Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Nadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken
CiteertitelNadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 123960

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL;

 

Het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken dient te geschieden met inachtneming van de bepalingen als opgenomen in artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening (APV);

Ingevolge artikel 2:10 lid 1 APV is het verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:

 • a.

  het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

 • b.

  het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Overwegende dat het als aanvulling op het in de APV bepaalde wenselijk is nadere regels uit het oogpunt van openbare orde of de woon- en leefomgeving vast te stellen en daarmee de wildgroei van sandwich- en driehoeksborden en spandoeken én ongewenste handelsreclame in de kernen van de gemeente Leudal te voorkomen;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (APV) en de Welstandsnota;

BESLUITEN:

Vast te stellen de “nadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken”.

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • -

  Sandwich- en/of driehoeksborden: deugdelijke borden die zijn opgebouwd uit veelal (dik) kartonnen dragers die zijn verbonden door een plastic koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden met reclame voor een evenement of voor educatieve reclame of voor ideële reclame of voor culturele reclame, niet zijnde handelsreclame (Maximale afmeting: 1.50 meter x 1.00 meter);

 • -

  Spandoek: een uitgespannen doek met een uiting van ideële reclame of culturele reclame al dan niet bevestigd aan een constructie (maximale afmeting: 3 m2), gespannen over de weg of aan de zijkant van de weg en niet opgehangen in een (vierkant) frame;

 • -

  Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak op grond van artikel 2:24 APV;

 • -

  Educatieve reclame: een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs van muziekscholen;

 • -

  Ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld ten behoeve van: - een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week;- de actie “Wij gaan weer naar school” of “De scholen beginnen weer”);

 • -

  Culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag);

 • -

  Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

 • -

  Verkiezingsreclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een politiek belang wordt gediend.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De nadere regels zijn van toepassing op het grondgebied van de gemeente Leudal voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving. Ze zijn niet van toepassing voor verkiezingsreclame en handelsreclame.

Paragraaf 2 Voorwaarden en wijze van plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden

Artikel 3 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Een sandwich- en/of driehoeksbord mag alleen geplaatst worden voor het maken van reclame voor een evenement of voor het maken van educatieve reclame of voor ideële reclame of voor culturele reclame. Het maken van handelsreclame door het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden is niet toegestaan.

 • 2.

  In de bij dit besluit behorende overzichtslijst zijn de straten vermeld in welke de sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst in de diverse kernen. Enkel rondom de in de stratenlijst met nummer aangewezen specifieke lichtmasten mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.

 • 3.

  Er mogen geen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst op particuliere eigendom.

 • 4.

  Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden. De datum van de plaatsing van de sandwich- en/of driehoeksborden moet zijn vermeld.

 • 5.

  In iedere kern van de gemeente Leudal mogen per evenement of voor educatieve reclame of voor ideële reclame of voor culturele reclame maximaal tweesandwich- en/of driehoeksborden geplaatst worden.

 • 6.

  De sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst gedurende een maximale periode van drie weken.

 • 7.

  De datum van het evenement op de sandwich- en/of driehoeksborden mag niet telkens aangepast worden zodat de maximale plaatsingsperiode van drie weken niet wordt nageleefd.

 • 8.

  De frames van de driehoeksborden mogen niet onbeperkt blijven staan zodat de aankondiging op het driehoeksbord voortdurend wordt verwisseld. De frames van de driehoeksborden dienen door de plaatser van het driehoeksbord na de maximale periode van drie weken te worden verwijderd.

 • 9.

  Er mag rondom een lichtmast maximaal één sandwich- en/of driehoeksbord worden geplaatst.

Artikel 4 Plaatsing, maatvoering en bevestiging

 • 1.

  De sandwich- en/of driehoeksborden hebben een maximale afmeting van 1.50 meter x 1.00 meter.

 • 2.

  De sandwich- en/of driehoeksborden moeten rondom lichtmasten worden geplaatst en met een zodanig bevestigingsmateriaal worden bevestigd dat de lichtmasten op generlei wijze worden beschadigd.

 • 3.

  Bij het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

Artikel 5 Gevaar en overlast

 • 1.

  Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén gevaar, overlast of hinder opleveren voor het verkeer en de verkeersdeelnemers.

 • 2.

  Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén belemmering vormen voor het doelmatig onderhoud van het publiek domein of het straatmeubilair.

Paragraaf 3 Voorwaarden en wijzen van ophanging van spandoeken

Artikel 6 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Een spandoek mag alleen gebruikt worden voor ideële reclame of voor culturele reclame.

 • 2.

  Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor het ophangen en het ophalen van de spandoeken. De datum van het ophangen van de spandoeken moet zijn vermeld.

 • 3.

  In iedere kern van de gemeente Leudal mogen per uiting van ideële reclame of culturele reclame maximaal twee spandoeken worden opgehangen.

 • 4.

  Het opgehangen spandoek mag gedurende een maximale periode van drieweken aanwezig zijn.

 • 5.

  Voor het aanbrengen van spandoeken op particulier terrein is toestemming van de eigenaar vereist.

Artikel 7 Ophangen, maatvoering en bevestiging

 • 1.

  De maximale oppervlakte van het spandoek bedraagt drie m2.

 • 2.

  Spandoeken moeten op minimaal drie meter hoogte worden opgehangen.

 • 3.

  Het spandoek moet op stevige en deugdelijke wijze bevestigd worden. De bevestiging

  kan door het plaatsen van metalen palen in de grond. De bevestiging en plaatsing mag

  geen schade opleveren.

 • 4.

  Het spandoek mag niet aan een lichtmast, verkeersteken, verkeerslicht bevestigd worden.

 • 5.

  Verkeersborden en verkeerstekens moeten bij ophanging van een spandoek zichtbaar

  blijven.

 • 6.

  Het spandoek mag niet boven de rijweg worden opgehangen.

Artikel 8 Gevaar en overlast

 • 1.

  Het spandoek mag geen gevaar, overlast of hinder opleveren voor het verkeer en de verkeersdeelnemers.

 • 2.

  Spandoeken mogen géén belemmering vormen voor het doelmatig onderhoud van het publiek domein of het straatmeubilair.

Paragraaf 4 Verwijderen van geplaatste sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken

Artikel 9 Verwijderen van sandwich- en of driehoeksborden en spandoeken

De sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken worden op kosten van de overtreder door of namens de gemeente verwijderd indien de sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken aanwezig zijn in strijd met de nadere regels.

Paragraaf 5 Overige bepalingen

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden en voor het ophangen van de spandoeken is aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 11 Toezicht en handhaving

Alle aanwijzingen en bevelen van politie, BOA’s en gemeentelijke toezichthouders, dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De nadere regels treden in werking op 1 januari 2018 met gelijktijdige intrekking van de beleidsregels voor sandwich- en/of driehoeksborden vastgesteld in de vergadering van 20 september 2011.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017.

Heythuysen, 30 mei 2017

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De secretaris,De burgemeester,

H.K.W. BekkersA.H.M. Verhoeven MPM

Bijlage Overzichtlijst van straten waar sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst mogen worden in de kernen van de gemeente Leudal op grond van de nadere regels voor sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken.

 

Enkel rondom de op deze stratenlijst specifiek vermelde lichtmastnummers mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.

 

Kern Baexem

Mgr. Kierkelsplein

Lichtmastnummers Mgr. Kierkelsplein: 1737, 1739, 1741

 

Kern Buggenum

Berikstraat binnen de bebouwde kom aan de bermzijde.

Lichtmastnummers: Berikstraat: 1164, 6202, 6199, 6198

 

Dorpstraat binnen de bebouwde kom aan de bermzijde.

Lichtmastnummers: Dorpsstraat: 1155,627

 

Kern Ell

Swartbroekstraat binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers:Swartbroekstraat: 589

 

Scheijmansplein

Lichtmastnummers: Scheijmansplein: 276, 824

 

Kern Grathem

Brugstraat binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Brugstraat: 6

 

Lindestraat binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Lindestraat: 289, 287

 

Kern Haelen

Roggelseweg binnen de bebouwde kom, vanaf zwembad tot Kraaiakkerweg.

Lichtmastnummers: Roggelseweg: 704, 710, 708, 159, 156, 121, 333

 

Grote Kampweg, vanaf Roggelseweg tot aan de Beek.

Lichtmastnummers: Grote Kampweg: 753, 1050, 720, 719, 1072, 718, 1071, 717, 1070, 716, 1069, 715, 1068, 714

 

Kern Haler

Isidoorstraat binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Isidoorstraat: 204

 

Kern Heibloem

Pater van Donstraat binnen bebouwde kom tot aan St. Isidoorstraat.

Lichtmastnummers: Pater van Donstraat: 2068, 2063

 

Kern Heythuysen

Noorderbaan binnen de bebouwde kom met uitzondering van de rotondes.

Lichtmastnummers: Noorderbaan: 2435, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2425, 2426, 2427, 2428

 

Leveroyseweg binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers Leveryoseweg: 738, 2400

 

Kern Horn

Beegderweg binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Beegderweg: 393, 388, 382, 381

 

Halerweg binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummer: 497, 501

 

Rijksweg binnen de bebouwde kom, vanaf Kerkpad en met uitzondering van de rotonde.

Lichtmastnummers: Rijksweg: 1428, 1429, 1430, 1583, 293, 292, 297, 1563

 

Kern Hunsel

Kallestraat binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Kallestraat: 23

 

Kern Ittervoort

Brigittastraat binnen de bebouwde kom, met uitzondering van kruispunt Brigittastraat/Margarethastraat.

Lichtmastnummers: Brigittastraat: 656

 

Margarethastraat binnen de bebouwde kom, met uitzondering van kruispunt Brigittastraat tot verkeerslichten Napoleonsweg.

Lichtmastnummers: Margarethastraat: 77, 933, 1010, 934

 

Kern Kelpen-Oler

Grathemerweg binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Grathemerweg: 172, 2273

 

Kern Neer

Maasweg binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Maasweg: 2076, 2077, 324, 707, 708, 709, 710

 

Heldensweg vanaf verkeerslichten tot aan bedrijventerrein.

Lichtmastnummers: Heldenseweg: 2019

 

Kern Neeritter

Ringstraat binnen de bebouwde kom.

Lichtmastnummers: Ringstraat: 6650, 6651

 

Krekelbergplein

Lichtmastnummers: Krekelbergplein: 698, 697, 689, 687

 

Kern Nunhem

Burg. Peetersstraat

Lichtmastnummers: Burgemeester Peetersstraat: 1111, 1109, 1108, 178

 

Plein in het centrum

Lichtmastnummers: 3 lichtmasten zonder nummer (plein aan de Molenbergstraat).

 

Kern Roggel

Berkenlaan, van Molenweg tot aan Mortel, alleen aan de bermzijde.

Lichtmastnummers: Berkenlaan: 6389, 6390, 6391, 6392, 6372, 909