Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Subsidieregeling Evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Evenementen
CiteertitelSubsidieregeling Evenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201701-09-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

Gemeenteblad 2017, 196052

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Evenementen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

 

Overwegende dat evenementen een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, de leefbaarheid, de sociale cohesie in de dorpen en de promotie van Leudal.

Gelet op:

 

 • -

  artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

 • -

  de nota evenementenbeleid van het college van 17 april 2012 en de raad van 22 mei 2012

 

BESLUIT

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling Evenementen

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Van een “evenement” is sprake als een activiteit een openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis is van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd, is gericht op een relatief groot publiek die bijdraagt aan verbetering van de identiteit van de gemeente en een bovenlokale, regionale of (inter)nationale uitstraling heeft;

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De organisator van een evenement is een in Leudal gevestigde vereniging of stichting.

 • 2.

  Alleen evenementen die op aantoonbare wijze een substantiële, positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals genoemd in de nota evenementenbeleid komen in aanmerking voor subsidie.

 • 3.

  Het evenement dient verder niet via de reguliere subsidieregelingen van de gemeente Leudal subsidiabel te zijn.

 • 4.

  De organisator van het evenement maakt na subsidieverlening door de gemeente bij de promotiecampagne gebruik van het gemeentelogo met de tekst “mogelijk gemaakt door gemeente Leudal”.

 • 5.

  De organisator kan maximaal 3 jaar een subsidie aanvragen voor de organisatie van een en hetzelfde evenement.

Artikel 3 Subsidiemethode

 • 1.

  De hoogte van het subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale begroting van het evenement.

 • 2.

  De maximale hoogte van het subsidiebedrag bedraagt € 5.000,-.

 

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.2 bepaalt het college de hoogte van het subsidie op basis van de mate waarin, naar het oordeel van het college, door de aanvrager een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen als genoemd in de evenementennota.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond bepalen voor deze regeling.

 • 2.

  Als het college een subsidieplafond heeft bepaald geldt dat aanvragen worden behandeld en toegekend in volgorde van binnenkomst .

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2017 en kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Evenementen’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017.

De secretaris, De burgemeester,

H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven MPM