Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leudal

Verordening op de raadscommissies2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leudal
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissies2014.
CiteertitelVerordening op de raadscommissies 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201425-04-2015Nieuwe regeling

27-05-2014

Gemeenteblad, 4 juni 2014 nr. 31189

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Leudal;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties Samen Verder en CDA;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de: Verordening op de raadscommissies 2014.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • b.

  commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • c.

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger;

 • d.

  griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

Hoofdstuk 2. Instelling raadscommissies

Artikel 2. Instelling raadscommissies

 • 1. Er worden drie raadscommissies ingesteld te weten:

  • >

   de commissie Bestuur en Middelen (kortweg: Cie BM);

  • >

   de commissie Fysiek (kortweg: Cie FK);

  • >

   de commissie Sociaal (kortweg: Cie SL).

 • 2a. De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt onder meer over devolgende onderwerpen:

  • ·

   Demografische ontwikkelingen

  • ·

   Bestuurlijke verhoudingen

  • ·

   Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

  • ·

   Openbare orde en veiligheid (hoogwaterbescherming), buurtpreventie

  • ·

   Communicatie

  • ·

   Personeel en organisatie, bedrijfsvoering

  • ·

   Nationale samenwerking Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vereniging Limburgse Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen

  • ·

   Vreemdelingenbeleid, Asielzoekerscentrum Baexem

  • ·

   Dualisering

  • ·

   Internationale samenwerking (jumelage, Euregio)

  • ·

   Handhaving

  • ·

   Horeca en kermissen

  • ·

   Financiën en lastendruk

  Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Middelen specifiek tot taak (hetgeen voorheen tot de taak van het auditcomité behoorde):

  • .

   het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole;

  • >

   het voeren van afstemmingsoverleg over de verschillende controleactiviteiten van de gemeenteraad, het college en de rekenkamer;

  • >

   het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor de benoeming van de accountant en de voorbereiding van eventuele aanbestedingsprocedures in dat kader;

  • >

   het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor het jaarlijks vast te stellen controleprotocol voor de accountant;

  • >

   het evalueren van het functioneren van de accountant.

 • 2b. De raadscommissie Fysiek adviseert en overlegt onder meer over de volgende onderwerpen:

  • ·

   Wonen (bouwen en wonen, monumentenzorg, volkshuisvesting, woonwagens);

  • ·

   Ruimtelijke ordening (ruimtelijke plannen, exploitatie bestemmingsplannen, grondbeleid en ontgrondingen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

  • ·

   Plattelandsvernieuwing en plattelandsfuncties (landbouw, natuurbeheer en recreatie)

  • ·

   Werken

  • ·

   Economie, retail, toerisme en recreatie, bedrijventerreinen, havens, waterwegen, midden- en kleinbedrijf, agrarische sector, markten)

  • ·

   Openbare ruimte

  • ·

   Verkeer en vervoer

  • ·

   Civiele techniek (weg- en rioolbeheer, kunstwerken), nutsbedrijven

  • ·

   Milieu (milieubeheer, duurzaamheid, afvalverwerking, natuur- en milieueducatie)

 • 2c. De raadscommissie Sociaal adviseert en overlegt onder meer over de volgende onderwerpen:

  • ·

   Drie decentralisaties uit het Regeerakkoord over het sociale domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet

  • ·

   Accommodatie- en subsidiebeleid

  • ·

   Werkgelegenheid

  • ·

   Sociale werkvoorziening

  • ·

   Dorpsraden, dorpsontwikkeling en leefbaarheid

  • ·

   Kunst- en cultuurbeleid

  • ·

   Vrijwilligerswerk en mantelzorg

  • ·

   Onderwijs en leerplicht

  • ·

   Welzijn, sport

  • ·

   Volksgezondheid

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie

 • a.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben. De commissie bespreekt in elk geval alle raadsvoorstellen voor die aan de gemeenteraad worden aangeboden voor zover die betrekking hebben op haar aandachtsveld. Bij die bespreking worden zoveel mogelijk alle daarmee samenhangende stukken meegenomen zoals amendementen en moties.

 • b.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;

 • c.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen onder a.

Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter

 • 1. Elke in de raad zitting hebbende fractie mag, per raadscommissie, leden aanwijzen en wel volgens de volgende formule dat per twee raadsleden in een fractie één commissielid per commissie mag worden aangewezen met een maximum van drie commissieleden per commissie en een minimum van één commissielid per commissie.

 • 2. Elke in de raad zitting hebbende fractie mag in voorkomende gevallen van verhindering een plaatsvervanger aanwijzen.

 • 3. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13  en 15 van de Gemeentewet  zijn van overeenkomstige toepassing op een lid en plaatsvervangend lid van een raadscommissie.

 • 4. De commissievoorzitter wordt door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 5. De plaatsvervangend commissievoorzitter wordt door de commissie uit haar midden benoemd.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1. De zittingsperiode van een commissievoorzitter eindigt indien de raad daartoe besluit of indien de commissievoorzitter geen raadslid meer is. De zittingsperiode van een commissielid eindigt indien de fractie van zijn/haar politieke groepering daartoe besluit.

 • 2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een raadscommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3. De commissievoorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de raad en aan de commissie. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als zijn opvolger door de raad is benoemd.

 • 4. Een commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en aan de fractie namens wie hij optreedt.

 • 5. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de fractie zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 6. Als de fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1. De griffier van de raad benoemt ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op degriffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar, als commissiegriffier.

 • 2. Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen of wordt vervangen door een daartoe door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 3. Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereidingen

Artikel 7. Vergaderfrequentie
 • 1. Het presidium stelt jaarlijks op voorstel van de griffier een vergaderrooster vast voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium doet daarbij ook een voorstel met betrekking tot de data voor vergaderingen van de raadscommissies. De commissies stellen vervolgens hun eigen vergaderschema vast.

 • 2. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de commissiegriffier.

Artikel 7A. Oproep en voorlopige agenda
 • 1. De commissievoorzitter en de commissiegriffier stellen een voorlopige agenda op.

 • 2. Op deze agenda komen in ieder geval de raadsvoorstellen waarover de raadscommissie aan de raad moet adviseren.

 • 3. De commissievoorzitter zendt ten minste tien dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet  bedoelde stukken.

 • 4. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de commissieleden gezonden.

Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda
 • 1. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 3. Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 9.Ter inzage leggen van stukken
 • 1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of de voorstellen op de agenda dienen, worden door de commissiegriffier gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor de deelnemers aan de commissievergadering digitaal beschikbaar gesteld. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken digitaal beschikbaar worden gesteld, wordt hiervan door de commissiegriffier mededeling gedaan aan de commissieleden.

 • 2. Stukken die geen vertrouwelijk karakter hebben worden op de webstek van de gemeente geplaatst.

 • 3. Als omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier de commissieleden inzage.

Artikel 10. Openbare kennisgeving

De vergadering wordt door aankondiging in een wekelijks huis-aan-huis blad en op de webstek van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 11. Bijhouden presentie tijdens vergaderingen

De commissiegriffier houdt de presenties in vergaderingen bij.

Artikel 12. Opening vergadering en quorum
 • 1. Een vergadering wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 • 2. Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3. Op een vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd, alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

Artikel 13. Verslag
 • 1. De commissiegriffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2. Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke commissieleden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene onder vermelding van de namen van de sprekers;

  • e.

   een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de commissieleden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring;

  • f.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 16 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3. Een conceptverslag worden gelijktijdig met de verzending aan de commissieleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de vergadering waarop het verslag betrekking heeft.

 • 4. Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de commissiegriffier.

 • 5. Verslagen worden op de webstek van de gemeente geplaatst, tenzij hun vertrouwelijke

  karakter zich daartegen verzet.

Artikel 14. Advies
 • 1. Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstelvan de commissievoorzitter over de inhoud van het advies. Dit zijn zogenoemde ‘gewogen besluiten’ waarbij het gewicht per gezamenlijke fractievertegenwoordiging in de commissie wordt bepaald door het aantal zetels waarover een fractie in de gemeenteraad beschikt.

 • 2. In het advies worden opgenomen de standpunten van alle fracties en commissieleden die geen raadslid zijn.

Artikel 15. Beraadslaging
 • 1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt op een zodanige wijze dat alle fracties hun inbreng kunnen leveren, en zolang totdat de voorzitter besluit dat een onderwerp voldoende is besproken om tot besluitvorming over te gaan dan wel af te ronden.

 • 2. De raadscommissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 3. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 17. Spreekrecht burgers
 • 1. Burgers hebben spreekrecht. Zij kunnen het woord voeren in de commissievergadering over geagendeerde onderwerpen.

 • 2. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 4. De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 5. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de commissievergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 6. De commissievoorzitter of een commissielid kan een voorstel doen voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 18. Handhaving orde en schorsing
 • 1. De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2. Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd.Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid door de commissie bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 19. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Paragraaf 3. Besloten vergadering

Artikel 20. Algemeen

Op een besloten vergadering is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 21. Verslag besloten vergadering
 • 1. Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

 • 3. De vastgestelde verslagen worden door de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 22. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet  voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 23. Toehoorders en pers
 • 1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3. De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde van de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 24. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 25. Intrekken oude verordening

De ‘Verordening op de instelling en werkwijze van commissies 2010’, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 augustus 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal op 27 mei 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

A.H.M. Verhoeven MPM