Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2019
CiteertitelNadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidie wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accomodaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meierijstad/CVDR602494/CVDR602494_2.html
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nadere regels

11-12-2018

gmb-2018-279114

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

 

Overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

a. de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

b. de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

c. de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

d. de weigering van een subsidie;

e. de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

f. bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

 

dat het wenselijk is regels te stellen m.b.t. de subsidiering van wijkgebouwen en gemeenschapshuizen;

 

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

 

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

--------------------------------------------------------

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende nadere regels:

 

Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2019

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1Begripsbepalingen

 

 

Gemeentelijk gemeenschapshuis

Onder een gemeentelijk gemeenschapshuis wordt verstaan een gebouw, waarin meerderde instellingen hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid in de volledige kern. Het gemeenschapshuis is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een organisatie of stichting.

Gemeentelijk wijkgebouw

Onder een gemeentelijk wijkgebouw wordt verstaan een gebouw waarin meerdere instellingen hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk. Het wijkgebouw is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een organisatie of stichting.

Niet-gemeentelijk wijkgebouw of gemeenschapshuis

Onder een niet-gemeentelijk wijkgebouw of gemeenschapshuis wordt verstaan een gebouw, waarin meerderde instellingen hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid. Het wijkgebouw of gemeenschapshuis is eigendom van een andere organisatie niet zijnde de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een organisatie of stichting.

MFA

Onder een multifunctionele accommodatie wordt verstaan een gebouw, waarin verschillende functies en organisaties zijn gehuisvest en waar een bepaalde mate van samenwerking plaatsvindt, zowel vanuit inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch oogpunt. Een multifunctionele accommodatie is eigendom van de gemeente en wordt in gezamenlijkheid beheerd en geëxploiteerd door de organisaties die er gehuisvest zijn.

Huiskamerfunctie

Het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeten.

Activeringsfunctie

Het aanbieden van ruimte voor kleinschalige activiteiten voor ouderen.

Eetpuntfunctie

Het bieden van de mogelijkheid tot het gezamenlijk nuttigen van maaltijden.

Consultatiefunctie

Het aanbieden van ruimte voor spreekuur door bijvoorbeeld thuiszorg, huisarts, prikdienst of ouderenadviseur;

Informatiefunctie

Het bieden van de mogelijkheid tot informatie via bijvoorbeeld internet, boek/folders of kleinschalige bibliotheekfunctie.

 

Artikel 2 Wijze van aanvragen

Indien voor de beoordeling van de aanvraag van belang, kan het college verlangen dat bij de aanvraag aanvullend aan de in artikel 9 van de ASV genoemde bescheiden moeten worden overgelegd.

 

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEREGELS

PARAGRAAF 1 GEMEENTELIJKE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de stichtingen die de hierna genoemde gemeenschapshuizen beheren en activiteiten ontplooien die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de volledige kern:

 • a.

  Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span, Keldonk

 • b.

  Gemeenschapshuis Den Hazenpot, Boerdonk

 • c.

  Gemeenschapshuis De Brink, Eerde

 • d.

  Gemeenschapshuis D’n Brak, Mariaheide

 • e.

  Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa, Erp

 • f.

  Dorpshuis Zijtaart, Zijtaart

 

Artikel 4 Subsidienormen

1. Gemeentelijke gemeenschapshuizen

De subsidie voor de gebouwen genoemd in artikel 3, niet zijnde Ter Aa, betreft:

 • a.

  Een accommodatiesubsidie ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurkosten;

 • b.

  Een basissubsidie van €5.500 om het gemeenschapshuis te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies zoals genoemd in hoofdstuk 1 die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis;

 • c.

  Een schoonmaak-/ beheersubsidie voor de gymzaal van €6.155.

2. Ter Aa

De subsidie voor Ter Aa betreft:

 • a.

  Een accommodatiesubsidie ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurkosten;

 • b.

  Een basissubsidie van €5.500 om het gemeenschapshuis te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies zoals genoemd in hoofdstuk 1 die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis;

 • c.

  Een schoonmaak-/ beheersubsidie voor de gymzalen van €23.965;

3. De Brink

Aan Stichting gemeenschapshuis De Brink wordt een aanvullende subsidie verstrekt ter hoogte van de kosten van rente en aflossing van de geldlening van de Rabobank. Beëindiging van de subsidie vindt plaats zodra de lening volledig is afgelost. Het betreft een jaarlijks bedrag van €6.618.

 

Artikel 5 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  Alle instellingen zonder winstoogmerk dienen in beginsel gebruik te kunnen maken van het dorps- of gemeenschapshuis, conform de functie van gemeenschapshuizen betaamt.

 • 2.

  Bij een algemene reserve van meer dan 50% van de jaarlijkse totale exploitatie van de stichting zal de subsidieontvanger een voorstel doen aan de gemeente op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze overschrijding.

 • 3.

  Het is de subsidieontvanger toegestaan, vanuit een positief jaarresultaat, een bestemmingsreserve te vormen of te verhogen. De instelling dient bij het aanvragen van de subsidie:

  • a.

   het doel van de reserve aan te geven;

  • b.

   de gewenste maximale omvang van de reserve te vermelden;

  • c.

   Een bestedingsplan met bijbehorend een (meerjarig) tijdpad aan te geven.

 

Artikel 6 Wijze van vaststelling

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt na afloop van het subsidiejaar jaarlijks ingediend vóór 1 juni. De aanvraag omvat, ongeacht de hoogte van subsidie, ten minste:

 • a.

  Een jaarverslag met daarin minimaal een overzicht van (gesubsidieerde) activiteiten;

 • b.

  Een financieel verslag of jaarrekening;

 • c.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

 

PARAGRAAF 2 GEMEENTELIJKE WIJKGEBOUWEN

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de wijkverengingen, wijkstichtingen of dorpsraden die de hierna genoemde wijkgebouwen beheren en activiteiten ontplooien die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de wijk:

 • a.

  Wijkgebouw De Spil, Veghel

 • b.

  Wijkgebouw De Bloemfontein, Veghel

 • c.

  Wijkgebouw de Golfstroom, Veghel

 • d.

  Wijkgebouw De Lapvoet, Veghel

 • e.

  Wijkgebouw de Hintel, Veghel

 • f.

  Wijkgebouw Den Blok, Veghel

 • g.

  Wijkgebouw de Meidoorn, Boskant

 

Artikel 8 Subsidienormen

1. Gemeentelijke wijkgebouwen

De subsidie voor de wijkgebouwen genoemd in artikel 7, niet zijnde de Meidoorn, betreft:

 • a.

  Een accommodatiesubsidie te verstrekken ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurprijs;

 • b.

  Een basissubsidie te verstrekken van €5.500 om het wijkgebouw te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies zoals genoemd in hoofdstuk 1 die kunnen plaatsvinden in het wijkgebouw.

 

2. De Meidoorn

Voor wijkgebouw de Meidoorn de huidige subsidie te continueren van €5.156.

 

Artikel 9 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  Alle instellingen zonder winstoogmerk dienen in beginsel gebruik te kunnen maken van het wijkgebouw, conform de functie wijkgebouwen betaamt.

 • 2.

  Bij een algemene reserve van meer dan 50% van de jaarlijkse totale exploitatie van de stichting zal de subsidieontvanger een voorstel doen aan de gemeente op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze overschrijding.

 • 3.

  Het is de subsidieontvanger toegestaan, vanuit een positief jaarresultaat, een bestemmingsreserve te vormen of te verhogen. De instelling dient bij het aanvragen van de subsidie:

  • a.

   Het doel van de reserve aan te geven;

  • b.

   De gewenste maximale omvang van de reserve te vermelden;

  • c.

   Een bestedingsplan met bijbehorend een (meerjarig) tijdpad aan te geven.

 

Artikel 10 Wijze van vaststelling

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt na afloop van het subsidiejaar jaarlijks ingediend vóór 1 juni. De aanvraag omvat, ongeacht de hoogte van subsidie, ten minste:

 • a.

  Een jaarverslag met daarin minimaal een overzicht van (gesubsidieerde) activiteiten;

 • b.

  Een financieel verslag of jaarrekening;

 • c.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

 

PARAGRAAF 3 NIET-GEMEENTELIJKE WIJKGEBOUWEN EN GEMEENSCHAPSHUIZEN

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de stichtingen die de hierna genoemde wijkgebouwen of gemeenschapshuizen beheren en activiteiten ontplooien die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de volledige kern of wijk:

 • a.

  Ontmoetingscentrum De Loop’r, Olland

 • b.

  Steunpunt Den Binnenhof, Eerde

 • c.

  Sociaal Cultureel Centrum de Vink, Schijndel

 • d.

  Het Gasthuis, Schijndel

 • e.

  Dorpscentrum de Schakel, Wijbosch

 

Artikel 12 Subsidienormen

De subsidie voor de gebouwen genoemd in artikel 11 betreft:

1. Ontmoetingscentrum de Loop’r

Een accommodatiesubsidie te verstrekken ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurprijs. De jaarlijkse huurprijs betreft in deze de huurkosten inclusief kosten voor de energiezuinige installatie, niet zijnde de zonneboiler en zonnepanelen.

2. Steunpunt Den Binnenhof

Een jaarlijkse exploitatiesubsidie te verstrekken van €20.000. Dit subsidiebedrag wordt verlaagd met de hoogte van de huurkosten die de gemeente jaarlijks kwijt is aan de verhuurder Area. Dit betreft voor 2019 een bedrag van €5.900.

3. Sociaal Cultureel Centrum de Vink

 • a.

  Een exploitatiesubsidie te verstrekken van €63.394;

 • b.

  Een basissubsidie te verstrekken van €5.500 om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1.

4. Het Gasthuis

 • a.

  Een exploitatiesubsidie te verstrekken van €65.750;

 • b.

  Een basissubsidie te verstrekken van €5.500 om het gebouw te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1.

5. Dorpscentrum de Schakel

 • a.

  Een exploitatiesubsidie te verstrekken van €62.000;

 • b.

  Een basissubsidie te verstrekken van €5.500 om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1.

 

Artikel 13 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  Alle instellingen zonder winstoogmerk dienen in beginsel gebruik te kunnen maken van het wijkgebouw of gemeenschapshuis, conform de functie van wijkgebouwen of gemeenschapshuizen betaamt.

 • 2.

  Bij een algemene reserve van meer dan 50% van de jaarlijkse totale exploitatie van de stichting zal de subsidieontvanger een voorstel doen aan de gemeente op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze overschrijding

 • 3.

  Het is de subsidieontvanger toegestaan, vanuit een positief jaarresultaat, een bestemmingsreserve te vormen of te verhogen. De instelling dient bij het aanvragen van de subsidie:

  • a.

   Het doel van de reserve aan te geven;

  • b.

   De gewenste maximale omvang van de reserve te vermelden;

  • c.

   Een bestedingsplan met bijbehorend een (meerjarig) tijdpad aan te geven.

 

Artikel 14 Wijze van vaststelling

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt na afloop van het subsidiejaar jaarlijks ingediend vóór 1 juni. De aanvraag omvat, ongeacht de hoogte van subsidie, ten minste:

 • a.

  Een jaarverslag met daarin minimaal een overzicht van (gesubsidieerde) activiteiten;

 • b.

  Een financieel verslag of jaarrekening;

 • c.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

 

PARAGRAAF 4 MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

Artikel 15 Algemeen

In het kader van deze nadere regels worden onder multifunctionele accommodaties verstaan:

 • a.

  MFC de Magneet, Veghel

 • b.

  MFA de Hintel, Veghel

 • c.

  MFG de Trommel, Erp

 • d.

  MFA het Klooster, Zijtaart

 

Artikel 16 Subsidienormen

Een subsidie te verstrekken van €10.900 per multifunctionele accommodatie.

 

Artikel 17 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager zorgt voor een adequate verdeling van de subsidie onder de organisaties, die in de betreffende multifunctionele accommodatie zijn gehuisvest en die onderling samenwerken op zowel inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch vlak. Deze verdeling geschiedt naar rato van de bruto vloeroppervlakte, die elke organisatie in de betreffende multifunctionele accommodatie in gebruik heeft. Maatgevend hierbij zijn de ruimtestaten die onderdeel uitmaken van de met betreffende organisatie gesloten bruikleen- en huurovereenkomsten.

 • 2.

  De subsidie wordt uitsluitend toegekend als een tegemoetkoming in de koste van:

  • a.

   Coördinatie van het gemeenschappelijke beheer en exploitatie van de betreffende multifunctionele accommodatie: daarbij kan onder andere gedacht worden aan een tegemoetkoming in de kosten van een gezamenlijke conciërge, in de kosten van deelname aan de beheercommissie, in de kosten van het factureren naar gebruikers

  • b.

   De overige meerkosten, die aantoonbaar het gevolg zijn van het gezamenlijk gehuisvest zijn in de betreffende multifunctionele accommodatie; daarbij kan onder andere gedacht worden aan de meerkosten met betrekking tot het meldkamerabonnement voor de alarm- en brandmeldinstallatie.

 

Artikel 18 Wijze van vaststellen

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt na afloop van het subsidiejaar jaarlijks ingediend vóór 1 juni. De aanvraag omvat een verantwoording van het subsidiebedrag.

 

PARAGRAAF 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Verrekening huur en accommodatiesubsidie

Indien de subsidie deels bestaat uit een accommodatiesubsidie ter compensatie in de huur van een gemeentelijke accommodatie dan zal dit deel van de subsidie gelijktijdig verrekend worden met de in rekening te brengen huurpenningen, tenzij in een afzonderlijke regeling, beschikking of overeenkomst anders is bepaald.

 

Bezuiniging

Artikel 20 Tussentijdse bezuiniging

Indien de gemeente gedurende de subsidieperiode genoodzaakt is een bezuiniging toe te passen, worden voorstellen hiertoe in overleg en in samenwerking met de subsidieontvanger voorbereid en aan het beslissend bestuursorgaan voorgelegd.

 

Citeertitel

Artikel 21 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2019”.

 

Inwerkingtreding

Artikel 22 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2019. Als dan vervallen alle voordien geldende Nadere regels die toezien op subsidiëring van de in deze nadere regels genoemde instellingen.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2019. Aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor het jaar 2018 en voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude recht.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij