Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Regeling Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers
CiteertitelSubsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 8a en 9 van de subsidieregeling sport, zoals vastgesteld op 31 augustus 1995, worden per 1 november ingetrokken.

De datum van vaststelling is bij benadering ingevuld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2010nieuwe regeling

21-10-2010

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand,

 

Overwegende dat:

 

de gemeente van oordeel is dat scholing en deskundigheidsbevordering van belang zijn voor de motivatie van vrijwilligers en de kwaliteit van hun werk bevordert;

 

de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 15 mei 2008 de nota vrijwilligerswerkbeleid 2008-2011 heeft vastgesteld, waarin ondersteuning en facilitering van specifieke scholing en deskundigheidsbevordering opgenomen is;

 

de gemeenteraad het structureel benodigde budget in de gemeentebegroting heeft opgenomen.

 

Besluit

 

De regeling “Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers’’ van de gemeente Loon op Zand als volgt vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vrijwilliger: een persoon die in georganiseerd verband uit vrije beweging en onbetaald voor kortere of langere tijd werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of in het kader van het maatschappelijk belang;

 • b.

  Vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoon die activiteiten uitvoert in de gemeente Loon op Zand en voor het uitoefenen van al zijn activiteiten geheel of in grote mate afhankelijk is van vrijwilligers;

 • c.

  Deskundigheidsbevordering: een cursus of training voor onder a bedoelde vrijwilligers om de nodige deskundigheid te verwerven voor het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteiten;

 • d.

  Subsidiabele kosten: kosten die uitsluitend betrekking hebben op de verschuldigde cursus­ of trainingsgelden;

 • e.

  Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Reikwijdte

De regeling is een stimuleringsregeling voor vrijwilligersorganisaties ter dekking van incidentele financiële lasten van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Voor de toepassing van de regeling gelden de volgende beperkingen:

 • 1.

  Voor de regeling komen alleen organisaties in aanmerking, waarvan de doelstellingen en activiteiten conform gemeentelijk beleid zijn en niet tegenstrijdig met landelijke en lokale wetgeving.

 • 2.

  In aanmerking komen alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand, met uitzondering van kerkelijke organisaties en politieke partijen.

Artikel 3 Toekenningscriteria

 • 1.

  Vrijwilligersorganisaties kunnen voor cursussen en trainingen betreffende deskundigheidsbevordering in algemene zin een beroep doen op deze regeling, met uitzondering van beroepsopleidingen.

 • 2.

  De deskundigheidsbevordering moet een directe relatie hebben met het vrijwilligerswerk van de organisatie waarvoor de vrijwilligers werken.

 • 3.

  De deelnemende vrijwilliger moet verklaren minimaal één jaar, na afloop van de cursus, als vrijwilliger actief te blijven binnen de vereniging.

 • 4.

  De bijdrage wordt verstrekt voor kosten van trainingen en cursussen van erkende instellingen en/of docenten.

 • 5.

  Subsidie wordt niet verleend voor de

  • a.

   Reis- en verblijfkosten en consumpties;

  • b.

   Kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;

  • c.

   Kosten voor eventueel bijkomende activiteiten.

 • 6.

  Herhalingscursussen komen niet in aanmerking voor subsidie

 • 7.

  Het is niet mogelijk aanvragen te doen voor deskundigheidsbevordering, waarvoor de organisatie al verplichtingen is aangegaan.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De bijdrage is 100% van de aantoonbare kosten.

 • 2.

  De maximale bijdrage per aanvraag is € 750,00 per jaar.

 • 3.

  De maximale bijdrage per organisatie is € 1.500,00 per jaar.

 • 4.

  Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door het bestuursorgaan van Loon op Zand daartoe beschikbare budget in de gemeentebegroting toereikend is.

Artikel 5 Procedure

 • 1.

  De aanvragende organisatie maakt gebruik van het gemeentelijke aanvraagformulier

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst wordt beschouwd de datum van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier

 • 3.

  Als uiterste datum van indiening geldt 13 weken voor aanvang van de cursus c.q. training

 • 4.

  Binnen acht weken na indiening neemt de gemeente een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld.

 • 5.

  Een toegekende subsidie wordt als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de cursus c.q. training niet start binnen drie maanden na de in de aanvraag genoemde aanvangsdatum

 • 6.

  Een toegekende subsidie wordt eveneens als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de subsidie niet wordt afgerekend binnen drie maanden na afloop van de desbetreffende cursus c.q. training.

 • 7.

  De toegekende subsidie wordt af gerekend na ontvangst door de gemeente van een schriftelijk bewijsstuk van de door de organisatie werkelijk gemaakte kosten en een bewijs van deelname.

 • 8.

  Betaling vindt plaats binnen een maand na indiening van de benodigde gegevens inzake de afrekening. In bijzondere gevallen kan op verzoek een voorschot worden verleend.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  De maximaal te verstrekken subsidie ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2.

  Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door gemeenteraad van Loon op Zand daartoe beschikbaar gestelde budget in de begroting toereikend is.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan is te allen tijde bevoegd besluiten te nemen over situaties waarin deze regeling niet voorziet, respectievelijk indien onverkorte toepassing leidt tot onbillijkheden.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 november 2010.

 • Artikel 8a en 9 van de subsidieregeling sport, zoals vastgesteld op 31 augustus 1995, zijn per 1 november ingetrokken.