Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Subsidieverordening peuteropvang gemeente Leek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening peuteropvang gemeente Leek
CiteertitelSubsidieverordening peuteropvang gemeente Leek 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 1
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Leek 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Bijlage 1

30-10-2018

gmb-2018-263999

2018006967
01-01-201801-01-2019Bijlage 1

24-10-2017

gmb-2017-200341

2017006856
01-01-201701-01-2018Wijziging bijlage 1

01-11-2016

gmb-2016-164125

2016007235
01-01-201631-12-2016Bijlage 1

03-11-2015

Gemeenteblad, 11-11-2015

2015005704
01-01-201501-01-2016Bijlage 1

11-11-2014

Gemeenteblad, 19-11-2014

2014007689
01-01-201401-01-2015Bijlage 1

10-12-2013

Midweek, 31-12-2013

2013007704
01-01-201301-01-2014Bijlage 1

23-10-2012

Midweek, 21-11-2012

2012007607
26-04-201201-01-201201-01-2013Bijlage 1

10-04-2012

Midweek, 25-04-2012

2012002745
01-01-201226-04-2012Nieuwe regeling

05-10-2011

Midweek, 19-10-2011

81

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening peuteropvang gemeente Leek

 

De raad van de gemeente Leek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, voorstelnummer 81;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Leek 2006;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Subsidieverordening peuteropvang gemeente Leek.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Leek 2006.

 • c.

  Bijlage 1: de bij deze verordening horende bijlage 1.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek.

 • e.

  Peuteropvang: een combinatie van 2 soorten opvang, gesubsidieerde opvang en kinderopvang.

 • f.

  Kindplaats: twee dagdelen van minimaal 2,5 uur per week.

 • g.

  Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de deelname van hun peuter aan de peuteropvang.

 • h.

  Ouderbijdragetabel: overzicht van financiële bijdrage die ouders/verzorgers moeten betalen gerelateerd in percentages gerelateerd aan het bruto gezinsinkomen (VNG-model).

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieverordening is van toepassing op het subsidiëren van kindplaatsen bij de uitvoering van de peuteropvang.

Artikel 3 De subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet uiterlijk vóór 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aagevraagd bij het college ingediend worden.

Artikel 4 De subsidievaststelling

Het college beslist op aanvragen om subsidie, dit met inachtneming van het bepaalde in de wet, de Algemene subsidieverordening en deze verordening.

Artikel 5 Herziening bedragen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in bijlage 1 bij deze verordening vastgestelde bedragen herzien.

Hoofdstuk 2 Subsidiëring

Artikel 6 Eisen aan de peuteropvanglocatie

 • 1.

  De opvanglocatie moet gevestigd zijn in de gemeente Leek.

 • 2.

  De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

 • 3.

  Er worden minimaal 2 dagdelen peuteropvang van 2,5 uur per week aangeboden.

 • 4.

  De ouders/verzorgers betalen de in bijlage 1 vastgestelde inkomens afhankelijke ouderbijdrage.

Artikel 7 Grondslag van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bestaat uit het in bijlage 1 vastgestelde bedrag per kindplaats peuteropvang.

 • 2.

  De subsidie wordt aangevraagd voor het te verwachten gemiddeld aantal bezette peuterplaatsen in het kalenderjaar.

 • 3.

  Er is sprake van een bezette peuterplaats als de peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang gaat.

 • 4.

  Bij de subsidie aanvraag moet de begroting worden overlegd, waaruit duidelijk blijkt:

  • a.

   het totaal bedrag van de aanvraag

  • b.

   voor hoeveel kindplaatsen subsidie wordt aangevraagd

  • c.

   de openstelling en bezetting van iedere locatie

  • d.

   het aantal gesubsidieerde kindplaatsen t.o.v. het aantal Wet Kinderopvang plaatsen.

 • 5.

  Er wordt geen subsidie beschikbaar gesteld voor een kindplaats peuteropvang indien van deze kindplaats gebruik wordt gemaakt door een ouder/verzorger, die aanspraak kan maken op de fiscale kinderopvangregeling.

 • 6.

  Per jaar stelt het college bij de subsidieverlening het maximum aantal kindplaatsen vast waarvoor een subsidie kan worden verkregen.

 • 7.

  Bij het bepalen van het maximum aantal kindplaatsen waarvoor een subsidie kan worden verkregen, maakt het college een inschatting van de redelijkerwijs te verwachten omvang van de peuteropvang door de subsidieaanvrager.

 • 8.

  Wanneer de bezettingsgraad van de beschikbare gesubsidieerde peuteropvang 80 % of meer bedraagt, dan stelt het college de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast, mits er geen andere redenen zijn de subsidie lager vast te stellen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd om ontheffing te verlenen van een of meer bepalingen in deze verordening en krachtens deze verordening gegeven voorschriften dan wel nadere voorschriften te stellen.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet beslist het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening peuteropvang gemeente Leek 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Leek,

d.d. 5 oktober 2011.

B.C. Hoekstra, voorzitter W. Loonstra, griffier

Bijlage 1  

Behorende bij de Subsidieverordening peuteropvang gemeente Leek 2011

Ouderbijdrage peuteropvang herzien per 1 januari 2019

De ouders betalen op grond van artikel 6 de onderstaande door het college vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Ouders betalen 12 maanden de bedragen die vermeld worden in de ouderbijdrage tabel en de kinderen maken 40 weken gebruik van de peuteropvang. Deze bijdragen zijn berekend op basis van de uur prijs die de organisaties hanteren.

 

 

 

 

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

 

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

 

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

 

 

 

SKSG

 

De Basis

 

Villa Oostwold

 

Bruto gezinsinkomen in €

 

Eerste kind

tweede e.v. kind

Eerste kind

tweede e.v. kind

Eerste kind

tweede e.v. kind

lager dan

€ 19.433

€ 20,62

 € 20,62

 € 11,62

 € 11,62

 € 6,32

 € 6,32

€ 19.434

€ 20.728

€ 20,62

 € 20,62

 € 11,62

 € 11,62

 € 6,32

 € 6,32

€ 20.729

€ 22.020

€ 20,62

 € 20,62

 € 11,62

 € 11,62

 € 6,32

 € 6,32

€ 22.021

€ 23.315

€ 20,62

 € 20,62

 € 11,62

 € 11,62

 € 6,32

 € 6,32

€ 23.316

€ 24.610

€ 20,62

 € 20,62

 € 11,62

 € 11,62

 € 6,32

 € 6,32

€ 24.611

€ 25.903

€ 21,26

 € 21,10

 € 12,26

 € 12,10

 € 6,95

 € 6,79

€ 25.904

€ 27.197

€ 23,02

 € 21,42

 € 14,02

 € 12,42

 € 8,69

 € 7,11

€ 27.198

€ 28.487

€ 24,63

 € 21,74

 € 15,63

 € 12,74

 € 10,27

 € 7,43

€ 28.488

€ 29.879

€ 26,07

 € 22,06

 € 17,07

 € 13,06

 € 11,69

 € 7,74

€ 29.880

€ 31.269

€ 27,03

 € 22,22

 € 18,03

 € 13,22

 € 12,64

 € 7,90

€ 31.270

€ 32.662

€ 28,64

 € 22,54

 € 19,64

 € 13,54

 € 14,22

 € 8,22

€ 32.663

€ 34.053

€ 29,44

 € 22,86

 € 20,44

 € 13,86

 € 15,01

 € 8,53

€ 34.054

€ 35.447

€ 30,72

 € 22,86

 € 21,72

 € 13,86

 € 16,27

 € 8,53

€ 35.448

€ 36.838

€ 32,00

 € 22,86

 € 23,00

 € 13,86

 € 17,54

 € 8,53

€ 36.839

€ 38.262

€ 32,97

 € 22,86

 € 23,97

 € 13,86

 € 18,49

 € 8,53

€ 38.263

€ 39.689

€ 34,25

 € 22,86

 € 25,25

 € 13,86

 € 19,75

 € 8,53

€ 39.690

€ 41.116

€ 35,37

 € 22,86

 € 26,37

 € 13,86

 € 20,86

 € 8,53

€ 41.117

€ 42.542

€ 36,50

 € 22,86

 € 27,50

 € 13,86

 € 21,96

 € 8,53

€ 42.543

€ 43.971

€ 37,94

 € 22,86

 € 28,94

 € 13,86

 € 23,38

 € 8,53

€ 43.972

€ 45.398

€ 38,74

 € 22,86

 € 29,74

 € 13,86

 € 24,17

 € 8,53

€ 45.399

€ 46.824

€ 40,02

 € 22,86

 € 31,02

 € 13,86

 € 25,44

 € 8,53

€ 46.825

€ 48.251

€ 40,99

 € 22,86

 € 31,99

 € 13,86

 € 26,39

 € 8,53

€ 48.252

€ 49.810

€ 42,43

 € 22,86

 € 33,43

 € 13,86

 € 27,81

 € 8,53

€ 49.811

€ 52.868

€ 44,84

 € 22,86

 € 35,84

 € 13,86

 € 30,18

 € 8,53

€ 52.869

€ 55.924

€ 46,12

 € 23,50

 € 37,12

 € 14,50

 € 31,44

 € 9,16

€ 55.925

€ 58.982

€ 47,88

 € 24,47

 € 38,88

 € 15,47

 € 33,18

 € 10,11

€ 58.983

€ 62.041

€ 51,41

 € 25,11

 € 42,41

 € 16,11

 € 36,66

 € 10,74

€ 62.042

€ 65.097

€ 55,10

 € 25,59

 € 46,10

 € 16,59

 € 40,29

 € 11,22

€ 65.098

€ 68.156

€ 58,63

 € 26,71

 € 49,63

 € 17,71

 € 43,77

 € 12,32

€ 68.157

€ 71.213

€ 62,48

 € 27,19

 € 53,48

 € 18,19

 € 47,56

 € 12,80

€ 71.214

€ 74.271

€ 66,17

 € 28,32

 € 57,17

 € 19,32

 € 51,19

 € 13,90

€ 74.272

€ 77.331

€ 69,70

 € 29,44

 € 60,70

 € 20,44

 € 54,67

 € 15,01

€ 77.332

€ 80.387

€ 73,39

 € 30,24

 € 64,39

 € 21,24

 € 58,30

 € 15,80

€ 80.388

€ 83.447

€ 76,92

 € 30,88

 € 67,92

 € 21,88

 € 61,78

 € 16,43

€ 83.448

€ 86.504

€ 80,93

 € 31,36

 € 71,93

 € 22,36

 € 65,73

 € 16,91

€ 86.505

€ 89.560

€ 84,46

 € 32,49

 € 75,46

 € 23,49

 € 69,20

 € 18,01

€ 89.561

€ 92.618

€ 87,98

 € 33,13

 € 78,98

 € 24,13

 € 72,68

 € 18,64

€ 92.619

€ 95.737

€ 91,83

 € 33,93

 € 82,83

 € 24,93

 € 76,47

 € 19,43

€ 95.738

€ 98.869

€ 95,04

 € 35,05

 € 86,04

 € 26,05

 € 79,63

 € 20,54

€ 98.870

€ 102.000

€ 98,41

 € 35,85

 € 89,41

 € 26,85

 € 82,95

 € 21,33

€ 102.001

€ 105.131

€ 101,78

 € 36,50

 € 92,78

 € 27,50

 € 86,27

 € 21,96

€ 105.132

€ 108.261

€ 105,15

 € 36,98

 € 96,15

 € 27,98

 € 89,59

 € 22,44

€ 108.262

€ 111.393

€ 108,19

 € 38,10

 € 99,19

 € 29,10

 € 92,59

 € 23,54

€ 111.394

€ 114.527

€ 111,24

 € 39,06

 € 102,24

 € 30,06

 € 95,59

 € 24,49

€ 114.528

€ 117.658

€ 114,29

 € 39,70

 € 105,29

 € 30,70

 € 98,59

 € 25,12

€ 117.659

€ 120.787

€ 117,34

 € 43,55

 € 108,34

 € 34,55

 € 101,59

 € 28,91

€ 120.788

€ 123.919

€ 119,90

 € 41,15

 € 110,90

 € 32,15

 € 104,12

 € 26,54

€ 123.920

€ 127.051

€ 121,19

 € 42,27

 € 112,19

 € 33,27

 € 105,39

 € 27,65

€ 127.052

€ 130.182

€ 121,19

 € 43,23

 € 112,19

 € 34,23

 € 105,39

 € 28,60

€ 130.183

€ 133.313

€ 121,19

 € 44,84

 € 112,19

 € 35,84

 € 105,39

 € 30,18

€ 133.314

€ 136.444

€ 121,19

 € 45,32

 € 112,19

 € 36,32

 € 105,39

 € 30,65

€ 136.445

€ 139.576

€ 121,19

 € 46,60

 € 112,19

 € 37,60

 € 105,39

 € 31,92

€ 139.577

€ 145.839

€ 121,19

 € 49,01

 € 112,19

 € 40,01

 € 105,39

 € 34,29

€ 145.840

€ 148.971

€ 121,19

 € 50,45

 € 112,19

 € 41,45

 € 105,39

 € 35,71

€ 148.972

€ 152.101

€ 121,19

 € 51,25

 € 112,19

 € 42,25

 € 105,39

 € 36,50

€ 152.102

€ 155.234

€ 121,19

 € 52,38

 € 112,19

 € 43,38

 € 105,39

 € 37,60

€ 155.235

€ 158.366

€ 121,19

 € 53,50

 € 112,19

 € 44,50

 € 105,39

 € 38,71

€ 158.367

€ 164.628

€ 121,19

 € 56,22

 € 112,19

 € 47,22

 € 105,39

 € 41,40

€ 164.629

€ 167.757

€ 121,19

 € 57,03

 € 112,19

 € 48,03

 € 105,39

 € 42,19

€ 167.758

€ 170.890

€ 121,19

 € 58,15

 € 112,19

 € 49,15

 € 105,39

 € 43,29

€ 170.891

€ 174.021

€ 121,19

 € 59,43

 € 112,19

 € 50,43

 € 105,39

 € 44,56

€ 174.022

€ 177.154

€ 121,19

 € 60,56

 € 112,19

 € 51,56

 € 105,39

 € 45,66

€ 177.155

€ 180.285

€ 121,19

 € 61,52

 € 112,19

 € 52,52

 € 105,39

 € 46,61

€ 180.286

€ 183.416

€ 121,19

 € 62,64

 € 112,19

 € 53,64

 € 105,39

 € 47,72

€ 183.417

€ 186.548

€ 121,19

 € 63,92

 € 112,19

 € 54,92

 € 105,39

 € 48,98

€ 186.549

€ 189.678

€ 121,19

 € 64,73

 € 112,19

 € 55,73

 € 105,39

 € 49,77

€ 189.679

en hoger

€ 121,19

 € 66,17

 € 112,19

 € 57,17

 € 105,39

 € 51,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiebedragen 2019

De subsidie op grond van artikel 7 bedraagt € 1538,27 per bezette kindplaats peuteropvang.