Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Nadere regels aanleg en instandhouding geveltuinen zonder vergunningtitel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels aanleg en instandhouding geveltuinen zonder vergunningtitel
CiteertitelUitvoeringsbesluit geveltuinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2013nieuwe regeling

09-07-2013

De Brug, 24-9-2013

13ADV00353

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit geveltuinen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

 

gelezen het advies van 1 juli 2013, kenmerk 13ADV00353,

 

gelet op artikel 2.1.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2001, zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 19 september 2013,

 

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels aanleg en instandhouding geveltuinen zonder vergunning

Artikel 1 Gebiedsbeperking

Op grond van artikel 2.1.5.2, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001 is artikel 2.1.5.2, tweede lid van die verordening niet van toepassing op de volgende straten en plekken: Oudestraat, Broederstraat en Geerstraat te Kampen, alsmede op of bij terrassen en andere uitstallingen.

Artikel 2 Voorwaarden aanleg en instandhouding

Het met toepassing van artikel 2.1.5.2, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001 aanleggen en in stand houden van geveltuinen dient te voldoen aan elk van de navolgende voorwaarden:

 • a.

  de toegestane diepte van de geveltuin – haaks gemeten vanuit de gevel, muur of schutting – bedraagt maximaal 30 centimeter;

 • b.

  de geveltuin mag niet breder zijn dan de gevel van het gebouw of de lengte van de muur of schutting;

 • c.

  er moet na aanleg van de geveltuin op het trottoir een vrije doorgangruimte van minimaal één meter en twintig centimeter (1,20 meter) overblijven, rekening houdend met de aanwezigheid van openbare verlichting, verkeersborden, straatnaamborden, bomen en dergelijke;

 • d.

  de doorloophoogte moet vrij blijven in verband met visueel gehandicapten;

 • e.

  de bovenrand van de kantopsluiting van een geveltuin dient op gelijke hoogte als het trottoir te worden geplaatst. Een opstaande rand – boven het trottoir – is niet toegestaan;

 • f.

  het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes of enige andere soort van afscheiding van de geveltuin ten opzichte van het trottoir te plaatsen;

 • g.

  de geveltuin en daarin aanwezige beplanting mag geen overlast, gevaar, schade of hinder voor de omgeving opleveren;

 • h.

  verkeersborden, straatnaamborden, huisnummeraanduidingen en dergelijke moeten zichtbaar en dus vrij van beplanting blijven;

 • i.

  in de geveltuin mag slechts naar het oordeel van het college passende beplanting worden geplaatst. Het plaatsen van opstallen is niet toegestaan;

 • j.

  indien aanpassingen zijn gedaan aan de weg waardoor niet langer aan de voorgaande voorwaarden wordt voldaan, dient de geveltuin te worden verwijderd danwel zodanig te worden aangepast dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het college danwel het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de geveltuin.

Artikel 4 Uitsluiten schadevergoeding

In situaties als bedoeld in artikel 2 onder j en artikel 3 kan geen aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2013 onder voorbehoud van vaststelling van artikel I onder C van de 12e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001 door de gemeenteraad op 19 september 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

de secretaris, de burgemeester,

J.F. Goedegebure drs. mr. B. Koelewijn