Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent landbouwplastic Nadere regels landbouwplastic Maasgouw 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent landbouwplastic Nadere regels landbouwplastic Maasgouw 2017
CiteertitelNadere regels landbouwplastic Maasgouw 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2017-232139

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent landbouwplastic Nadere regels landbouwplastic Maasgouw 2017

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  landbouwplastic: agrarisch dekzeil van plastic of folie, onder andere ten behoeve van de bescherming van gewassen of verpakking van gemaaid gras.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op landbouwplastic zoals genoemd in artikel 4:9, eerste lid, onderdeel b Apv.

 • 2.

  Het verbod genoemd in artikel 4:9, eerste lid, onderdeel b Apv is niet van toepassing op het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, binnen het bouwvlak zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 2 OPSLAAN, PLAATSEN OF AANWEZIG HEBBEN VAN LANDBOUWPLASTIC

Artikel 2:1 Landbouwplastic

Het is verboden landbouwplastic op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  de landbouwplastic mag niet herhaaldelijk willekeurig worden opgeslagen, zonder dat het feitelijk in gebruik is.

 • 2.

  de rollen landbouwplastic, inclusief afdekking, steken maximaal 1 meter boven het aan de opslaglocatie grenzende grondniveau uit. Om aan de maximale toegestane hoogtemaat te voldoen, is het gedeeltelijk ingraven van de rollen in de gevallen waarin dit nodig is toegestaan;

 • 3.

  de rollen landbouwplastic worden volledig afgedekt door middel van een grondlaag of een camouflagezeil;

 • 4.

  bij gebruik van een camouflagezeil, wordt om geluidsproductie door het trillen van het zeil te minimaliseren en het wegwaaien van het zeil te voorkomen dit zodanig aangebracht zodat het nauw aansluit op de rollen landbouwplastic.

 • 5.

  de opslag van de landbouwplastic vindt plaats op het gedeelte van het perceel dat vanaf de openbare weg (en) niet zichtbaar is. Als het perceel volledig zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt de landbouwplastic opgeslagen op de locatie die het verst van de openbare weg is gelegen.

 • 6.

  Bij het opslaan van de rollen landbouwplastic moet een minimale afstand van 100 meter in acht worden genomen ten aanzien van bestemmingen waarin personen een al dan niet permanente verblijfplaats hebben. Als een al dan niet permanente verblijfplaats wordt in ieder geval aangemerkt:

  • a.

   woningen;

  • b.

   bedrijfswoningen;

  • c.

   campings, en;

  • d.

   recreatieparken zoals bestemd in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Bijzondere afwijkingsbevoegdheid

In geval van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten om van de nadere regels af te wijken.

Artikel 3:2 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels landbouwplastic Maasgouw 2017”.

Artikel 3:3 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels landbouwplastic Maasgouw 2017” treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de Apv.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 14-12-2017.

De raad voornoemd;

De griffier,

H.M.L. van Soest

De voorzitter,

S.H.M. Strous