoutLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 8         Kastanje                3 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 12       Kastanje                                          SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 12       Zwarte Els                                       HoutwalLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 12       Es                                                      HoutwalLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 12       Schietwilg                                        HoutwalLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Kastanje                                          SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Kastanje                                          SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Kastanje               3 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Haagbeuk                                       SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Meidoorn                                         SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Hulst                                                 SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Walnoot                                            SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Zwarte Walnoot                              SolitairLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Linde                      8                        RijLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Plataan                  2 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Es                           2 Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Fruitbomen           6                        HoogstamLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Veld Esdoorn Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 24       Berg Esdoorn Leimuiden                  W. v.d. Veldenweg 43       Zwarte Els                                       HoutwalLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 43       Es                                                     HoutwalLeimuiden                  W. v.d. Veldenweg 57       Kastanje                2 Nieuwe Wetering       Noordveenweg 1              Plataan                  1                        Natuurlijk gevormdNieuwe Wetering       Voorweg 16                       Paardekastanje   1                        Natuurlijk gevormdNieuwe Wetering       Voorweg 54                       Beuk                       2                        Natuurlijk gevormdNieuwe Wetering       Voorweg 167                     Beuk                       2                        Natuurlijk gevormdNieuwe Wetering       Voorweg 32a                     Linde                      1                        Natuurlijk gevormdOud Ade                       Boekhorsterweg 20         Leilindes               6                        SnoeivormOud Ade                       Kolk 12                               Paardekastanje   1                        SnoeivormOud Ade                       Kolk 12                               Leilindes               3                        SnoeivormOud Ade                       Zwarteweg 8c                   Linde                      1                        SnoeivormOud Ade                       Boekhorsterweg 2           Paardekastanje   2                        Natuurlijk gevormdOud Ade                       Boekhorsterweg 5           Paardekastanje   1                        Natuurlijk gevormdOud Ade                       Boekhorsterweg 12a      Beuk                       1                        Natuurlijk gevormdOud Ade                       Boekhorsterweg 12a      Iep                           1                        Natuurlijk gevormdOud Ade                       Leidseweg 23a                Linde                      7                        Natuurlijk gevormdOud Ade                       Vennemeer 32                 Linde                      5                         Natuurlijk gevormdOude Wetering            Kerkstraat 41                   Plataan                   2                        SnoeivormOude Wetering            Plantage 26                     Leilindes                5                        SnoeivormOude Wetering            Kerkstraat 50                   Beuk                        2                        Natuurlijk gevormdOude Wetering            Plantage 36                     Linde                       2                        Natuurlijk gevormdRijnsaterwoude          Heilige Geestlaan          Zwarte Els              1                         HoutwalRijnsaterwoude          Heilige Geestlaan          Schietwilg               1                         HoutwalRijnsaterwoude          Heilige Geestlaan          Zomereik                1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 2                    Bergesdoorn          1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 2                    Plataan                    1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 4                    Leilinde                    2                        RijRijnsaterwoude          Herenweg 8                    Witte Kastanje        1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 8                    Zaailinde                  3                        RijRijnsaterwoude          Herenweg 8                    Knotwilg                   3                         RijRijnsaterwoude          Herenweg 10                  Leilinde                    4                        RijRijnsaterwoude          Herenweg 12                  Beuk                         2 Rijnsaterwoude          Herenweg 12                  Zwarte Els               1                        GroepenRijnsaterwoude          Herenweg 12                  Schietwilg               1                         GroepenRijnsaterwoude          Herenweg 12a                Witte Kastanje       1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 12a                Walnoot                   2 Rijnsaterwoude          Herenweg 12a                Fruitbomen             9 Rijnsaterwoude          Herenweg 14                  Zwarte Els               1                        GeriefhoutRijnsaterwoude          Herenweg 14                  Zomereik                 1                        GeriefhoutRijnsaterwoude          Herenweg 14                  Schietwilg               1                         GeriefhoutRijnsaterwoude          Herenweg 16                  Zwarte Els               2 Rijnsaterwoude          Herenweg 16                  Zaailinde                  2 Rijnsaterwoude          Herenweg 18                  Papierberk              1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 20                  Zaaiberk                  1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 20                  Witte Els                  1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 20                  Zwarte Els               1                         GeriefhoutRijnsaterwoude          Herenweg 36                  Beuk                         1                         SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 57                  Veld Esdoorn          1                         HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 57                  Zwarte Esdoorn      1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 57                  Es                              1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 57                  Zomereik                  1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 57                  Schietwilg                 1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 63                  Zwarte Els                1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 65                  Zwarte Els                1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 67                  Zwarte Els                1                        HoutwalRijnsaterwoude          Herenweg 104               Bergesdoorn            1                        SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 104               Witte Kastanje          2 Rijnsaterwoude          Herenweg 104               Zaaiberk                    2 Rijnsaterwoude          Herenweg 104               Prieelberk                 1                        SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 128               Leilinde                      3                       RijRijnsaterwoude          Herenweg 136               Kastanje                    1                       SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 136               Es                               4                        RijRijnsaterwoude          Herenweg 136               Plataan                      1                       SolitairRijnsaterwoude          Herenweg 137a             Fruitbomen               1                       HoogstamRijnsaterwoude          Herenweg 137               Fruitbomen               1                        HoogstamRijnsaterwoude          Herenweg 139               Fruitbomen               1                        HoogstamRijnsaterwoude          Herenweg 143               Kastanje                    2                       RijRijnsaterwoude          Herenweg 143               Noorse Esdoorn      1                       SolitairRijnsaterwoude          Kerkweg 4                       Kastanje                    2 Rijnsaterwoude          Kerkweg 4                       Zaaiberk                    1                       SolitairRijnsaterwoude          Kerkweg 4                       Fruitbomen               7                       HoogstamRijnsaterwoude          Molenpad 5                     Fruitbomen               12                     HoogstamRijnsaterwoude          Molenpad 17                   Linde                         1                       SolitairRijnsaterwoude          Molenpad 21                   Leilinde                     4                       RijRijnsaterwoude          Molenpad 23                   Leilinde                     1                       RijRijnsaterwoude          Vriezenweg 1                  Zaailinde                   3                       RijRijnsaterwoude          Vriezenweg 3                  Prieelberk                 1                        SolitairRijnsaterwoude          Vriezenweg 5                  Kastanje                    1                       SolitairRijnsaterwoude          Vriezenweg 7                  Treurwilg                   1                        SolitairRijnsaterwoude          Vriezenweg 7                  Es                               2 Rijnsaterwoude          Woudsedijk 1                 Noorse Esdoorn      1                        SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 1                 Es                               1                        SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk-Noord 1    Fruitbomen                9                        HoogstamRijnsaterwoude          Woudsedijk 2                 Kastanje                    1                        SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 2                 Zwarte Els                 1                        GeriefhoutRijnsaterwoude          Woudsedijk 2                 Es                               1 Rijnsaterwoude          Woudsedijk 3                 Zwarte Els                                           GeriefhoutRijnsaterwoude          Woudsedijk 3                 Es                                                         GeriefhoutRijnsaterwoude          Woudsedijk 4                 Zwarte Els                                           HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 4                 Es                                                          HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 5                 Linde                          3                        RijRijnsaterwoude          Woudsedijk 8                 Linde                          2                        RijRijnsaterwoude          Woudsedijk 18               Es                                                         HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 18               Schietwilg                                           HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Veld Esdoorn                                     SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Zwarte Els                                           SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Zomer Eik                 2 Rijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Lei Linde                   2 Rijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Veld Esdoorn                                     GeriefhoutRijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Es                                                         GeriefhoutRijnsaterwoude          Woudsedijk 37               Fruitboom                 1                        HoogstamRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Zwarte Els                                           SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Lei Linde                                             SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Zwarte Els                                           HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Es                                                         HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Zomereik                                             HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Schietwilg                                           HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 41               Iep                                                        HoutwalRijnsaterwoude          Woudsedijk 45               Beuk                                                     SolitairRijnsaterwoude          Woudsedijk 45               Fruitboom                  15                     HoogstamRijnsaterwoude          Woudsedijk 45               Knotwilg                     5                       RijRijnsaterwoude          Woudsedijk 45               Zwarte Els                                           HoutwalRijpwetering                Achterdijk 8                     Leilindes                    4                       SnoeivormRijpwetering                Koppoellaan 17             Leilindes                    2                       SnoeivormRijpwetering                Achterpad 7                    Leilindes                    1                       SnoeivormRijpwetering                Past. v.d. Plaatstr. 36    Beuk                           1                        SnoeivormRijpwetering                Past. v.d. Plaatstr. 79    Leilindes                    2                       SnoeivormRijpwetering                Past. v.d. Plaatstr. 115  Leilindes                   1                        SnoeivormRijpwetering                Past. v.d. Plaatstr. 117  Leilindes                   2                        SnoeivormRijpwetering                Past. v.d. Plaatstr. 117  Plataan                      1                        SnoeivormRijpwetering                Zuidweg 49                     Leilindes                   3                        SnoeivormRijpwetering                Achterdijk 1                     Beuk                           2                        Natuurlijk gevormdRijpwetering                Achterdijk 2                     Beuk                           3                        Natuurlijk gevormdRijpwetering                Achterdijk 2                     Paardekastanje        2                        Natuurlijk gevormdRijpwetering                Achterdijk 2                     Linde                          2                        Natuurlijk gevormdRijpwetering                Oud Adeselaan 6           Linde                         1                         Natuurlijk gevormdRijpwetering                Past. v.d. Plaatstr. 105  Beuk                          1                         Natuurlijk gevormdRoelofarendsveen     Aderweg 9                        Linde                         3                        Natuurlijk gevormdRoelofarendsveen     Groenew. kade 11          Linde                         1                        Natuurlijk gevormdRoelofarendsveen     Groenew. kade 11          Beuk                          1                        Natuurlijk gevormdWoubrugge                  Bateweg 18                     Sierkers                    2 Woubrugge                  H. de Boerstraat 1          Beuk                                                    GroepWoubrugge                  H. de Boerstraat 1          Lijsterbes                                           GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 31        HoutwalWoubrugge                  B. Hossangweg 33        Kastanje                                             RijWoubrugge                  B. Hossangweg 33        Fruitbomen                                        RijWoubrugge                  B. Hossangweg 37        Zaaiberk                                             SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 38        Venijnboom                                       SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 44        Veld Esdoorn                                    GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 53        Beuk                                                    SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 58        Lei Linde                                            GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 61        Beuk                                                    SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 61        Lei Linde                  2 Woubrugge                  B. Hossangweg 66        Zaai Berk                                            SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 66        Beuk                                                    SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 73        Kastanje                   2 Woubrugge                  B. Hossangweg 83        Beuk                                                   SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 83        Kastanje                                            SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 84        Veld Esdoorn                                    GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 84        Berg Esdoorn                                   GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 84        Zwarte Els                                         GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 84        Es                                                       GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 86        Kastanje                                            SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 104      Zaai Linde                                         SolitairWoubrugge                  B. Hossangweg 112      Kastanje                                            GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 112      Zaai Linde                                         GroepWoubrugge                  B. Hossangweg 120      Zaai Berk                                           SolitairWoubrugge                  Comrikade 9                   Beuk                                                    SolitairWoubrugge                  Comrikade ger. Kerk     Beuk                         2 Woubrugge                  A. de Graaflaan 20         Zaai Berk                                            SolitairWoubrugge                  A. de Graaflaan 25         Zwarte Els                                         GeriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 25         Zaai Berk                                           Gemengde bomenWoubrugge                  A. de Graaflaan 25         Es Woubrugge                  A. de Graaflaan 27         Veld Esdoorn                                    Gemengd geriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 27         Berg Esdoorn                                   Gemengd geriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 27         Zwarte Els                                         Gemengd geriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 27         Zaai Berk                                           Gemengd geriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 27         Zomer Eik                                          Gemengd geriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 27         Lijsterbes                                          Gemengd geriefhoutWoubrugge                  A. de Graaflaan 27         Es                                                       Gemengd geriefhoutWoubrugge                  Van Hemessenk. 4       Zaai Linde                                         SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 15     Zaai Linde                                         GroepWoubrugge                  Van Hemessenk. 18     Zaai Linde                                         SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 19     Lei Linde                                           SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 20     Lei Linde                                           RijWoubrugge                  Van Hemessenk. 20     Zaai Linde                                         SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 25     Lei Linde                                           SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 26     Lei Linde                                           SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 27     Lei Linde                                           GroepWoubrugge                  Van Hemessenk. 29     Lei Linde                 2 Woubrugge                  Van Hemessenk. 31     Lei Linde                                           SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 47     Lei Linde                 2 Woubrugge                  Van Hemessenk. 48     Lei Linde                 3 Woubrugge                  Van Hemessenk. 49     Lei Linde                 3 Woubrugge                  Van Hemessenk. 50     Lei Linde                 3                        RijWoubrugge                  Van Hemessenk. 50     Treur Es                                             SolitairWoubrugge                  Van Hemessenk. 51     Lei Linde                 2 Woubrugge                  Herenweg 6                    Es                             3 Woubrugge                  Kerkweg 1                       Plataan                                              SolitairWoubrugge                  Kerkweg 49                    Zaai Berk                 3 Woubrugge                  Kerkweg 49                    Lei Linde                 9 Woubrugge                  Kerkweg 49                    Lijsterbes                                          SolitairWoubrugge                  Kerkweg 66                    Goud Es                                            GroepWoubrugge                  Kerkweg 66                    Hollandse Iep                                  GroepWoubrugge                  Kerkweg 66                    Zaai Berk                                           GroepWoubrugge                  Kruisweg 10                   Lei Linde                 2 Woubrugge                  Kruisweg 10                   Cederus                                           SolitairWoubrugge                  Kruisweg 10                   Fruitbomen             6                       HoogstamWoubrugge                  Kruisweg 10a                 Els                                                     GemengdWoubrugge                  Kruisweg 10a                 Es                                                      GemengdWoubrugge                  Kruisweg 10a                 Wilg                                                   GemengdWoubrugge                  Kruisweg 12                   Berk                                                   GroepWoubrugge                  Kruisweg 12                   Rode Beuk                                       GroepWoubrugge                  Kruisweg 12                   Es                                                      GroepWoubrugge                  Kruisweg 12                   Fruitbomen             3                       HoogstamWoubrugge                  Kruisweg 16                   Fruitbomen             14                    HoogstamWoubrugge                  Leidseslootweg 2         Berk                                                   SolitairWoubrugge                  Leidseslootweg 2         Watercypres                                    SolitairWoubrugge                  Leidseslootweg 2         Treur Wilg                                        SolitairWoubrugge                  Leidseslootweg 3         Kastanje                                           SolitairWoubrugge                  Leidseslootweg 3         Sierkers                   2 Woubrugge                  Leidseslootweg 4         Sierkers                                            SolitairWoubrugge                  Ofwegen 1                      Kastanje                                           Solitair + GemengdWoubrugge                  Ofwegen 3                      Kastanje                  3 Woubrugge                  Ofwegen 3                      Zaai Linde               3 Woubrugge                  Ofwegen 3                      Fruitbomen                                      GroepWoubrugge                  Ofwegen 5                      Zwarte Els                                        Meerdere groepenWoubrugge                  Ofwegen 5                      Fruitbomen                                      HoogstamWoubrugge                  Ofwegen 5                      Lei Linde                 7                       GeriefhoutWoubrugge                  Ofwegen 6                      Zwarte Els                                        Gemengde bomenWoubrugge                  Ofwegen 6                      Zaai Berk                                          Gemengde bomenWoubrugge                  Ofwegen 6                      Es                                                      Gemengde bomenWoubrugge                  Ofwegen 6                      Zomer Eik                                         Gemengde bomenWoubrugge                  Ofwegen 6                      Lijsterbes                                         Gemengde bomenWoubrugge                  Ofwegen 8                      Lei Linde                 4 Woubrugge                  Ofwegen 8                      Plataan                    3 Woubrugge                  Ofwegen 15/15a            Zwarte Els              4                       GeriefhoutWoubrugge                  Oudendijkseweg 4       Zaai Berk                 3 Woubrugge                  Oudendijkseweg 4       Sierkers                                            SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 8       Sierkers                                            SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 8       Lijsterbes                                         SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 15     Es                                                      SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 30     Zwarte Els                                        SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 30     Beuk                                                  SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 30     Es                                                      SolitairWoubrugge                  Oudendijkseweg 30     Robinia                                             GeriefhoutWoubrugge                  Oudendijkseweg 30     Wilg                                                   GeriefhoutWoubrugge                  Oudendijkseweg 32     Veld Esdoorn                                  Gemengde bomenWoubrugge                  Oudendijkseweg 32     Zwarte Els                                       Gemengde bomenWoubrugge                  Oudendijkseweg 32     Zaai Berk                                         Gemengde bomenWoubrugge                  Oudendijkseweg 32     Es                                                      Gemengde bomenWoubrugge                  Oudendijkseweg 32     Zomer Eik                                        Gemengde bomenWoubrugge                  Oudendijkseweg 32     Lijsterbes                                        Gemengde bomenWoubrugge                  Raadhuisstraat 2          Lei Linde                4 Woubrugge                  Vierambachtweg 18     Berk                                                   SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 18     Els                                                     SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 20     Berg Esdoorn                                  SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 20     Watercypres                                     SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 20     Zaai Linde              6 Woubrugge                  Vierambachtweg 21     Beuk                                                  SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 35a   Zaai Berk                                          SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 43a   Kastanje Woubrugge                  Vierambachtweg 57     Lei Linde Woubrugge                  Vierambachtweg 57     Zaai Berk Woubrugge                  Vierambachtweg 61     Zaai Berk                                          SolitairWoubrugge                  Vierambachtweg 73     Lijsterbes               3 Woubrugge                  Vrouwgeestweg 29      Beuk                        4 Woubrugge                  Vrouwgeestweg 29      Zaai Linde                                        SolitairWoubrugge                  Vrouwgeestweg 32      Lei Linde                2 Woubrugge                  Vrouwgeestweg 36      Kastanje                                           SolitairWoubrugge                  Weteringpad 11            Lei Linde                8                        RijWoubrugge                  Weteringpad 16            Haagbeuk                                         RijWoubrugge                  Weteringpad 16            Lei Linde                4 Woubrugge                  Weteringpad 16            Berk                                                   RijWoubrugge                  Weteringpad 19            Plataan                   2 Woubrugge                  Weteringpad 21            Kastanje                 3 Woubrugge                  Weteringpad 29            Treur Wilg                                         SolitairWoubrugge                  Weteringpad 29a          Linde                      2 Woubrugge                  Weteringpad 31            Lei Linde                2 Woubrugge                  Weteringpad 31            Prieel Berk                                       SolitairWoubrugge                  Weteringpad 41            Kastanje                                          SolitairWoubrugge                  Woudsedijk 9                Zaai Linde                                       RijWoubrugge                  Woudsedijk 9                Iep                                                     Rij + GeriefhoutWoubrugge                  Woudsedijk 11              Zaai Linde             3 Woubrugge                  Woudsedijk 11              Beuk                                                 SolitairWoubrugge                  Woudsedijk 11              Zomer Eik              4 Woubrugge                  Woudsedijk 11              Fruitbomen                                     GeriefhoutWoubrugge                  Van Woudenweg 21    Beuk                                                  Solitair