Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging)
CiteertitelLegesverordening 2018 (eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
 3. artikel 2 van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2018Nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-266884

2018007739

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging)

 

De raad van de gemeente Leek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2018, registratienummer 2018007739;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging).

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n–1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n e dag in een maand 30 of 31 januari is, de (n–1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges'' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  de waarde van zonnepanelen die zit inbegrepen in de bouwkosten bedoeld in titel 2 van de tarieventabel.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.4 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2018 van 6 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2018 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 31 december 2018.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2018 (eerste wijziging).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Leek,

d.d. 6 december 2018.

B.C. Hoekstra, voorzitter M. Frensel, griffier

Tarieventabel (tweede wijziging) behorende bij de Legesverordening 2018 (eerste wijziging) zoals deze geldt op 31 december 2018

 

Indeling tarieventabel

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk I

Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in één van de gemeentekantoren:

Hoofdstraat 97 te Grootegast, Tolberterstraat 66 te Leek, Molenstraat 45 te Marum, Hooiweg 9 te Zuidhorn op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

€ 

283,40

1.1.1.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 

544,55

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de borg Nienoord te Leek, op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

604,85

1.1.2.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

894,60

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentekantoor of de Borg Nienoord, op:

 

 

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

366,45

1.1.3.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

606,85

1.1.4

Het voltrekken van huwelijken/registreren van partnerschappen op de kosteloze tijdstippen, te weten dinsdag en woensdag om 09.30 uur, is alleen mogelijk in één van de gemeentekantoren:

Hoofdstraat 97 te Grootegast, Tolberterstraat 66 te Leek, Molenstraat 45 te Marum, Hooiweg 9 te Zuidhorn

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in één van de gemeentekantoren:

Hoofdstraat 97 te Grootegast, Tolberterstraat 66 te Leek, Molenstraat 45 te Marum, Hooiweg 9 te Zuidhorn

 

 

1.1.5.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

€ 

283,40

1.1.5.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 

544,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de Borg Nienoord te Leek, op:

 

 

1.1.6.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

604,85

1.1.6.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

894,60

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentekantoor of de Borg Nienoord, op:

 

 

1.1.7.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

366,45

1.1.7.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

606,85

1.1.8

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

71,90

1.1.9

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten de openingstijden geldt een toeslag van 50% op het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een trouwambtenaar voor de voltrekking van één huwelijk of registratie van één partnerschap

161,10

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat-trouwboekje of gewoon trouwboekje:

17,30

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het kalligraferen van een huwelijksboekje voor:

 

 

1.1.12.1

een kerkelijk huwelijk

 20,35

1.1.12.2

een niet-kerkelijk huwelijk

 11,65

1.1.12.3

een partnerschapsregistratie

11,65

1.1.12.4

het bijschrijven van een kind

8,70

1.1.12.5

het bijschrijven van een getuige, per getuige

4,30

1.1.13

Voor het annuleren van een voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan wel van de door middel van een ceremonie te voltrekken omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk om andere redenen dan overmacht (situatie als zodanig te beoordelen door de ambtenaar van de burgerlijke stand)

36,65

1.1.14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is het tarief:

 

 

1.1.14.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

13,40

1.1.14.2

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

13,40

1.1.14.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

23,60

1.1.14.4

voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

13,40

1.1.14.5

voor elk meertalig uittrekstel uit een akte van de burgerlijke stand

13,40

1.1.15

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 

13,40

1.1.16

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.17

Voor de toepassing van onderdeel 1.1.9 wordt onder openingstijden verstaan:

 

 

1.1.17.1

Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

48,60

1.2.4.1

Beschermhoesje t.b.v. paspoort

0,50

1.2.4.2

Beschermhoesje t.b.v. identiteitskaart

1,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen (vaste tarieven RDW)

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,75

1.3.2

Beschermhoesje t.b.v. rijbewijs

1,20

1.3.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

6,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter voor in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

6,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

9,65

1.4.7

Het tarief bedraagt ter voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

6,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het kiezersregister

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

6,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

16,30

1.7.1.2

een exemplaar van de Jaarrekening

16,30

1.7.1.3

een exemplaar van de Kadernota

16,30

1.7.1.4

een exemplaar van de Financiële tussenrapportage

16,30

1.7.1.5

De onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.4 genoemde exemplaren kunnen kosteloos worden verstrekt voor studie- of onderzoeksdoeleinden mits het exemplaren van voorgaande jaren betreft.

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.1

op de agenda’s, lijsten van ingekomen stukken en voorstellen betreffende raadsvergaderingen en commissievergaderingen indien deze worden afgehaald

16,95

1.7.3

Ingeval van geregelde toezending van de onder 1.7.2.1 bedoelde stukken bedraagt het tarief

63,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1

formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,10

1.8.1.1.2

formaat A4 of kleiner in kleur

0,20

1.8.1.1.3

formaat A3

0,20

1.8.1.1.4

formaat A3 in kleur

0,40

1.8.1.2

tot het verstrekken van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per exemplaar:

13,35

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

5,90

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

5,90

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

5,90

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

5,90

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

10,97

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

0,26

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

0,13

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

0,13

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

8,55

 

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

4,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift, fotokopie of digitale kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

 

 

1.10.2.1.1

voor een A4- of A5-formaat

0,10

1.10.2.1.2

voor een A4- of A5-formaat in kleur

0,20

1.10.2.1.3

voor een A3-formaat

0,20

1.10.2.1.4

voor een A3-formaat in kleur

0,40

1.10.2.1.5

voor een digitale kopie

0,10

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het maken van een kopie op dvd van een geluids- of beeldfragment

15,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Leegstandswet

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet:

 

 

1.11.1.1

voor één woning

69,70

1.11.1.2

voor de eerste tien woningen die deel uitmaken van een complex woningen per woning

34,85

1.11.1.3

voor de elfde woning en verder die deel uitmaken van een complex woningen per woning

17,37

1.11.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is per woning

34,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Kansspelen

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar

226,50

1.13.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar,voor de eerste kansspelautomaat

226,50

1.12.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

10,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Telecommunicatie

 

 

1.14.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het leggen dan wel verwijderen en/of vervangen van kabels en leidingen door of vanwege nutsbedrijven, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond bedraagt

300,00

1.14.1.1

1.14.1.2

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het bedrag genoemd in artikel 1.14.1 vermeerderd met een bedrag per strekkende meter sleuf van

1,10

 

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het bedrag genoemd in artikel 1.14.1 vermeerderd met een bedrag per strekkende meter sleuf van

1,10

1.14.1.3

De in 1.14.1 en 1.14.2 genoemde bedragen worden bij aanvragen boven de 1.000 meter, voor de eerste 1.000 meter de leges berekend als hiervoor onder 1.14.1.1 en 1.14.1.2 omschreven, en voor de resterende meters boven de 1.000 meter een bedrag per strekkende meter sleuf gerekend van

 

 

 

0,55

1.14.1.4

 

 

indien met betrekking tot het verkrijgen van toestemming, zoals genoemd in artikel 1.14.1, overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het bedrag genoemd in artikel 1.14.1 vermeerderd met een bedrag van

150,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

16,30

1.15.1.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.15.1.1 wordt vermeerderd met de kosten voor een medische keuring als er sprake is van een medische keuring door een arts.

75,00

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing ten behoeve van landbouwverkeer met een breedte tot 3,5 meter, zoals bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement

31,29

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.15.3.1

een aanvraag voor een bewonersontheffing blauwe zone centrum Leek

32,41

1.15.3.2

een aanvraag voor een dagontheffing blauwe zone centrum Leek per set van tien ontheffingen

10,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Diversen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.16.1.1

afschriften, doorslagen, fotokopieën of digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

 

 

1.16.1.1.1

voor een A4- of A5-formaat

0,10

1.16.1.1.2

voor een A3-formaat

0,20

1.16.1.1.3

voor een A4- of A5-formaat in kleur

0,20

1.16.1.1.4

voor een A3-formaat in kleur

0,40

1.16.1.1.5

informatie door middel van een digitale kopie van documenten, per pagina

0,10

1.16.1.1.6

Indien de digitale kopieën worden verstrekt op dvd, per dvd

0,50

1.16.1.2

een exemplaar van een bestemmingsplan of herziening ervan (kaart in zwart-wit) die

 

 

1.16.1.2.1

niet meer dan 20 pagina's tellen

10,85

1.16.1.2.2

niet meer dan 40 pagina's tellen

21,60

1.16.1.2.3

meer dan 40 pagina's tellen

32,40

1.16.1.2.4

toeslag voor kleurenkaarten, per kaart

10,85

1.16.1.2

een exemplaar van een structuurplan/structuurvisie

32,80

1.16.1.3

een kopie van een bouwtekening

12,50

1.16.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

71,25

1.16.1.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,20

1.16.1.6

de tarieven onder 1.16.1.1 en 1.16.1.4 genoemd worden voor het doen van naspeuringen door een ambtenaar verhoogd met € 10,90 voor ieder daaraan besteed kwartier.

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het gebruik van geluidinstallaties in de open lucht als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

34,75

1.16.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

34,75

1.16.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor een straatartiest als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012 geldig voor hoogstens:

 

 

1.16.2.2

a. een dag

17,35

1.16.2.3

b. een week

34,75

1.16.1.4

c. een maand

47,40

1.16.1.5

d. een jaar

62,65

 

Titel 2

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: 'de aannemingssom’, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

2.1.1.2.1

'de aannemingssom’, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk

 

 

2.1.1.2.2

voor zover de aanneemsom als bedoeld in het eerste lid op het moment van indiening van de aanvraag bouwvergunning niet bekend is, kan worden volstaan met een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2.3

indien deze raming naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders niet in redelijkheid wordt gedaan, wordt deze raming door burgemeester en wethouders aangepast tot aan een reëel bedrag zoals berekent met het programma Bouwkostencheck.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijke voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met een beoordeling van een voorgenomen project in het kader van de Wabo, 0,5% van het tarief zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zou worden vastgesteld, met een minimum van:

65,90

2.2.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2.1 wordt in verband met toetsing aan de welstandscriteria verhoogd met het tarief als bepaald in onderdeel 2.3.1.2.1a

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekent naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

2,70% van de bouwkosten met een minimumtarief van

208,40

2.3.1.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van de Wabo bedraagt het tarief

65,90

2.3.1.1.3

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1.2 wordt in verband met toetsing aan de welstandscriteria verhoogd met het tarief als bepaald in onderdeel 2.3.1.2.1a

 

 

2.3.1.2

Kosten van welstandsadviezen

 

 

 

Het op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de kosten van beoordeling van het bouwplan uit oogpunt van welstand ingevolge de tarieven van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.1.2.1

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.1.2.1a

Toetsing welstandscriteria

 

 

 

Ingeval onderdeel 2.3.1.2 niet van toepassing is, wordt het op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde bedrag met het bedrag van de kosten van toetsing van het bouwplan aan de welstandscriteria verhoogd met 0,32% van de bouwkosten met een minimumtarief van

50,80

 

en een maximumtarief van

2000,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

71,25

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 100% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

71,25

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo bedraagt het tarief

208,45

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

 

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

208,45

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

208,45

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

3.007,00

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

543,30

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

1.813,00

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijk ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

543,30

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

543,30

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

543,30

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

417,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

417,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

3.007,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

543,30

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

1.813,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking provinciale regelgeving)

543,30

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

543,30

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

543,30

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief

216,10

2.3.5.1

Het in 2.3.5 genoemde bedrag wordt verhoogd met de bedragen genoemd in 2.3.5.2 of 2.3.5.3 indien en voor zover deze op het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing zijn.

 

 

2.3.5.2

De opslag als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt voor:

Bouwwerken als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2, Brandveilig gebruiken van een bouwwerk onder 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht met een oppervlakte van:

 

 

 

minder dan 100 m²

64,75

 

100 m² tot 500 m² voor elke m²

0,51

 

500 m² tot 2000 m²

258,15

 

vermeerderd met voor elke m²

0,28

 

2000 m² of meer

vermeerderd met voor elke m²

492,55

0,14

2.3.5.3

Indien de vergunningaanvraag betrekking heeft op de uitbreiding/verandering van een bouwwerk, waarvoor reeds eerder een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2, Brandveilig gebruiken van een bouwwerk onder 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht is afgegeven en deze vergunning op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag niet eerder is afgegeven dan 5 jaar voor het in behandeling nemen van de aanvraag wordt voor de berekening van de opslag als bedoeld in artikel 2.3.5.1 slechts de oppervlakte van de uitbreiding/verandering berekend.

 

 

2.3.5.4

voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunning, als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2, Brandveilig gebruiken van een bouwwerk onder 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht is verleend

63,70

2.3.5.5

voor het aanbrengen van een wijziging in de vergunning, als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2, Brandveilig gebruiken van een bouwwerk onder 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht bestaande uit een wijziging van de tenaamstelling en/of wijziging van de naam van het bouwwerk waarop de vergunning betrekking heeft

63,70

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 gemeente Leek aangewezen monument waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

216,05

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

216,05

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder h van de Wabo op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads-, of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder c van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

216,05

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g van de Wabo

216,05

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente Leek 2012 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g van de Wabo bedraagt het tarief

216,05

 

Opslag van roerende zaken

 

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder j van de Wabo

216,05

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder k van de Wabo

216,05

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

216,05

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

216,05

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo bedraagt het tarief

216,05

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsverordening bedraagt het tarief

216,05

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

 

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

71,40

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

71,40

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij Algemene Maatregel van Bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag dat van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Welstandsadviezen

 

 

 

Het op grond van dit hoofdstuk verschuldigde bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de kosten van beoordeling van het bouwplan uit oogpunt van welstand ingevolge de tarieven van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager zijn meegedeeld en blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2a

Toetsing welstandscriteria

 

 

 

In geval onderdeel 2.3.17.2 niet van toepassing is, wordt het op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde bedrag met het bedrag van de kosten van toetsing van het bouwplan aan de welstandscriteria verhoogd met 0,32% van de bouwkosten met een minimumtarief van

50,00

 

en een maximumtarief van

2000,00

2.3.17.3

Externe advieskosten

 

 

 

Indien het advies wordt uitgebracht door een externe deskundige:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.4

Kosten van derden

 

 

 

Indien ten behoeve van de aanvraag kosten dienen te worden gemaakt, gepaard gaande met het verrichten van werkzaamheden door derden, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.5

Kosten voor ruimtelijke onderbouwing

 

 

 

Indien ten behoeve van de aanvraag kosten dienen te worden gemaakt voor het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijk ordening, indien deze niet door of namens de aanvrager wordt aangeleverd: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.6

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.17.1 en/of 2.3.17.2, 2.3.17.3, 2.3.17.4 en/of 2.3.17.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

216,05

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven; het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, binnen 12 maanden, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten bestaat aanspraak op vermindering van leges met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan genoemd in 2.5.1.1 na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning 40% op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- aanleg- of sloopactiviteiten.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 binnen 12 maanden intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het schriftelijk melden van aanvang respectievelijk voltooiing van de bouwwerkzaamheden

 

 

 

Indien binnen twee weken voor aanvang en twee weken na voltooiing van de bouwwerkzaamheden schriftelijk melding is gedaan van zowel de aanvang als het gereed zijn van de bouw wordt een teruggaaf van € 50,00 van de geheven leges verleend.

 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven, met uitzondering van bedragen genoemd in artikel 2.5.4.

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

71,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

71,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

3.007,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening

3.007,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

71,25

 

 

Titel 3

 

 

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

562,75

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

141,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in het artikel 35 van de Drank- en Horecawet

141,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen (toevoegen/wijzigen leidinggevenden) van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

141,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

31,25

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor een standplaats als bedoeld respectievelijk in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012, geldig voor hoogstens

 

 

 

a. een dag

31,25

 

b. een week

62,65

 

c. een maand

124,20

 

d. een jaar

249,60

3.2.2.1

Het op grond van artikel 3.2.1 en 3.2.2 verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 50% ingeval van een te laat ingediende aanvraag.

 

 

3.2.2.2

Het op grond van artikel 3.2.1 en 3.2.2 verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 100% ingeval de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning:

 

 

3.3.2

voor een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

1.598,00

3.3.3

voor een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

1.598,00

3.3.4

tot wijziging van een vergunning voor een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

725,80

3.3.5

tot wijziging van een vergunning van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

725,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Kinderopvang

 

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.4.1.1

 

het in exploitatie nemen van een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

744,00

3.4.1.2

 

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

465,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.5.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

71,25

3.5.1.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.12.1.1 bedoelde ontheffing

35,65

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

71,25

 

Behorende bij het raadsbesluit

van 6 december 2018.

 

 

M. Frensel, griffier