Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Katwijk

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Katwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKatwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet Katwijk
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet Katwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet en artikel 147 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

04-12-2014

Gemeenteblad 2015 nr 1946

364011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Katwijk

De raad van de gemeente Katwijk;

gelezen het voorstel van het college van 28 oktober 2014;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 147 van de Gemeentewet;

overwegende, dat het noodzakelijk is de cliëntenparticipatie op grond van de Participatiewet bij verordening te regelen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Katwijk

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Cliënt: degene die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet.

 • b.

  Cliëntenpanel: een uit cliënten bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening beschreven;

 • c.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk.

Artikel 2. Cliëntenpanel

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenpanel. Een kandidaat wordt na het ontstaan van een vacature voorgedragen door het cliëntenpanel. Nadat deze voordracht door het cliëntenpanel is toegelicht, beslist het college over de benoeming.

 • 2.

  Het cliëntenpanel is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 3.

  Het cliëntenpanel bestaat uit ten minste vier en ten hoogste acht personen.

 • 4.

  Als de hoedanigheid waaraan een lid zijn aanstelling ontleent eindigt, dan kan deze nog maximaal zes maanden lid zijn, indien dit vanwege de continuïteit gewenst is.

 • 5.

  Mocht het aantal leden onder de vier komen, dan blijft het cliëntenpanel als zodanig functioneren. Al het mogelijke dient te worden gedaan om het ledenaantal aan te vullen.

 • 6.

  Het cliëntenpanel benoemt uit zijn midden een voorzitter.

 • 7.

  Het cliëntenpanel komt ten minste vier maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 8.

  Het lidmaatschap is van geen enkele invloed op de behandeling van de cliënt door medewerkers van de gemeente.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college en het cliëntenpanel

Artikel 3. Taken gemeentebestuur

 • 1.

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college advies aan het cliëntenpanel op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als het college van oordeel is dat er zwaarwegende belangen zijn om daarvan af te wijken, zal een en ander achteraf aan de orde worden gesteld.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan het cliëntenpanel wordt toegezonden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen. In spoedeisende gevallen kan, na toelichting van het spoedeisende karakter, de tijdsduur worden verkort.

 • 3.

  Het college kan voor een met name te noemen tijdsduur geheimhouding vragen bij het verstrekken van informatie en het vragen van advies.

 • 4.

  Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies, dan wordt het cliëntenpanel hiervan schriftelijk, met vermelding van reden, in kennis gesteld. Hierbij wordt ook een afschrift van de nota van het college gevoegd.

 • 5.

  Het college maakt in de daartoe relevante stukken op herkenbare wijze melding van de door het cliëntenpanel uitgebrachte adviezen, alsmede de reactie daarop.

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenpanel

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van het cliëntenpanel. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte met gebruik van benodigde voorzieningen ter beschikking;

 • b.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door het cliëntenpanel is verzocht;

 • c.

  zorgt het ervoor dat aan het cliëntenpanel de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van het cliëntenpanel.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden cliëntenpanel

 • 1.

  Het cliëntenpanel brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid. De onderwerpen moeten een relatie hebben met de Participatiewet.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk uiterlijk binnen vier weken uitgebracht. In overleg met het college kan eenmaal een verdaging van maximaal vier weken plaatsvinden. In spoedeisende gevallen kan, na toelichting van het spoedeisende karakter, de tijdsduur worden verkort.

 • 3.

  Het cliëntenpanel kan besluiten een gevraagd advies niet uit te brengen en stelt met opgave van redenen de gemeente hiervan tijdig in kennis.

 • 4.

  Het cliëntenpanel heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen. Evenmin horen tot de bemoeienis voorschriften over de uitvoering van wettelijke taken voor zover bij deze uitvoering geen ruimte is gelaten voor gemeentelijk beleid.

Artikel 6. Werkwijze en overlegvergadering

 • 1.

  Ten minste vier maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats tussen het college en het cliëntenpanel.

 • 2.

  Het college stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met het cliëntenpanel een vergaderkalender samen.

 • 3.

  De agenda voor een overlegvergadering wordt door het college opgesteld. Het cliëntenpanel heeft de mogelijkheid agendapunten aan te reiken. Dit kan schriftelijk tot twee weken voor de overlegvergadering. Eventueel kunnen tijdens de overlegvergadering agendapunten worden ingebracht. Tijdens de vergadering wordt dan besloten of, hoe en wanneer deze punten behandeld worden.

 • 4.

  De agenda en bijbehorende stukken ontvangen de leden ten minste tien dagen voor de overlegvergadering.

 • 5.

  Het college zorgt voor de verslaglegging van de vergadering.

 • 6.

  De vergaderingen zijn openbaar, tenzij zich een situatie voordoet als gesteld in artikel 3 lid 3.

Artikel 7. Zittingsduur en schorsing

 • 1.

  De leden van het cliëntenpanel worden benoemd voor een periode van drie jaar. Hierna kunnen zij eenmaal worden herbenoemd. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de maximale duur van het lidmaatschap van zes jaar, bijvoorbeeld wanneer de continuïteit van de cliëntenparticipatie in gevaar komt.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • op verzoek van het betreffende lid

  • bij uitstroom uit de Participatiewet of wel indien artikel 2 lid 4 van toepassing is maximaal 6 maanden daarna of bij toepassing van artikel 2 lid 5 als het aantal leden boven de vier komt

  • als de periode verstreken is en het lid niet voor herbenoeming in aanmerking komt

  • indien het lid wordt geschorst.

 • 3.

  Tot schorsing wordt overgegaan:

  • indien het lid handelt in strijd met deze verordening

  • wanneer het lid herhaaldelijk verzuimt aan vergaderingen deel te nemen

  • als het lid spreekt namens het cliëntenpanel zonder machtiging daartoe

  • bij het schenden van expliciet afgesproken geheimhouding

  • bij herhaaldelijke verstoring van de vergaderorde

  • indien het vertrouwen in het functioneren van een lid niet langer voldoende is.

 • 4.

  Een schorsing kan eerst plaatsvinden nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich door het college te laten horen.

 

Artikel 8. Budget cliëntenpanel

 • 1.

  Ten behoeve van het cliëntenpanel wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Het cliëntenpanel vraagt dit jaarlijks aan door middel van het indienen van een aanvraagformulier met bijbehorende begroting conform de algemene subsidieverordening van de gemeente Katwijk.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatie- en andere onkosten.

 • 3.

  Ter controle van de besteding daarvan zal door het cliëntenpanel jaarlijks inzage worden gegeven in de uitgaven van het cliëntenpanel, in ieder geval door het indienen van een jaarrekening en jaarverslag.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 2.

  In zaken waarin deze verordening niet voorziet, wordt getracht in goed overleg tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt, beslist het college.

 • 3.

  Jaarlijks wordt tussen het cliëntenpanel en de gemeente geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie voldoet.

Artikel 10. Intrekken oude verordening

De ‘Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ’ wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Katwijk’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 december 2014.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

Toelichting

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • -

  die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en

36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie

als bedoeld in artikel 10d is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  personen zonder uitkering;

  en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

 

Om een goede werking van het cliëntenpanel te waarborgen worden de leden van het cliëntenpanel ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Hier worden enkele begrippen omschreven.

 

Artikel 2. Cliëntenpanel

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

Eerste lid

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een cliëntenpanel samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen. De gemeente hecht aan de inbreng op grond van ervaringsdeskundigheid. Vandaar dat de leden van het cliëntenpanel cliënt dienen te zijn. Het cliëntenpanel kan kandidaten voordragen voor lidmaatschap van het cliëntenpanel. De leden van het cliëntenpanel worden benoemd door het college. Het college zal een afgewezen voordracht moeten motiveren.

Tweede lid

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat het cliëntenpanel een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in het cliëntenpanel is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169).

Derde lid

Omwille van de werkbaarheid is ervoor gekozen het aantal leden beperkt te houden. Vier leden is wel het minimum omdat anders de druk op de individuele panelleden wellicht te groot wordt.

Zesde lid

Er is uitdrukkelijk voor gekozen om het cliëntenpanel uit zijn midden de voorzitter te benoemen. Daarmee wordt gewaarborgd dat ook de voorzitter voor en namens de benoemde doelgroep handelt.

 

Artikel 3. Taken gemeentebestuur

Eerste en tweede lid

Het gemeentebestuur zal over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college advies vragen aan het cliëntenpanel op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag uiterlijk vier weken, voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen, wordt toegezonden aan het cliëntenpanel, dan kan het advies van het cliëntenpanel van wezenlijke invloed zijn op het door de gemeenteraad of het college te nemen besluit.

Van zwaarwegende belangen die naar het oordeel van het college kunnen leiden tot het niet voorafgaand aan een beslissing vragen om een advies van het cliëntenpanel kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer het zal leiden tot een ongewenste vertraging in de dienstverlening aan cliënten. In dat geval zal een en ander achteraf aan de orde worden gesteld.

Derde lid

Geheimhoudingsplicht als bedoeld in het derde lid is in elk geval aan de orde bij overhandiging van en overleg over conceptbeleidsstukken. Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college, geldt tot dat moment voor het cliëntenpanel de geheimhoudingsplicht.

Vijfde lid

Op herkenbare wijze in het vijfde lid houdt in dat het advies van het cliëntenpanel aan het college plus de reactie daarop van het college duidelijk terug te vinden moeten zijn in de stukken. De originelen worden bij de stukken gevoegd.

 

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenpanel

Om de taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat het cliëntenpanel wordt gefaciliteerd. Niet alleen vergaderruimte is van belang, maar ook de toegang tot kantoormiddelen. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van het cliëntenpanel.

 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden cliëntenpanel

Het cliëntenpanel is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid. Het advies wordt uiterlijk binnen vier weken uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling. Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat het cliëntenpanel geen bevoegdheid heeft in individuele vraagstukken en wettelijke voorschriften zonder ruimte voor gemeentelijk beleid.

 

Artikel 6. Werkwijze en overlegvergadering

In dit artikel is geregeld dat het cliëntenpanel periodiek overleg heeft met de gemeente/het college. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat het cliëntenpanel en de gemeente, de laatste zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, in ieder geval vier keer per jaar bijeen komen voor het voeren van overleg. Wanneer het duidelijk is dat bijeen komen niet zinvol is, kunnen partijen in gezamenlijk overleg besluiten dat het overleg niet plaatsvindt.

In het derde lid wordt geregeld op welke wijze het cliëntenpanel agendapunten kan aanreiken.

 

Artikel 7. Zittingsduur en schorsing

Een belangrijk uitgangspunt van de Participatiewet is arbeidsre-integratie. In dit artikel wordt onder meer geregeld dat het lidmaatschap eindigt wanneer het lid geen cliënt meer is. Hierdoor blijft de binding met de doelgroep optimaal gewaarborgd. Om te voorkomen dat leden plotseling wegvallen en het cliëntenpanel haar taak niet meer naar behoren kan uitoefenen, is geregeld dat het lid de functie blijft vervullen totdat in de vacature is voorzien, met een maximale termijn van zes maanden. Deze bepaling is mede van belang om nieuwe leden te kunnen voorbereiden op hun taak.

 

Artikel 8. Budget cliëntenpanel

Het cliëntenpanel kan niet functioneren als zij niet beschikt over faciliteiten. Jaarlijks zal dan ook, aan de hand van een begroting, subsidie beschikbaar gesteld worden opdat het cliëntenpanel de haar toebedeelde taken kan uitvoeren. Ten laste van het budget kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid).

Het cliëntenpanel moet jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het derde lid.