Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels Subsidiëring Maatschappelijke Dienstverlening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Subsidiëring Maatschappelijke Dienstverlening 2019
CiteertitelNadere regels subsidiëring maatschappelijke dienstverlening 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpnadere regels subsidiëring maatschappelijke dienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-270691

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Subsidiëring Maatschappelijke Dienstverlening 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Nadere regels subsidiëring maatschappelijke dienstverlening 2019

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Subsidieperiode

De subsidiëring betreft een periode van één jaar. In 2019 worden keuzes gemaakt over de inrichting en uitvoering van het brede welzijnswerk.

Paragraaf 2 Welzijnsorganisaties: Ons Welzijn, Welzijn De Meierij, Juvans, Lumens En Mee

Artikel 2 Algemeen

Periodiek vindt een overleg plaats van de in deze paragraaf genoemde welzijnsorganisaties met de verantwoordelijk portefeuillehouders. In dit overleg wordt de stand van zaken besproken en waar op verzoek van elk van de partijen onderwerpen geagendeerd kunnen worden.

Stichting Ons Welzijn

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag Ons Welzijn

De subsidie 2019 bestaat uit:

 • a.

  een basissubsidie van € 3.236.676 voor continuering van de bestaande activiteiten zoals beschreven in de subsidieaanvraag 2019 van 30 maart 2018 inclusief later overeengekomen aanvullingen en wijzigingen.

 • b.

  een aanvullend bedrag van € 24.205 voor de VVE-coördinator.

 • c.

  een incidenteel subsidie van € 12.112 voor inzet Nederboekt.

Artikel 4 Specifieke voorwaarden Ons Welzijn

 • 1.

  De vaststelling geschiedt volgens de afspraken in de subsidieovereenkomst 2018-2019.

 • 2.

  In de subsidieovereenkomst bedoeld in lid 1 is opgenomen dat de reductieregeling maaltijdvoorziening 2019 achteraf wordt afgerekend. Voor deze afrekening volstaat een opgave van de verleende reducties. Een afzonderlijke (vermelding in de) accountantsverklaring is niet noodzakelijk.

Stichting Welzijn de Meierij

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag Welzijn de Meierij

De subsidie 2019 bestaat uit:

 • a.

  een basissubsidie van € 1.122.993 voor de continuering van de bestaande activiteiten, zoals beschreven in het op 31 mei 2018 bij de subsidieaanvraag ingediende werkplan met begroting 2019 inclusief later overeengekomen aanvullingen en wijzigingen.

 • b.

  een aanvullend bedrag van € 46.157 voor projecten laaggeletterdheid.

Stichting Juvans, maatschappelijk werk en dienstverlening

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag Juvans

De basissubsidie voor 2019 bedraagt € 327.876 en is gebaseerd op continuering van de dienstverlening zoals beschreven in de op 31 mei 2019 ingediende subsidieaanvraag/offerte 2019.

Stichting Lumens

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag Lumens

De basissubsidie voor 2019 bedraagt € 298.180 en is gebaseerd op continuering van de dienstverlening zoals beschreven in het op 26 april 2018 bij de subsidieaanvraag ingediende werkplan met begroting 2019.

MEE ’s-Hertogenbosch

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag MEE

De subsidie 2019 bestaat uit:

 • a.

  een basissubsidie voor 2019 van € 325.000 voor de continuering van de dienstverlening in Schijndel en Sint Oedenrode, zoals beschreven in de subsidieaanvraag 2019 van 31 mei 2018 inclusief later overeengekomen aanvullingen en wijzigingen.

 • b.

  een subsidie in de werkelijke kosten van onafhankelijke cliëntondersteuning in Meierijstad conform het bepaalde in de voor deze ondersteuning voor het jaar 2019 gesloten overeenkomst.

Artikel 9 Bevoorschotting en afrekening onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning als bedoeld in het voorgaande artikel onder b wordt een voorschot van € 20.000 uitbetaald. Afrekening vindt plaats conform het bepaalde in de voor het jaar 2019 gesloten overeenkomst.

Paragraaf 3 Vluchtelingenwerk

Artikel 10 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De subsidie 2019 bestaat uit:

 • a.

  een basissubsidie van € 169.233 gebaseerd op continuering van de dienstverlening zoals beschreven in de subsidieaanvraag van 31 mei 2018.

 • b.

  een bedrag van € 1.500 per statushouders voor de uitvoering van maatschappelijke begeleiding

Paragraaf 4 Radar, anti-discriminatievoorziening

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De basissubsidie 2019 bedraag € 29.938 en is gebaseerd op continuering van de dienstverlening zoals beschreven in de subsidieaanvraag van 30 mei 2018.

Paragraaf 5 Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidoost

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De basissubsidie 2019 bedraagt € 20.845 en is gebaseerd op continuering van de dienstverlening zoals beschreven in de subsidieaanvraag van 29 maart 2018.

Paragraaf 6 Veilig Thuis Brabant Noordoost

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De basissubsidie 2019 bedraag € 10.345 en is gebaseerd op continuering van de dienstverlening zoals beschreven in de subsidieaanvraag van 29 maart 2018.

Paragraaf 7 De ontmoeting Wijbosch

Artikel 14 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De basissubsidie 2019 voor Stichting Dorpsraad Wijbosch voor de uitvoering van dagbesteding De Ontmoeting bedraagt € 7.000.

Artikel 15 Specifieke voorwaarden

De stichting gaat bij het ontstaan van een vacature in de activiteitenbegeleiding niet over tot vervanging. De stichting meldt de vacature bij burgemeesters en wethouders, waarna in overleg afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van de vrijwilligers van de dagbesteding.

Paragraaf 8 Pieter Brueghelhuis

Artikel 16 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De basissubsidie 2019 bedraagt € 199.626 voor de exploitatie van het PieterBrueghelhuis en de (door)ontwikkeling van activiteiten zoals beschreven in het beleidsplan burgerinitiatief PieterBrueghelHuis 2016 tot en met 2019 van augustus 2016.

Artikel 17 Specifieke voorwaarden

 • 1.

  De stichting doet zo vaak als nodig, maar in ieder geval eens per half jaar, in een ambtelijk overleg verslag van de voortgang en resultaten van het PieterBrueghelHuis.

 • 2.

  In het tweede kwartaal 2019 vindt een gezamenlijke evaluatie plaats aan de hand van de inhoudelijk en financiële rapportage 2018.

Paragraaf 9 Stichting Door en voor

Artikel 18 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De basissubsidie 2019 bedraagt € 11.895 en is gebaseerd op continuering van de activiteiten in Meierijstad zoals beschreven in uw subsidieaanvraag van 15 mei 2018.

Paragraaf 10 Alzheimercafe’s

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

 • 1.

  De basissubsidie 2019 voor Alzheimervereniging ’s-Hertogenbosch voor Alzheimercafé ’t Groene Woud bedraagt € 672.

 • 2.

  De basissubsidie 2019 voor Alzheimervereniging Oss-Uden-Meierijstad voor Alzheimercafé regio Uden-Veghel bedraagt € 9.064.

Paragraaf 11 Rode Kruis Meierijstad-Boxtel-Boekel

Artikel 20 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

De subsidie 2019 voor de uitvoering van de telefooncirkels en ontmoetingsactiviteiten in Meierijstad is een genormeerd bedrag van € 1.290.

Paragraaf 12 Bonden/Verenigingen Van Ouderen

Artikel 21 Subsidiabele activiteiten en subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie 2019 voor de uitvoering van (ontmoetings)activiteiten voor ouderen conform de subsidieaanvraag 2019 is een genormeerd bedrag van:

  • a.

   € 6.679 voor KBO St Servatius Erp, Boerdonk en Keldonk

  • b.

   € 3.770 voor KBO afdeling Eerde

  • c.

   € 3.770 voor KBO afdeling Mariaheide

  • d.

   € 3.770 voor KBO Wijnu Veghel

  • e.

   € 3.770 voor KBO afdeling Zijtaart

  • f.

   € 771 voor KBO afdeling Wijbosch

  • g.

   € 1071 voor KBO afdeling Hoevenbraak Schijndel

  • h.

   € 870 voor KBO afdeling Boschweg Schijndel

  • i.

   € 1.377 voor KBO afdeling Centrum Schijndel

  • j.

   € 3.457 voor KBO afdeling Nijnsel

  • k.

   € 2.658 voor KBO afdeling Olland

  • l.

   € 679 voor seniorenvereniging Boschweg Schijndel.

 • 2.

  De subsidie 2019 voor de KBO Eerschot-Centrum Sint-Oedenrode in de huurkosten bedraagt € 19.138. De subsidie wordt in mindering gebracht op de in rekening te brengen huurpenningen voor het gebruik van ruimten voor ontmoetingsactiviteiten in Odendael.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 22 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2019 en gelden uitsluitend voor het subsidiejaar 2019.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2019. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 december 2018.

Het college voornoemd,

De secrataris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij