Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarden

Beleidsregel evenementen gemeente Leeuwarden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarden
Officiële naam regelingBeleidsregel evenementen gemeente Leeuwarden 2009
CiteertitelBeleidsregel evenementen gemeente Leeuwarden 2009
Vastgesteld door
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit door de Burgemeester van Leeuwarden en het Collega van Burgemeester en Wethouders

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.2.1 en 2.2.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-200906-12-2012nieuwe regeling

14-04-2009

Huis aan Huis; 22 april 2009

-

Tekst van de regeling

Plaatjes

Beleidsregel evenementen gemeente Leeuwarden 2009

Artikel 1 meldingplicht

Met een melding kan worden volstaan als aan onderstaande punten wordt voldaan:

 • 1.

  Het evenement vindt op maandag tot en met zaterdag niet voor 09.00 uur plaats en op zondag niet voor 13.00 uur.

 • 2.

  Het evenement eindigt uiterlijk om 23.00 uur op dagen waarop een werkdag volgt en uiterlijk om 1.00 uur op dagen waarop een zaterdag, zondag of officiële feestdag volgt.

 • 3.

  Het evenement vindt niet plaats op een industrieterrein;

 • 4.

  a. Er worden uitsluitend wegen afgesloten die niet gebruikt worden door doorgaand (rijdend) verkeer, zoals doodlopende straten, hofjes, parkeerterreinen, etc.

  • b.

   hulpdiensten te allen tijde een vrije doorgang wordt geboden;

  • c.

   de betreffende wegen op de juiste wijze worden afgesloten ;

  • d.

   Er worden geen doorgaande wegen afgesloten binnen en buiten de bebouwde kom, gele markering (afbeelding 1 en 2, Bijlage B);

  • e.

   Er worden geen wegen, parkeerterreinen en/of pleinen gebruikt of afgesloten die zijn aangeduid in het stratenoverzicht met rode markering (afbeelding 1 en 2, Bijlage B);

 • 5.

  Er wordt geen versterkt geluid gebruikt waarvan de geluidsbelasting meer bedraagt dan in de Bijlage A genoemde dB(A) , gemeten voor de gevels van woningen van derden of andere geluidsgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder, dan wel op 100 meter afstand van de locatie van het evenement.

 • 6.

  Na 23.00 uur geldt een geluidsbelasting zoals genoemd in Bijlage A.

 • 7.

  Het luchtverkeer wordt niet gehinderd.

 • 8.

  Het evenement is niet gerelateerd aan of vormt geen onderdeel van een groter evenement.

 • 9.

  Voor feesten op de weg, inclusief (straat)barbecues gelden de volgende specifieke bepalingen:

  • a.

   Maximaal 300 bezoekers c.q. deelnemers;

  • b.

   Indien er één of meerdere tenten worden gebruikt, mag de gezamenlijk omvang van deze tenten maximaal 25m² bedragen.

 • 10.

  Voor wedstrijden en optochten op de weg gelden de volgende specifieke bepalingen:

  • a.

   Deelnemers bewegen zich niet gemotoriseerd voort;

  • b.

   Het betreft geen wedstrijden waarbij aan mens of dier opzettelijk letsel wordt toegebracht;

  • c.

   Er worden geen obstakels op de weg aangebracht.

 • 11.

  Er wordt niet bedrijfsmatig alcoholische dranken verstrekt.

 • 12.

  Een melding dient 3 weken voor aanvang van het evenement te worden gedaan bij de medewerkers van de frontoffice op een daarvoor bestemd formulier.

Artikel 2 vergunningplicht

1.De evenementen die niet voldoen aan het gestelde in artikel 1 van de beleidsregel zijn vergunningplichtig.

Artikel 3 Categorie-indeling

 • 1. Vergunningplichtige evenementen worden verdeeld in twee categorieën:

  • a.

   grootschalige evenementen;

  • b.

   overige evenementen.

 • 2. Grootschalige evenementen zijn evenementen voor meer dan 2000 bezoekers, die veelal pas gehouden kunnen worden na het treffen van een groot aantal fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid aan de orde is.

 • 3. Overige evenementen zijn evenementen tot 2000 bezoekers, en die evenementen die niet onder de meldingplichtige evenementen kunnen vallen.

Artikel 4 Voorschriften vergunning

1.In de vergunning kunnen afhankelijk van de locatie en het evenement nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot:

 • a.

  de openbare orde en veiligheid;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  de verkeersveiligheid;

 • d.

  de zedelijkheid of gezondheid;

 • e.

  de fysieke mogelijkheden van het terrein waarop het evenement wordt gehouden.

Artikel 5 Vergunning aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een vergunning dient te geschieden op het daarvoor beschikbare formulier.

 • 2. Alle grootschalige evenementen dienen vóór 1 september, voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gehouden zal worden, schriftelijk aangemeld te zijn.

 • 3. Een aanvraag voor een vergunning voor een grootschalig evenement of een overig evenement dient uiterlijk vier maanden voorafgaand aan het evenement te worden ingediend.

Artikel 6 Samenvallen van evenementen

 • 1. Een vergunningplichtig evenement dat minimaal 2 jaar achtereen binnen een zelfde periode heeft plaatsgevonden heeft voorrang boven een nieuw te organiseren evenement.

 • 2. Een groot evenement heeft voorrang boven een klein evenement.

Artikel 7 Evenementen op industrieterreinen

 • 1. Op industrieterreinen zijn evenementen niet toegestaan.

 • 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan de burgemeester besluiten om een evenement op een industrieterrein toe te staan, mits de locatie niet binnen de invloedsfeer valt van risicovolle activiteiten, waarop onder andere het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen en het Besluit Risico Zware Ongevallen van toepassing is.

Artikel 8 Kostenverhaal

Bij schade aan:

 • a.

  openbaar groen;

 • b.

  aan verharding en/of straatmeubilair

 • c.

  en vervuiling van de locatie

worden de kosten op de organisator verhaald.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Een evenement (zowel melding- als vergunningplichtig) kan geweigerd worden in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

 • d.

  de zedelijkheid of gezondheid;

  Daarnaast kan een evenement (zowel melding- als vergunningplich-ting) geweigerd worden:

  e.indien herhaaldelijk gegronde klachten worden ingediend met betrekking tot een evenement of organisator. De burgemeester kan besluiten om in het vervolg een aanvraag om een vergunning of een melding te weigeren voor het betreffende evenement.

Artikel 10 Stilleggen evenement

Indien gehandeld wordt in strijd met de APV of deze beleidsregel, kan het bevoegde gezag besluiten het melding- of vergunningplichtige evenement stil te leggen.

Artikel 11 Afwijkingsbevoegdheid

Indien de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens

bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen

doelen, is de burgemeester bevoegd om bepalingen uit de beleidsregel buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag gelegen na de bekendmaking ervan.

 • 2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in de Huis aan Huis.

Artikel 11 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregels evenementen gemeente Leeuwarden 2009”.

Bijlage A Geluidontheffingentabel behoort bij de “Beleidsregels Evenementen gemeente Leeuwarden 2009”

 Hoofdlijnen beleid(‘Levendigheid in de hoofdstad,Geluid bij evenementen’) vastgesteld 19-04-2004
Dagperiode 07.00 – 19.00 uur op maandag t/m zaterdag·geluidsontheffing kan verleend worden voor elke locatie ·aan evenementen per locatie is onbeperkt ·geluidsniveau bij woningen Maximaal 75dB(A)
avonden, zondagen en kerkelijke feestdagen·avondperiode op ma. t/m do. 19.00 – 23.00 uur ·avondperiode op vrijdag en zaterdag 19.00 tot 01.00 uur ·zondag, Hemelvaartsdag, Eerste Kerstdag 13.00 – 23.00 uur ·algemeen uitgangspunt: maximaal 12 keer per jaar overlast conform beoordelingsmethode paragraaf 4.2 ·geluidsniveau bij woningen maximaal 75 dB(A)
uitzonderingen eindtijd en frequentie·Prinsentuin: buitenom de dagperiodes maximaal 20 activiteiten per jaar toegestaan (10 activiteiten gereserveerd voor Stichting Activiteiten Prinsentuin) ·Wilhelminaplein; kermis 15 dagen/avonden niet in hinderbeoordeling betrekken; ·Dorpsfeesten in Hempens/Teerns, Wirdum/Swichum, Wytgaard/Lekkum/Miedum/Snakkerburen: 2 avonden tot 02.00 uur, overige avonden tot 12.00 uur; ·Activiteiten t.b.v. uitingen van godsdienst of levensovertuiging zijn ook op zondagen en kerkelijke feestdagen voor 13.00 uur toegestaan
uitzonderingen normstellingVoor de volgende activiteiten geldt de ‘oude’ normstelling, d.w.z. -07.00 – 19.00 uur, maximaal 85 dB(A) bij woningen -19.00 – toegestane eindtijd, maximaal 80 dB(A) bij woningen ·Befrijdingsfestival (5 mei; Oldehoofsterkerkhof) ·Kermis (Wilhelminaplein; 15 dagen/avonden) ·Straatfestival (diverse locaties; 1 dag/avond) ·Introductiedagen Leeuwarden studiestad (diverse locaties; totaal 2 dagen/avonden) ·Dorpsfeesten in Hempens/Teerns, Wirdum/Swichum, Wytgaard / Lekkum / Miedum / Snakkerburen ·Briek (Grote Hoogstraat en omgeving; 1 dag/avond) ·(meerdaags) festival Groene Ster; (3 dagen/avonden)
Bedrijven en InstellingenMaximaal 12 keer ontheffing mogelijk, tenzij in de Wet milieubeheervergunning anders is geregeld

Bijlage B Stratenoverzicht behoort bij de “Beleidsregels Evenementen gemeente Leeuwarden 2009”

Afbeelding 1 ______________

 • -

  Doorgaande wegen buiten de bebouwde kom zijn vergunningplichtig.

 • -

  Niet getoonde doorgaande wegen worden beschouwd als onderdeel van het buitengebied en zijn derhalve vergunningplichtig.

Afbeelding 2 ______________

Dit overzicht geeft alle straten, parkeerterreinen en pleinen aan binnen de bebouwde kom van Leeuwarden, die niet mogen worden gebruikt of afgesloten, zonder een vergunning bij het plaatsvinden van een evenement.

De straten zijn op alfabetische volgorde:

Berlikumermarkt

Beursplein

Bonifatiusplein

Boterhoek

De Weerd

Doelesteeg

Doelestraat

Eewal

Frieslandplein (zie afbeelding 1)

Gouverneursplein

Groeneweg

Groentemarkt

Groot Schavernek

Grote Kerkstraat (gedeelte)

Heer Ivostraatje

Kelders

Klein Schavernek

Kleine Kerkstraat

Nieuweburen

Nieuwestad (incl. waagplein, dubbele pijp/lange pijp)

Prins Hendrikstraat

Oostergrachtswal

Oostersingel

Ossekop

Over de Kelders

Ruiterskwartier (incl. parkeerplaats achter gerechtshof)

Voorstreek

Schoenmakersperk

Sint Jacobsstraat

Uniabuurt

Weaze

Westerplantage

Wilhelminaplein

Willemkade nz

Wirdumerdyk

Wirdumerpoortsdwinger (= driehoek voor bibliotheek)

Afbeelding 1

./bijschrift

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Meldingplicht

Voor het organiseren van kleine evenementen zoals de barbecue en/of straatfeesten is in het kader van de vermindering van administratieve lasten voor de burger, maar ook het verhelderen en duidelijk omschrijven van het evenement gekozen voor het toepassen van een algemene maatregel.

Het moet gaan om kleinschalige activiteiten die zich in de openbare ruimte afspelen met als doel vermaak en ontspanning te bieden. Het vervangen van vergunningvoorschriften door algemene regels in combinatie met het doen van een melding geeft organisatoren van een klein evenement meer vrijheid maar tegelijk ook meer verantwoordelijkheid voor zorgvuldig gebruik van die openbare ruimte.

Omdat het hier om kleinschalige evenementen gaat is gekozen voor een melding uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement.

Artikel 2 Vergunningplicht

Het is duidelijk dat alle evenementen die niet onder de meldingplicht kunnen vallen, vergunningplichtig worden. Volgens de Europese Dienstenrichtlijn is een vergunningstelsel geoorloofd indien het niet discriminatoir is, het vergunningstelsel gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen belang en het nagestreefde doel niet door een minder beperkende maatregel kan worden bereikt, met name omdat controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn Voor het noodzaakvereiste moet bezien worden of er wel een dwingend reden van algemeen belang voor het invoeren van een vergunningstelsel bestaat. Onder een dwingende reden van algemeen belang wordt mede verstaan het begrip openbare orde, openbare veiligheid en volkgezondheid. Ter bescherming van die belangen moet een vergunningstelsel worden gehandhaafd voor andersoortige evenementen dan de straatfeesten. De ondernemer/organisator is hierbij ook gebaat, omdat deze voor grote evenementen met de gemeente om de tafel wil zitten en onderhandelen om zo de best mogelijk voorwaarden te krijgen. Aan de andere kant wil ook de gemeente op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen bij deze evenementen vanwege de belangen die hiermee gediend zijn, zoals de openbare orde, de overlast, de verkeersveiligheid, de veiligheid van personen en goederen en de zedelijkheid en gezondheid. Dit kan daarom in dit verband ook een overig ( klein) evenement zijn dat niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij voldoet.

Artikel 3 Categorie-indeling

In principe worden alle vergunningplichtige evenementen in twee categorieën verdeeld: grootschalige en overige evenementen.

Grootschalige evenementen zijn evenementen voor meer dan 2000 bezoekers, die veelal pas gehouden kunnen worden na het treffen van een groot aantal fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is.

Alle andere evenementen zijn overige evenementen. De grootte zegt overigens niet altijd wat over de inspanning die binnen de gemeente en hulpdiensten gemaakt moeten worden om de veiligheid etc. te waarborgen.

Artikel 4 Voorschriften vergunning

De leden 1a. t/m 1d. zijn ook de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 2.2.2 van de APV.

Lid e geeft mogelijkheden om voorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld het gebruik van het terrein in relatie tot de omvang of aard van het evenement

Artikel 5 Vergunning aanvraag

In dit artikel worden de termijnen genoemd waarbinnen het evenement moet worden aangemeld of de vergunningaanvraag moet worden ingediend.

Bij de meldingplichtige evenementen is gekozen voor een melding uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement.

Voor grootschalige en overige evenementen gelden langere termijnen.

Grootschalige evenementen moeten vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarin het wordt gehouden worden aangemeld dit om eventuele problemen op tijd te kunnen aansturen, zoals het aanvragen in dezelfde periode. Daarnaast zijn deze termijnen van belang omdat de evenementen worden gemeld bij de politie, zodat zij op tijd hun inzet kunnen plannen.

Artikel 6 Samenvallen van evenementen

Er vindt wel eens samenloop plaats bij de aanvraag van evenementen. Om vaste evenementen te beschermen hebben evenementen die al 2 jaar achtereen hebben plaatsgevonden voorrang boven een nieuw evenement. Ook hebben grote evenementen voorrang op kleinere evenementen.

Artikel 7 Evenementen op industrieterreinen

De invloedssfeer van de aangehaalde wetgeving op dit gebied is ruim. Bij bedrijven wordt gekeken naar effectafstanden. Bij tankstations is de invloedssfeer bijvoorbeeld 150 meter.

Met andere woorden: voor evenementen op industrieterreinen moet altijd een risico beoordeling plaatsvinden.

Artikel 8 Kostenverhaal

In veel gevallen heeft de organisatie van een evenement geen gevolgen voor het openbaar gebied. Er worden in principe duidelijke afspraken met de organisator gemaakt. Mocht het onverhoopt toch een keer mis gaan, dan biedt dit artikel duidelijkheid wie opdraait voor de kosten

Artikel 9 Weigeringsgronden

In dit artikel wordt aangesloten bij de weigeringsgronden van de APV.

Artikel 10 Stilleggen evenement

Zowel in de APV alsook in deze beleidsregel staan voorwaarden vermeld waaraan de organisator moet voldoen. In een enkel geval is het ook denkbaar dat niet de organisator, maar de bezoekers van het evenement in grote getale zorgen voor een niet gewenste situatie.

In deze gevallen is het denkbaar dat het evenement wordt stilgelegd.

Artikel 11 Afwijkingsbevoegdheid

Er kunnen zich altijd situaties voordoen die een onredelijke of onbillijke situatie in het leven roepen. Dit artikel maakt het dan mogelijk om af te wijken van deze regels. Dit dient gemotiveerd te gebeuren.