Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en verlening van vergunningen voor parkeren Parkeerverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en verlening van vergunningen voor parkeren Parkeerverordening 2017
CiteertitelParkeerverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Parkeerverordening 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

01-12-2016

Gemeenteblad 2016, 180306

RV 16.0110

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

 

 

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • b.

  het College: het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden;

 • c.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1van het RVV 1990;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • e.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het -krachtens de Wegenverkeerswet 1994- aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig of brommobiel opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • f.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische en/of elektronische betaling bestemt voor de registratie van parkeerbewegingen, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • g.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • h.

  vergunninghouderplaats: een parkeerplaats die:

  • 1.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990, of

  • 2.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 met het opschrift zone, voorzover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur en/of vergunninghouderplaatsen;

 • j.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • k.

  bewoner: inwoner van de gemeente Leiden die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en staat ingeschreven als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Leiden op het adres dat hij/zij bewoont als zelfstandige woning;

 • l.

  adres: het adres zoals dat bekend staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);

 • m.

  zelfstandige woning: woning die als een onroerende zaak wordt aangemerkt in artikel 16 Wet waardering onroerende zaken, zoals geregistreerd bij de afdeling Belastingen van de gemeente, alsmede een woonboot op een daarvoor bestemde ligplaats;

 • n.

  zone: afgebakend gebied waarbinnen parkeervergunningen kunnen worden verleend indien en voor zover in dat gebied voor parkeren parkeerbelasting wordt geheven;

 • o.

  autodaten: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder;

 • p.

  autodateplaats: autodateplaats: een parkeerplaats uitsluitend voor auto's voorzien van een autodatevergunning die is aangeduid met bord E9, uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop "autodate" vermeld staat;

 • q.

  autodelen: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen particulieren uit meer dan één huishouden;

 • r.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Leiden een overeenkomst heeft gesloten, bestemt voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of ander communicatiemiddel;

 • s.

  parkeervoorziening op eigen terrein:

  • ·

   parkeerplaats op een terrein of in een garage dat eigendom is van de aanvrager of uitgegeven in erfpacht, gebruik of verhuurd aan de aanvrager;

  • ·

   parkeerplaats op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, splitsingsakte, erfpachtvoorwaarden of de huur- of koopovereenkomst is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het adres van de aanvrager;

  • ·

   voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming heeft gekregen;

  • ·

   parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst waarin geen gebruik wordt gemaakt van openbare parkeerplaatsen.

 • t.

  gehandicaptenparkeerkaart: parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een ingevolge de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart of daarmee gelijkgestelde parkeerkaart;

 • u.

  Mantelzorg: het structureel zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

  Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

 • v.

  klusbedrijf: een klein bedrijf dat verbouwingen, reparaties en lichte bouwwerkzaamheden uitvoert.

Afdeling II Plaatsen voor bezoekers en vergunninghouders en vergunningen

Artikel 2. Aanwijzen plaatsen en tijden

 • 1.

  Het College wijst, bij openbaar te maken besluit, terreinen en/of weggedeelten aan die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders of voor het parkeren door bezoekers. Daarbij kan zij weggedeelten aanwijzen die alleen bestemd zijn voor het parkeren van één bepaalde categorie vergunninghouders.

 • 2.

  Het College wijst, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen aan waarop het parkeren aan vergunninghouders en bezoekers is toegestaan.

 • 3.

  Het College wijst, bij openbaar te maken besluit, de betaald parkeerzones aan zoals genoemd in artikel 3.

Artikel 3. Verlenen vergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een vergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze:

  • a.

   bewoner is van een adres binnen een van de betaald parkeerzones, zolang het vastgesteld maximum aantal te verlenen vergunningen niet is overschreden en deze niet op andere wijze in parkeerruimte kan voorzien, te noemen bewonersvergunning;

  • b.

   uit hoofde van een beroep of bedrijf gevestigd is binnen één van de betaald parkeerzones en aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in die zone een motorvoertuig te parkeren en die niet op andere wijze in parkeerruimte kan voorzien. De hiervoor bedoelde noodzaak wordt slechts aanwezig geacht, indien voor het vervoer van zware, kwetsbare of omvangrijke goederen, over de auto moet kunnen worden beschikt, te noemen bedrijfsvergunning;

  • c.

   geregistreerd staat in Leiden als zelfstandig werkende huisarts, verloskundige of zorg- of hulpverlener in dienst van een in de gemeente Leiden gevestigde zorg- of hulpverleningsinstelling. De aanvrager dient bij de aanvraag aan te tonen dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is het motorvoertuig te parkeren binnen de betaald parkeerzones en dat er niet op andere wijze in parkeerruimte kan worden voorzien te noemen zorgvergunning;

  • d.

   uit hoofde van een beroep of bedrijf aantoont dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is de klussenbus te parkeren binnen de betaald parkeerzones, te noemen klussenbusvergunning;

  • e.

   kaderwerk verricht binnen een formele vereniging, met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht bij notariële akte in de Nederlandse taal en voorzien van de statuten, ingeschreven in het (verenigings)register van de Kamer van Koophandel en gevestigd in één van de betaald parkeerzones, te noemen verenigingsvergunning;

  • f.

   aangetoond heeft het voertuig te delen met een andere particuliere deler; te noemen deelautovergunning;

  • g.

   houder is van een gehandicaptenparkeerkaart,niet uitgegeven door de gemeente Leiden, waarmee geparkeerd kan worden op gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen gehandicaptenvergunning.

 • 3.

  Aan bewoner van een adres binnen één van de betaald parkeerzones kan per adres:

  • a.

   ten behoeve van het parkeren van het voertuig van bezoekers een vergunning worden verleend, te noemen bezoekersvergunning;

  • b.

   in zone B1 en B2 800 uur aan de bezoekersvergunning worden toegekend;

  • c.

   voor de bezoekersvergunning 20 uur gekocht kan worden tegen een bedrag van 5 euro;

  • d.

   voor het ontvangen van mantelzorg een vergunning worden verleend, te noemen mantelzorgvergunning.

 • 4.

  Aan een door het college goedgekeurd autodatebedrijf kan een vergunning verstrekt worden waarmee het toegestaan wordt om motorvoertuigen van autodatebedrijven te parkeren op aangewezen parkeerplaatsen voorzien van verkeersbord E9, RVV 1990, met onderbord waarop autodate vermeldt staat, te noemen autodatevergunning.

 • 5.

  Aan een werkgever gevestigd binnen één van de betaald parkeerzones kan voor het parkeren van de werknemer een parkeervergunning worden verstrekt, te noemen werknemersvergunning.

 • 6.

  Aan politie, brandweer en gemeente, kan voor de voertuigen, ten behoeve van beroepsuitoefening zonder herkenbare auto en/of gemeentelijke taken, een parkeervergunningworden verstrekt, te noemen functionele vergunning;

 • 7.

  Een vergunning verleend op grond van lid 1 tot en met 6 van dit artikel is pas geldig op het moment dat een kenteken voor deze vergunning is aangemeld bij de centrale computer;

 • 8.

  Aan de vergunning kunnen door het college zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 9.

  Het College kan aan de genoemde vergunningen ook andere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 10.

  Het College kan in de gevallen, waarin toepassing van dit artikel tot een bijzondere hardheid leidt, een vergunning ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen, die niet voldoen aan één van de genoemde voorwaarden.

Artikel 4. Aanvragen vergunning

 • 1.

  Het college kan met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, nadere regels vaststellen voor het aanvragen en verlenen van vergunningen.

 • 2.

  Het college stelt, bij openbaar te maken besluit, het maximaal aantal uit te geven vergunningen en maximaal aantal uren voor de bezoekersvergunning vast.

 • 3.

  Het college kan, indien het maximaal uit te geven aantal vergunningen zijn verleend als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, geen vergunningen meer kunnen worden verleend:

  • a.

   de aanvraag voor een bewonersvergunning voor onbepaalde tijd op een wachtlijst plaatsen. Wanneer de aanvraag afkomstig is van een bewoner van 65 jaar of ouder en voldaan is aan alle overige voorwaarden, wordt direct een vergunning verleend;

  • b.

   de aanvraag voor een werknemersvergunning voor onbepaalde tijd op een wachtlijst plaatsen.

 • 4.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 5.

  Het college kan de in het vierde lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5. Geldigheidsduur en gegevens vergunning

 • 1.

  Een vergunning wordt voor ten hoogste een jaar verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het voertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen vergunning

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

  wanneer de vergunninghouder de betaald parkeerzone verlaat of daar uit hoofde van het beroep of bedrijf niet meer gevestigd is, dan wel de beroeps- of bedrijfsuitoefening daar feitelijk beëindigt;

 • b.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • c.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • d.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn of haar betalingsplicht voor de vergunning heeft voldaan overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de geldende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften of gelegenheid geeft tot misbruik van de vergunning;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel 7.
 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig of brommobiel, te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een vergunninghouderplaats.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij een parkeermeter te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik van die meter wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. Aan deze ontheffing kan onder meer het voorschrift worden verbonden dat de houder van deze ontheffing een vergoeding is verschuldigd de grootte van de tarieven van een dag, week, maand of jaar, zoals vastgesteld in de vigerende Parkeerbelastingverordening, Onderdeel II onder 1.

Artikel 8.

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan die in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven, in werking te stellen.

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel 9. Diefstal, verlies of vermissing

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een vergunning op kenteken kan een duplicaatvergunning worden verstrekt.

 • 2.

  In geval van diefstal, van een vergunning op naam wordt slechts een duplicaat verstrekt indien hiervan aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 3.

  In geval van verlies of vermissing van een vergunning op naam wordt slechts een duplicaat verstrekt indien hiervan aangifte is gedaan bij de gemeente en tegen overlegging van het bewijs van aangifte.

 • 4.

  Duplicaten van een vergunning op kenteken of op naam worden hoogstens één maal per jaar verstrekt, terwijl op een duplicaat géén kentekenwijziging kan worden doorgevoerd.

 • 5.

  Een duplicaatvergunning wordt niet eerder afgegeven dan na voldoening van de verschuldigde legeskosten.

Artikel 10.

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 11.

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door het college aangewezen ambtenaren belast.

Afdeling V Overgang- en slotbepaling

Artikel 12.

Deze verordening kan worden aangehaald als Parkeerverordening 2017.

Artikel 13.
 • 1.

  De Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (Parkeerverordening 2015) zoals deze laatstelijk gewijzigd is bij raadsbesluit van 1 oktober 2015 wordt ingetrokken op de dag waarop deze verordening in werking treedt”.

 • 2.

  De Parkeerverordening 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking.