Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kapelle

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Kapelle 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKapelle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Kapelle 2016
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Kapelle 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2.14
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

20-10-2015

Gemeenteblad, 16 december 2015, nr. 120437

2015/48

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE KAPELLE 2016

De raad der gemeente Kapelle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015, nummer 2015/48;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE KAPELLE 2016

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.kapelle.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Kapelle 2016.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kapelle van 20 oktober 2015.