Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Verordening op de heffing en invordering van havengelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van havengelden 2019
CiteertitelVerordening havengelden Krimpenerwaard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-265588

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van havengelden 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  aanlegplaats: wateroppervlak dat bestemd is voor het tijdelijk afmeren van een vaartuig met de daarbij behorende voorzieningen die het afmeren mogelijk maken;

 • b.

  dagdeel: een periode van maximaal 6 uur;

 • c.

  dag: een periode langer dan 6 uur met een maximum van 24 uur;

 • d.

  haven: het voor de openbare dienst bestemde, uit land en water bestaande gemeentelijk gebied (zoals aangegeven op de in de bijlagen behorende bij deze verordening opgenomen kaarten), met werken en voorzieningen ten behoeve van het vervoer over water, het meren van vaartuigen of het laden, lossen of opslaan van goederen;

 • e.

  havenmeester: degene die als zodanig door het college is aangewezen, alsmede diens vervanger;

 • f.

  lengte: de grootste lengte van de romp gemeten van de voorkant tot de achterkant van het achterste deel van het vaartuig;

 • g.

  meren: het vastmaken van vaartuigen aan de daartoe bestemde middelen, onverschillig of die middelen eigendom van de gemeente of derden zijn, of aan vaartuigen welke aan zodanige middelen zijn vast gemaakt;

 • h.

  oppervlakte: het product van de grootste lengte en breedte, zoals deze blijken uit de bij het vaartuig behorende geldige meetbrief of ambtshalve wordt vastgesteld als geen meetbrief wordt overgelegd of als deze niet de vereiste gegevens vermeldt;

 • i.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding;

 • j.

  reservering: het vrijhouden van een aanlegplaats voor een aaneengesloten periode;

 • k.

  SAB-ecokaart: een speciale betaalkaart voorzien van een chip waarvan het havengeld wordt afgeschreven. De kaart zelf heeft geen waarde, maar is gekoppeld aan een ecorekening;

 • l.

  SAB-kast: kast om met de SAB-ecokaart de ingebruikname van een ligplaats aan- en af te melden;

 • m.

  schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt;

 • n.

  vaartuig: elk drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebruikt danwel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of goederen en/of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen, zoals een werkvlot, ponton, elevator, drijvende kraan, sleep- of duwboot, bok, zandzuiger en baggermolen, alsmede balken, stammen, palen en vlotten die in het water worden vervoerd;

 • o.

  vaste ligplaats: wateroppervlak bestemd om gedurende langere tijd een zelfde pleziervaartuig te kunnen laten afmeren of ten anker te leggen;

 • p.

  verplaatsing: de in volumen uitgedrukte waterverplaatsing van een vaartuig tussen het vlak van de grootste toegelaten diepgang en het vlak van inzinking van het ledige vaartuig, volgens een geldige meetbrief;

 • q.

  week: meer dan 4 opeenvolgende dagen tot een maximum van 7 opeenvolgende dagen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplichtige

 • 1.

  Onder de naam “havengeld” wordt een recht geheven voor het gebruik van de havens of voor het genot van door of vanwege de gemeente in verband hiermee verleende diensten.

 • 2.

  Het is mogelijk om een ligplaats te reserveren voor de haven van Schoonhoven waarvoor reserveringskosten worden gerekend.

 • 3.

  Belastingplichtig is de schipper van het vaartuig.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Het havengeld wordt niet geheven:

 • a.

  voor vaartuigen die rechtstreeks in gebruik zijn bij de gemeente;

 • b.

  voor hospitaalschepen;

 • c.

  gedurende maximaal 1 week voor vaartuigen, die de haven als vluchthaven aandoen wegens averij of noodweer of wegens een ongeval of ziekte van bemanning of gezinsleden;

 • d.

  voor pleziervaartuigen;

 • e.

  voor boten of sloepen die behoren tot een ander vaartuig en daaraan verbonden zijn.

 

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  Het havengeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bij twijfel over het soort vaartuig bepaalt de havenmeester tot welke soort het vaartuig behoort.

 • 3.

  Wanneer een vaartuig kennelijk niet meer overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming wordt gebruikt, wordt bij de toepassing van de tarieven uitgegaan van de feitelijke omstandigheden.

 • 4.

  Bij de berekening van het havengeld wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde tijdseenheid of tonnen-, lengte- of oppervlaktemaat als een volle eenheid aangemerkt.

 • 5.

  De in de tarieventabel opgenomen tarieven gelden per dag, per week of per kalenderjaar van het belastingtijdvak.

 • 6.

  In het zomerseizoen (1 april tot en met 30 september van een kalenderjaar) wordt een verblijfsduur of reservering langer dan 1 week niet toegestaan (haven Schoonhoven).

 • 7.

  Voor pleziervaartuigen is de maximale verblijfsduur 2 nachten.

 

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet, overeenkomstig de door belastingplichtige vooraf of bij de aanvang van die periode verstrekte opgave.

 • 2.

  Indien na afloop van de door de belastingplichtige opgegeven periode het gebruik en genot van de haven wordt voortgezet, vangt met ingang van de dag waarop die voortzetting plaatsvindt een nieuw belastingtijdvak aan.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak voor het gebruik van een vaste ligplaats een kalenderjaar.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en ontheffing

Het havengeld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak, dan wel bij de aanvang van het gebruik van de haven of het genot van de dienstverlening.

 

Artikel 7 Wijze van heffing en betaling

 • 1.

  Het havengeld wordt geheven door middel van een mondelinge danwel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, danwel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt het havengeld geheven via de SAB-ecokaart als er in de haven een SAB-kast is.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 van de Invorderingswet moet het havengeld worden betaald op het moment van afmelden bij de SAB-kast, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen van betaling.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het havengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het havengeld.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening havengelden Krimpenerwaard 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening havengelden Krimpenerwaard 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op dinsdag 13 december 2018.

de griffier (wnd), P.A.M. Goedvolk

de voorzitter, mr. R.S. Cazemier

Tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden Krimpenerwaard 2019

Hoofdstuk 1 Algemeen

 • 1.1

  De bedragen in deze tabel zijn inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

 • 1.2

  De in deze tabel genoemde havens zijn aangegeven op de in de bijlage behorende bij deze verordening opgenomen kaarten. 

   

Hoofdstuk 2 Maatstaven van heffing en tarieven in de haven “Ouderkerk aan den IJssel”

 • 2.1

  Het havengeld bedraagt ter plaatse van de SAB-kasten bij steigers OU1,OU2 en OU3 per m3 waterverplaatsing per dag in:

  januari, juli, augustus en december

  € 0,0204

  februari, maart, april, mei, juni, september, oktober en november

  € 0,0089

 • 2.1

  Het havengeld bedraagt voor vaartuigen met een vaste ligplaats ter plaatse van steiger OU5 (historische steiger nabij Houtzaagmolen) en steiger L1 en L2 Lageweg per jaar € 876,00.

 • 2.

  Het tarief voor het verbruik van walstroom en water bij steigers OU1,OU2 en OU3 bedraagt:

   

  stroom

  € 0,40

  water

  € 2,16

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven van heffing en tarieven in de haven “Schoonhoven”

 • 3.1

  Het tarief voor het reserveren van een aanlegplaats bedraagt € 90,70.

  De schipper is tevens het bedrag aan havengeld verschuldigd wanneer:

  • a.

   niet geannuleerd is en geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde plaats;

  • b.

   de tijd tussen de annulering en de gereserveerde datum, één maand of korter is;

  • c.

   de annulering niet schriftelijk bevestigd is.

 • 3.2

  Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, niet zijnde pleziervaartuigen, aan de Loswal, de Kat of de Kolensteiger per meter lengte:

  per dagdeel

  € 1,20

  per dag

  € 2,07

  per week

  € 8,25

 • 3.3

  Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, niet zijnde pleziervaartuigen, aan de Oude Steiger of de Nieuwe steiger per meter lengte:

  per dagdeel

  € 1,27

  per dag

  € 2,22

  per week

  € 8,83

  Het tarief voor het verbruik van de walstroomvoorziening bedraagt € 0,40 per kWh.

 

 

Behoort bij besluit van de Raad van de gemeente Krimpenerwaard van 13 november 2018.

de griffier (wnd), P.A.M. Goedvolk

Bijlagen:

 • I.

  kaart met de haven in Ouderkerk aan den IJssel;

 • II.

  kaart met de haven in Schoonhoven.