Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasdriel

Legesverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasdriel
Officiële naam regelingLegesverordening 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bouwkostenoverzicht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-01-2014nieuwe regeling

06-12-2012

Het Carillon, 19 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2013

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 23 oktober 2012;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  een afschrift van de gemeentebegroting, een afschrift van de gemeenterekening, een afschrift van de voorstellen van het college aan de raad, een abonnement voor een kalenderjaar op de voorstellen van het college aan de raad, afgegeven c.q. aangegaan aan c.q. met vertegenwoordigers van de pers en ten behoeve van openbare bibliotheken in de gemeente Maasdriel.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikelen 1.16.2, 1.20.1.1 t/m 1.20.1.9, 3.2.1 t/m 3.2.2 en 3.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag afkomstig is van een algemeen nut beogende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn

 • b.

  bij wijziging in rijksregelgeving:

  • ·

   waarvan de implementatieperiode na bekendmaking in het Staatsblad of de Staatscourant korter is dan drie maanden; en

  • ·

   die tariefbepaling betreft waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het tarief of waarvoor bij of krachtens een wet een (maximum)tarief is gesteld;

  • ·

   en bovendien de raad niet zelf al met deze wijzigingen rekening heeft gehouden.

 • c.

  betrekking hebben op de berekening van de bouwkosten, zoals beschreven in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. Overgangsrecht uit vorige legesverordeningen blijft onverminderd van kracht.

 • 2. De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. De “Legesverordening 2012", vastgesteld op 22 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2013".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 december 2012.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffierJ.F.van Zutphen
De voorzitterD.W.de Cloe

Tarieventabel leges Maasdriel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2Reisdocumenten
Hoofdstuk 3Rijbewijzen
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7Bestuursstukken
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10Gemeentearchief
Hoofdstuk 11Gereserveerd
Hoofdstuk 12Leegstandwet
Hoofdstuk 13Gereserveerd
Hoofdstuk 14Marktstandplaatsen
Hoofdstuk 15Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 16Kansspelen
Hoofdstuk 17Kinderopvang
Hoofdstuk 18Telecommunicatie
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 20Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4Vermindering
Hoofdstuk 5Teruggaaf
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 9Sloopmelding
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1Horeca
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4Gereserveerd
Hoofdstuk 5Gereserveerd
Hoofdstuk 6Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand    
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:    
1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en dinsdag om 10.00 en 10.15, uitsluitend in het gemeentehuis te Kerkdriel315,00
vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5    
1.1.1.2zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur,510,00
vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5    
1.1.1.3zondag tussen 09.00 en 17.00 uur,532,00
 vermeerderd met de locatievergoeding genoemd in onderdeel 1.1.1.5    
1.1.1.4een andere tijd dan genoemd in onderdeel 1.1.1.1 en 1.1.1.2, wordt het voor die dagen op voormelde uren van toepassing zijnde tarief verhoogd met222,00
1.1.1.5De tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 worden, indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in    
a. de locatie “Gelre’s End” te Hedel verhoogd met130,00
b. de locatie raadszaal te Kerkdriel verhoogd met157,00
c. de locatie partyschip Domani verhoogd met250,00
d. de locatie Slot Well verhoogd met het tarief dat door Slot Well bij de gemeente in rekening wordt gebracht.    
e. de eigen gekozen locatie verhoogd met154,00
1.1.1.6Maandag om 10.00 uur en 10.15 uur in geval van een sobere huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis te Kerkdriel122,00
1.1.2Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.    
1.1.3Indien bij de voltrekking van een huwelijk of partnerregistratie geen “eigen” getuigen beschikbaar zijn kan een ambtenaar van de gemeente als getuige optreden. De kosten per getuige bedragen21,70
1.1.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van    
1.1.4.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering26,60
1.1.4.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een gekalligrafeerde uitvoering19,85
 vermeerderd met het tarief zoals genoemd in onderdeel 1.1.4.1.    
1.1.4.3Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van het kind of kinderen in een trouwboekje of partnerschapboekje 12,10
1.1.5Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier21,70
1.1.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder c, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.21,70
1.1.7Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand12,10
1.1.8Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een huwelijksdatum, -tijdstip of locatie:    
1.1.8.1tot 14 dagen voor de huwelijksdatum25,60
1.1.8.2binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum154,00
       
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten    
1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen50,35
1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)50,35
1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)50,35
1.2.2Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:    
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt25,00
1.2.2.2in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.141,90
1.2.3tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, de tarieven als vermeld in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.2 verhoogd met20,35
1.2.4De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van46,60
1.2.5 Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.    
       
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen    
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs49,45
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met34,10
1.3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen6,65
1.3.4Het tarief bedraagt voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet, niet compleet of onleesbaar door beschadiging, kan worden overlegd, verhoogd met 20,00
       
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens    
1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.    
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking12,10
1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:    
1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen198,00
1.4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen493,00
1.4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen987,00
1.4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen1.481,00
1.4.2.2.5 voor 10.000 verstrekkingen1.750,00
1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.    
1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens:    
a. per uittreksel12,10
b. per verstrekking (schriftelijk) € €12,10 9,00
c. per uittreksel aangevraagd via het digitale loket    
1.4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:    
1.4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen198,00
1.4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen493,00
1.4.4.2.3 voor 1.000 verstrekkingen987,00
1.4.4.2.4 voor 5.000 verstrekkingen1.481,00
1.4.4.2.5 voor 10.000 verstrekkingen1.750,00
1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens29,15
1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier21,70
1.4.7Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst12,10
1.4.8Het tarief bedraagt voor het opnemen van een onder ede of belofte afgelegde of schriftelijke verklaring van een burger t.o.v. een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar24,40
1.4.9.aHet tarief voor het opvragen van een inlichting, afschrift of uittreksel uit het register van de Burgerlijke stand op de gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van een andere gemeente bedraagt exclusief de door de ander gemeente in rekening gebrachte kosten6,65
1.4.9.bHet tarief voor het opvragen van een inlichting uit de gemeentelijke Basisadministratie (GBA) door een afnemer die is aangesloten op het GBA-netwerk ivm een no-hit aanvraag2,27
       
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister    
1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 12,10
       
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens    
1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:    
1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:    
1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina0,25
 met een maximum per bericht van5,35
1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s26,50
1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier5,35
1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking26,50
1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.    
1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens5,35
       
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken    
1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:    
1.7.1.1 een afschrift van de programmabegroting63,40
1.7.1.1.aeen afschrift van de productenbegroting63,40
1.7.1.2 een afschrift van de programmarekening63,40
1.7.1.2.aeen afschrift van de productenrekening63,40
1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.7.2.1 tot het verstrekken van:    
1.7.2.1.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina1,30
1.7.2.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina1,30
1.7.2.1.3de onder 1.7.1 tot en met 1.7.2.1.2 bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM17,55
1.7.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:    
1.7.2.2.1 op de raadsvoorstellen en raadsbesluiten    
a. bij afhalen bij de publieksbalie17,30
b. bij gefrankeerde toezending34,85
1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.7.3.1 tot het verstrekken van:    
1.7.3.1.1 verslagen van en de stukken, met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.2.a, behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie    
a. bij afhalen bij de publieksbalie17,30
b. bij gefrankeerde toezending34,85
1.7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:    
1.7.4.1 een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening66,50
1.7.4.2 een afschrift van de Bouwverordening66,50
       
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie    
1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.8.1.1tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale dan wel de plaatsaanduiding bedraagt het tarief het bedrag dat is opgenomen in het Besluit Kadastrale Tarieven    
1.8.1.2voor het afgeven van een ouderdomsverklaring van een woning of een pand, voor ieder daaraan besteed kwartier11,70
1.8.1.3tot het door of vanwege de gemeente schriftelijk verstrekken van gegevens van onroerende zaken, omtrent bodem(verontreiniging), bouwvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, per aanvraag per onderwerp voor elk perceel59,95
1.8.1.4 tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie11,10
1.8.1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:    
1.8.1.5.1De gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen11,10
       
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken    
1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag30,80
1.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita12,10
1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening12,10
1.9.4tot het verkrijgen van het Bewijs van Nederlanderschap12,10
       
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief    
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier11,65
1.10.2een uittreksel uit een in het gemeentearchief en/of streekarchief berustend stuk3,70
       
Hoofdstuk 11 Gereserveerd    
       
Hoofdstuk 12 Leegstandwet    
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.12.1tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet158,00
1.12.2tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet105,00
       
Hoofdstuk 13 Gereserveerd    
       
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen    
1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:    
1.14.1een standplaatsvergunning op de weekmarkt te Kerkdriel als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening (individuele vergunning)170,00
1.14.2Een wijziging van een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt te Kerkdriel84,35
       
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet    
1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.15.1.avoor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet t.a.v. koopzon- en feestdagen150,00
1.15.1.bvoor overige ontheffingen in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet62,20
1.15.2tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander62,20
1.15.3tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing62,20
       
Hoofdstuk 16 Kansspelen    
1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:    
1.16.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat57,50
1.16.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten80,35
1.16.1.3Het bepaalde onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.    
1.16.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)118,00
       
Hoofdstuk 17 Kinderopvang    
1.17Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:    
1.17.1een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang en artikel 6 van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk, per uittreksel3,55
1.17.2inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang en artikel 6 van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk, per verstrekking5,85
       
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie    
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet    
1.18.1.1voor administratieve handelingen    
 a. bij de lengte van de kabelsleuf tussen 0 tot 50 meter87,20
b. bij de lengte van de kabelsleuf tussen de 50 tot 500 meter127,00
c. bij de lengte meer dan 500 meter241,00
1.18.1.2een bedrag per strekkende meter lengte van de sleuf0,25
1.18.1.3voor beheerskosten en toezichtkosten een bedrag per strekkende meter lengte van de sleuf1,30
1.18.1.4voor beheerskosten per lasgat1,75
       
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer    
1.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.19.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 199045,45
1.19.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen45,45
1.19.3tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)35,85
1.19.4Voor een vergunning, ontheffing en dergelijke op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening welke leidt tot een tijdelijke onttrekking van de openbare weg als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994136,00
       
Hoofdstuk 20 Diversen    
1.20.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.20.1.1tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 of 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)    
 a. voor zover het terrassen betreft273,00
 b. voor zover het sandwichborden betreft94,55
 c. voor zover het containers betreft en het een andere container betreft dan genoemd in onderdeel 2.10.2 van de legesverordening 2013127,00
 d. overig139,00
1.20.1.2tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Speelgelegenheden)489,00
1.20.1.3tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Afleveren vuurwerk)139,00
1.20.1.4tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Geluid- en lichthinder)139,00
1.20.1.5tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaatsen) 206,00
1.20.1.6tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Verbod vuur te stoken)    
a. voor zover het betreft vreugdevuren27,95
b. voor zover het snoeihout betreft95,75
1.20.1.7tot het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening met uitzondering van die vergunningen of ontheffingen die afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen zijn 139,00
1.20.1.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het plaatsen op de lijst van kandidaten voor aankoop bouwgrond of koopwoning61,25
1.20.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:    
1.20.2.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina2,75
1.20.2.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:    
1.20.2.2.1per pagina op papier van A4-of A3-formaat0,70
1.20.2.2.2per pagina op papier van A4-of A3-formaat in kleur1,00
1.20.2.2.3per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.13,70
1.20.2.2.4per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in 1.20.2.2.27,40
1.20.2.2.5de in de onderdelen 1.20.2.2.1 tot en met 1.20.2.2.4 genoemde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking, op CD-ROM 17,55
1.20.2.3een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen61,85
1.20.2.4Indien het een beschikking op aanvraag betreft waarbij werkzaamheden in het kader van de wet Bibob worden verricht, wordt het tarief onder 3.1.1 en 3.3.1 verhoogd met147,00
1.20.2.5stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina4,10
1.20.2.6Het tarief voor fotokopieën die door de gemeente gerelateerde instanties en organisaties zelfstandig doch onder toezicht van de bode gemaakt worden, bedraagt:    
- per pagina A4 formaat, enkelzijdig in zwart-wit0,03
- per pagina A4 formaat, dubbelzijdig in zwart-wit0,05
- per pagina A3 formaat, enkelzijdig in zwart-wit0,06
- per pagina A3 formaat, dubbelzijdig in zwart-wit0,11
- per pagina A4 formaat (gekleurd papier), enkelzijdig in zwart-wit0,04
- per pagina A4 formaat (gekleurd papier), dubbelzijdig in zwart-wit0,06
- per pagina A4 formaat, enkelzijdig in kleur0,16
- per pagina A4 formaat, dubbelzijdig in kleur0,34
- per pagina A3 formaat, enkelzijdig in kleur0,34
- per pagina A3 formaat, dubbelzijdig in kleur0,67
       
 Derdenclausule    
 Indien voor een in deze tarieventabel opgenomen belastbaar feit de medewerking van derden noodzakelijk is of advies van derden moet worden gevraagd, worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager door middel van een opgaaf c.q. begroting van kosten die vooraf aan de aanvrager wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de opgaaf/begroting van de kosten van de aanvrager in kennis is gebracht.    

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen    
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:    
2.1.1.1aanlegkosten:    
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;    
2.1.1.2bouwkosten:    
 het door of namens het college van burgemeester en wethouders berekende bedrag, gebaseerd op de door hen jaarlijks vast te stellen en te publiceren lijst van strekkende, vierkante of kubieke meterprijzen, waarbij aanvullend nog het volgende geldt:    
 - in het geval voor een bouwwerk of bouwwerkzaamheid geen meterprijs is bepaald, worden de bouwkosten door of namens het college geraamd;    
 - de meterprijzen zijn inclusief BTW    
 - in het geval van zelfwerkzaamheid of het toepassen van gebruikte materialen wordt geen korting of verrekening toegepast bij de bepaling van de bouwkosten    
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.    
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.    
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.    
       
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag    
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
2.2.1om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Met uitzondering van vooroverleg tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan danwel vooroverleg tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo216,00
       
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning    
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.    
       
2.3.1Bouwactiviteiten    
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
2.3.1.1.1tot € 15.000 - minimum bedrag304,00
2.3.1.1.2van € 15.000 tot € 50.000 - € 304,- + 2,00% van de bouwkosten boven de € 15.000 met een minimum van 304,00
2.3.1.1.3van € 50.000 tot € 200.000 - € 1.016,00 + 1,95% van de bouwkosten boven de € 50.000 met een minimum van1.016,00
2.3.1.1.4van € 200.000 tot € 2.000.000 - € 3.992,00 + 1,90% van de bouwkosten boven de € 200.000 met een minimum van3.992,00
2.3.1.1.5boven de € 2.000.000 - € 38.790,00 + 1,85% van de bouwkosten boven de € 2.000.000 met een minimum van 38.790,00
en een maximum van116.911,00
       
 Welstandstoets    
2.3.1.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 of 2.3.15 bedraagt het tarief, indien voor de beoordeling een welstandstoets noodzakelijk is: Indien de aanvraag betrekking heeft op een schetsplan of een bouwplan, waarvoor een reguliere bouwvergunning, dan wel een reguliere bouwvergunning eerste fase, is aangevraagd en hiervoor een welstandsadvies moet worden ingewonnen, wordt het te berekenen bedrag verhoogd met:    
2.3.1.2.1reguliere welstandsadvisering:    
a1,9 ‰ met een minimum van € 46,- in geval van geraamde bouwkosten van    
 € 1,- tot en met € 500.000,-    
 plus over een gedeelte van de bouwsom:    
 van € 500.001,- tot en met € 1.000.000,-   1,20 ‰
 plus over een gedeelte van de bouwsom:    
 van € 1.000.001,- tot en met € 2.500.000,-   0,80 ‰
 plus over een gedeelte van de bouwsom:    
 van € 2.500.000 tot € 5.000.000   0,50 ‰
 plus over een gedeelte van de bouwsom:    
 Van € 5.000.001 en meer   0,25 ‰
bVoor woningbouw van één en hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd:    
 - complex van 1 tot en met 5 gelijke woningen, tarief over de totale bouwsom    
 - complex van 6 tot en met 10 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 5 woningen    
 - complex van 11 tot en met 20 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 6 woningen    
 - complex van 21 tot en met 30 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 8 woningen    
 - complex van 31 tot en met 40 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 10 woningen    
 - complex van 41 tot en met 50 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 12 woningen    
 - complex van 51 tot en met 60 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 14 woningen    
 en zo vervolgens.    
 Etage-galerijwoningen worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.    
2.3.1.2.2integrale welstandsadvisering:    
 - reguliere welstandsadvisering + 1 extra discipline:    
 1,8 x regulier tarief    
 - reguliere welstandsadvisering + meerdere extra disciplines:    
 2,2 x regulier tarief    
2.3.1.2.3welstandsadvisering illegale bouwwerken:    
 1,5 x regulier tarief    
2.3.1.2.4welstandsadvisering reclameobjecten:46,00
2.3.1.2.5formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag): 102,00
2.3.1.2.6Overige adviezen afhankelijk van het soort advisering per adviesuur 138,00
 Of (deze advieskosten worden vooraf aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld)    
       
2.3.1.3Verplicht advies agrarische commissie    
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 is het tarief, indien krachtenswettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, gelijk aan de advieskosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De advieskosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.    
       
2.3.1.4Achteraf ingediende aanvraag    
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:  50%
 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.    
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag betrekking heeft op een vergunde bouwactiviteit die afwijkt van de vergunning, voor dat gedeelte dat afwijkt van de vergunning:  100%
 Van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.    
       
2.3.1.5Beoordeling aanvullende gegevens    
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:216,00
       
2.3.1.6Digitale ingediende aanvraag    
 In geval bij een digitale ingediende aanvraag omgevingsvergunning ter behandeling door of namens de gemeente reprokosten gemaakt moeten worden, worden de kosten als in artikel 1.20.2.2 in rekening gebracht.    
       
2.3.2Aanlegactiviteiten    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
 1,15% van de aanlegkosten, met een minimum van:509,00
 en een maximum van:5.883,00
       
2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:    
2.3.3.1.aindien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):228,00
2.3.3.1.bIndien artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 1 woning bedragen de leges5.888,00
 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) voor de bouw van 2 woningen bedragen de leges9.155,00
2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):414,00
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):2.467,00
2.3.3.4indien artikel 2.1, eerste lid, onder c of artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de Wabo wordt toegepast    
 bij de bouw van 1 woning of enig ander werk8.047,00
 bij 2 tot en met 5 woningen11.325,00
 bij 6 tot en met 15 woningen21.500,00
 bij 16 tot en met 29 woningen22.515,00
 bij 30 tot en met 49 woningen25.569,00
 bij 50 tot en met 74 woningen27.273,00
 bij 75 tot en met 99 woningen37.278,00
 bij 100 of meer woningen52.356,00
2.3.3.5indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):1.233,00
2.3.3.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 617,00
       
2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):228,00
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):414,00
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):2.467,00
2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)1.233,00
2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):617,00
       
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid    
2.3.5.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:403,00
 Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte tussen:    
 CategorieAantal m2ToeslagToeslag per m2    
 1)0 – 100€ 281,02      
 2)101 – 500€ 112,58€ 1,68    
 3)501 - 2.000€ 632,47€ 0,64    
 4)2.001 - 5.000€ 1627,04€ 0,14    
 5)5.001 - 50.000€ 2147,56€ 0,03    
 6)>50.001€ 3304,03€ 0,01    
 Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:    
 a. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief als bedoeld in 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.    
 b. herindeling, interne verbouwingen of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, danwel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het tarief als bedoeld in 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding    
       
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten    
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen monument, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:    
2.3.6.1.1voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:100,00
2.3.6.1.2voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:100,00
2.3.6.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de monumentenverordening van de gemeente Maasdriel aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:180,00
       
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:    
2.3.7.1.1in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:    
2.3.7.1.2in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,333,00
2.3.7.1.3Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het in 2.3.7.1.2 genoemde bedrag verhoogd met250,00
       
2.3.7.2Asbesthoudende materialen    
 Indien een sloopvergunning is afgegeven en tijdens de sloopwerkzaamheden alsnog asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, dient hiervoor een aanvullende vergunning te worden aangevraagd. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvulling op de reeds bestaande sloopvergunning bedraagt 50% van het tarief genoemd in artikel 2.3.7.1.2, indien een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening, niet toereikend is voor het toestaan van slopen/ verwijderen van het aangetroffen asbesthoudende materiaal.    
       
2.3.8Aanleggen of veranderen weg    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
 a. voor een particulier121,00
 b. voor een bedrijf243,00
       
2.3.9Uitweg    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen of veranderen van een uitweg, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraag het tarief:    
 a. voor een particulier121,00
 b. voor een bedrijf243,00
       
2.3.10Kappen    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:159,00
       
2.3.11Andere activiteiten    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:    
2.3.11.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:216,00
2.3.11.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
2.3.11.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft  nihil
2.3.11.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: de kosten welke bij de gemeente door deze instanties in rekening worden gebracht. De kosten worden de aanvrager vooraf schriftelijk medegedeeld. Niet eerder dan 5 werkdagen na verzending van de mededeling wordt het verzoek of aanvraag ter advisering aangeboden.    
       
2.3.12Omgevingsvergunning in twee fasen    
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
2.3.12.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;    
2.3.12.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.    
       
2.3.13Beoordeling bodemrapport    
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:    
2.3.13.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport    
 de werkelijke kosten welke de gemeente maakt voor het extern laten toetsen van dit rapport (zie artikel 2.3.15)    
2.3.13.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport    
 de werkelijke kosten welke de gemeente maakt voor het extern laten toetsen van dit rapport (zie artikel 2.3.15)    
       
2.3.14Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder    
 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een aanvraag om een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder noodzakelijk is, wordt het berekende bedrag verhoogd met 379,00
       
2.3.15Advies    
2.3.15.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.    
2.3.15.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.    
       
2.3.16Verklaring van geen bedenkingen    
2.3.16.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:    
2.3.16.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:216,00
2.3.16.1.2indien Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:601,00
       
Hoofdstuk 4 Vermindering    
2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.    
 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16. De vermindering bedraagt:    
 bij 5 tot 10 activiteiten:  2%
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges    
 bij 10 tot 15 activiteiten:  3%
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges    
 bij 15 of meer actviteiten:  5%
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges    
       
Hoofdstuk 5 Teruggaaf    
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten    
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:    
2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan  60%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;    
       
2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten    
2.5.2.1Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:  40%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.    
       
2.5.3Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen    
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 en 2.3.1.3 wordt geen teruggaaf verleend.    
       
2.5.4Geweigerde omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten    
 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen weigert, wordt 50% van de volgens artikel 2.3.1.1 verschuldigde leges in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten bepaald overeenkomstig de artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.4.    
2.5.5Teruggaaf wegens onvolledigheid    
 Indien de ingediende aanvraag wegens onvolledigheid niet verder in behandeling wordt genomen wordt 25% van de volgens artikel 2.3.1.1 berekende leges in rekening gebracht met een minimum van 95,-. Indien binnen 1 jaar na het besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verschuldigde leges verrekend.    
5.5.6Een bedrag van minder dan € 212,00 wordt niet teruggegeven    
       
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning    
2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:216,00
       
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project    
2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:109,00
       
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten    
2.8.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een vooroverleg tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel vooroverleg tot toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo: Onder een vooroverleg wordt verstaan: een toetsing op een verzoek of dat medewerking kan worden verleend aan een bepaalde activiteit, bouwplan, of iets anders dat niet passend is binnen het kader als opgenomen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. de beheersverordening. (vooroverleg)986,00
2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen bestemmingsplan op aanvraag)    
 bij de bouw van 1 woning of enig ander werk8.047,00
 bij 2 tot en met 5 woningen11.325,00
 bij 6 tot en met 15 woningen21.500,00
 bij 16 tot en met 29 woningen22.515,00
 bij 30 tot en met 49 woningen25.569,00
 bij 50 tot en met 74 woningen27.273,00
 bij 75 tot en met 99 woningen37.278,00
 bij 100 of meer woningen52.356,00
2.8.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)5.665,00
2.8.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigen bestemmingsplan op aanvraag)    
 bij de bouw van 1 woning of enig ander werk5.888,00
 bij 2 tot en met 5 woningen9.155,00
 bij 6 tot en met 15 woningen19.330,00
 bij 16 tot en met 29 woningen20.346,00
 bij 30 tot en met 49 woningen23.399,00
 bij 50 tot en met 74 woningen25.104,00
 bij 75 tot en met 99 woningen35.109,00
 bij 100 of meer woningen50.187,00
2.8.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c of artikel 2.1, eerste lid, onder a en c van de Wabo, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist5.665,00
2.8.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening    
 (Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit op aanvraag)617,00
2.8.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.    
 (Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan op aanvraag) 617,00
2.8.8Opstelling beeldkwaliteitplan    
 Voor deze inspanning van de gemeente is de aanvrager aan de gemeente verschuldigd de werkelijke door de gemeente te maken kosten tengevolge van de inschakeling van externe deskundigen, zoals de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, mits zowel de inschakeling van die externe deskundige(n) als de kosten daarvan redelijk zijn en aanvrager met de inschakeling daarvan vooraf heeft ingestemd.    
       
Hoofdstuk 9 Sloopmelding    
2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening24,95
       
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking    
2.10.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 216,00
2.10.2Voor het plaatsen van voorzieningen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden bedraagt het tarief voor schriftelijke toestemming bij    
a) tijdelijk wonen (caravan/woonkeet)119,00
b) overig (bouwkeet/container of bouwaanduidingsbord)40,05
2.10.3Het tarief voor de melding als bedoeld in artikel 2.25, 2e lid van de Wabo (verantwoordelijk uitvoerder vergunning anders dan vergunninghouder/aanvrager) bedraagt62,15

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca    
       
3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet    
 a. indien er sprake is van een wijziging in de persoon van de ondernemer of de leidinggevende450,00
 b. bij overige situaties450,00
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 300,00
3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 95,65
       
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten    
       
3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:    
3.2.1.1 een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel696,00
3.2.1.2een braderie136,00
3.2.1.3een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg136,00
3.2.1.4in overige situaties136,00
3.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening95,10
       
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven    
       
3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:    
3.3.1een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:    
3.3.1.1 voor een seksinrichting 434,00
3.3.2wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:    
3.3.2.1voor een seksinrichting331,00
       
Hoofdstuk 4 Gereserveerd    
       
Hoofdstuk 5 Gereserveerd    
       
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening    
       
3.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening175,00
       
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking    
       
3.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking265,00

Behorende bij het raadsbesluit van 6 december 2012

De griffierJ.F.van Zutphen