Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Kampen 2004, art. 13 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2010nieuwe regeling

25-03-2008

De Brug, 16-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelet op artikel 13, tweede lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Kampen 2004,

BESLUITEN VAST TE STELLEN DE VOLGENDE

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • b.

  eigen kindergraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

  • 3.

   Het doen verstrooien van as.

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een urnengraf bij de gemeente in beheer, waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  eigen herdenkingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen aanbrengen en aangebracht houden van een herdenkingsplaatje na een asverstrooiing.

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  verstrooiingsplaats: daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf

 • l.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • m.

  rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf;

 • n.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of door de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven met een breedte van 1,00 m en een lengte van 2,50 m, waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren zijn gelegen op de begraafplaats IJsselmuiden, Rondeweg 7 te IJsselmuiden, de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg 4 te Kampen en de begraafplaatsen te Zalk, Wilsum, Kamperveen en Grafhorst.

 • 2.

  De eigen graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven, met een breedte van 1,00 m en een lengte van 2,50 m, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op de nieuwe begraafplaats Kampen aan de Bovenbroeksweg 4 te Kampen, de begraafplaats Kampen aan de Rondeweg 5 te IJsselmuiden en de begraafplaats IJsselmuiden, Rondeweg 7 te IJsselmuiden;

  • b.

   graven, met een breedte van 1,00 m en een lengte van 2,50 m, uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van.4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op de nieuwe begraafplaats Kampen aan de Bovenbroeksweg 4 te Kampen, de begraafplaats Kampen aan de Rondeweg 5 te IJsselmuiden en de begraafplaats IJsselmuiden aan de Rondeweg 7 te IJsselmuiden;

  • c.

   graven, met een breedte van 1,00 m en een lengte van 2,50 m, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op de begraafplaatsen in Zalk, Wilsum, Kamperveen en Grafhorst.

  • d.

   graven, met een breedte van 1,00 m en een lengte van 2,50 m, uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van.4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op de begraafplaatsen in Zalk, Wilsum, Kamperveen en Grafhorst.

  • e.

   graven, met een breedte van 1,50 m en een lengte van 2,50 m, uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van.4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op het gedeelte van de begraafplaats Kampen aan de Rondeweg 5 te IJsselmuiden aangeduid met 1e klasse A;

  • f.

   graven (kindergraven), met een breedte van 1,00 m en een lengte van 1,50 m, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken van kinderen tot 12 jaar dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op alle 7 gemeentelijke begraafplaatsen.

   Voorwaarde voor de uitgifte van een kindergraf is dat de eerste begraving, asbusplaatsing of asverstrooing bestemd is voor een kind tot 12 jaar.

  • g.

   graven (kindergraven), met een breedte van 1,00 m en een lengte van 1,50 m, uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken van kinderen tot 12 jaar dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 4 overledenen; deze graven worden uitgegeven op alle 7 gemeentelijke begraafplaatsen.

   Voorwaarde voor de uitgifte van een kindergraf is dat de eerste begraving, asbusplaatsing of asverstrooing bestemd is voor een kind tot 12 jaar.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1.

  De eigen urnengraven met een breedte van 1,00 m en een lengte van 1,00 m, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen), met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as daarin of daarop van 4 overledenen, worden uitgegeven op alle gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Kampen.

 • 2.

  De eigen urnennissen worden onderverdeeld in:

  • a.

   Gesloten urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen; deze worden uitgegeven op de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg te Kampen, de begraafplaats Kampen aan de Rondeweg 5 te IJsselmuiden en de begraafplaats IJsselmuiden aan de Rondeweg 7 te IJsselmuiden.

  • b.

   Open urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen; deze worden uitgegeven op de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg te Kampen, de begraafplaats Kampen aan de Rondeweg 5 te IJsselmuiden en de begraafplaats IJsselmuiden aan de Rondeweg 7 te IJsselmuiden.

 • 3.

  De verstrooiingsplaatsen worden onderverdeeld in:

  • a.

   een daartoe aangewezen plaats waarop gelegenheid wordt gegeven as te verstrooien.

Artikel 4 Herdenkingsplaatsen

De eigen gedenkplaatsen op een speciaal daarvoor bestemd monument, uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het aanbrengen van een gedenkplaatje na een asverstrooiing op een verstrooiingsplaats op de gemeentelijk begraafplaats; deze herdenkingsplaatsen worden uitgegeven op de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg te Kampen.

Artikel 5 Afwijkingen afmetingen graven

De toegestane afwijkingen van de graven en urnengraven bedragen maximaal 10 %. Aan de toegestane afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag waarop zij zijn bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 25 maart 2008,

De secretaris

De voorzitter