Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties Welzijn 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties Welzijn 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie vrijwilligersorganisaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meierijstad/CVDR602494/CVDR602494_2.html
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nadere regels

11-12-2018

gmb-2018-279133

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties Welzijn 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

a. de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

b. de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

c. de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

d. de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

e. de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

f. de aanvraagtermijn;

g. de beslistermijn;

h. de weigering van een subsidie;

i. de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

j. de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

k. de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

l. bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

 

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

 

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende:

 

Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties welzijn 2019

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

AED Automatische Elektronische Defibrillator.

EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEREGELS

PARAGRAAF 1 EHBO-VERENIGINGEN

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan EHBO-verenigingen voor:

  • a.

   het jaarlijks aanbieden van cursussen dan wel herhalingslessen aan inwoners, vrijwilligersorganisaties dan wel sportverenigingen.

  • b.

   Het ondersteunen van evenementen door de inzet van opgeleide vrijwilligers.

 • 2.

  De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één EHBO-vereniging. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari 2019.

EHBO Erp

Erp, Keldonk, Boerdonk

EHBO Eerde

Eerde

EHBO Zijtaart

Zijtaart

EHBO Veghel

Veghel, Mariaheide

EHBO Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Olland

EHBO Schijndel

Schijndel, Wijbosch

Artikel 3 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie per EHBO-vereniging bestaat uit een basissubsidie per jaar van € 550 plus een aanvullend bedrag van 4 cent per inwoner van het verzorgingsgebied van de desbetreffende vereniging op de peildatum 24 juli 2018.

 • 2.

  Op basis van het bepaalde in het eerste lid bedraagt de subsidie in het eerste subsidiejaar:

  • a.

   EHBO Erp € 824

  • b.

   EHBO Eerde € 620

  • c.

   EHBO Zijtaart € 614

  • d.

   EHBO Veghel € 1.690

  • e.

   EHBO Sint-Oedenrode € 1.274

  • f.

   EHBO Schijndel € 1.504

Artikel 4 Specifieke subsidievoorwaarden

De EHBO-vereniging levert per cyclus van 4 jaar een financieel en inhoudelijk verslag aan ter verantwoording van de subsidie.

 

PARAGRAAF 2 AED-ORGANISATIES

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één AED-organisatie die zich toerust op het in stand houden en uitbreiden van een AED netwerk en het opleiden van burgerhulpverleners op het gebied van een AED/reanimatie.

Veghel Hartsave

Verzorgingsgebied: Veghel, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk, Zijtaart, Eerde, Erp

(38.700 inwoners)

Rooi Hartsafe

Verzorgingsgebied: Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Olland

(18.100 inwoners)

Nader op te richten AED organisatie

Verzorgingsgebied: Schijndel, Wijbosch

(23.850 inwoners)

 

Artikel 6 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie voor Veghel Hartsave is een genormeerd bedrag van € 5.568, gebaseerd op continuering van de afspraken over onderhoud, verzekering en vervanging van 17 AED’s en opleiden van burgerhulpverleners in het verzorgingsgebied van deze AED-organisatie.

 • 2.

  De subsidie voor Rooi Hartsafe is een genormeerd bedrag van € 2.604. Dit is het normbedrag in het eerste lid naar rato van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied (18.100/38.700 x € 5.568).

 • 3.

  De subsidie voor een nader op te richten AED-organisatie in het verzorgingsgebied Schijndel/Wijbosch is een genormeerd bedrag van € 3.431. Dit is het normbedrag in het eerste lid naar rato van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied (23.850/38.700 x € 5.568).

Artikel 7 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie aan AED-organisaties moet worden aangewend voor:

  • a.

   Onderhoud, vervanging en verzekering van AED’s (in afstemming met de eigenaren).

  • b.

   Het opleiden van burgerhulpverleners in het gebruik van een AED en waar mogelijk reanimatie.

  • c.

   Het in kaart brengen en houden van de AED’s binnen de gemeente Meierijstad, waardoor men blijvend zicht heeft op de spreiding en dichtheid van AED’s

 • 2.

  Overgebleven middelen worden ingezet voor zogenaamde witte vlekken of voor andere doeleinden zoals het 24/7 toegankelijk maken van AED’s.

 • 3.

  De organisatie zoekt actief naar sponsoren voor behoud en uitbreiding van het bestaande AED netwerk en houdt nauw contact met huidige AED-eigenaren, zoekt samenwerking.

 • 4.

  AED organisaties verrichten inspanning om, in samenwerking met de eigenaren, de bij hen bekende AED’s aan te melden bij hartslagNU.

Artikel 8 Wijze van vaststellen

 • 1.

  De subsidie wordt door het college bij verlening direct vastgesteld.

 • 2.

  Een AED-organisatie dient jaarlijks na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag in.

 

PARAGRAAF 3 VOEDSELBANKEN

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één voedselbank voor het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van Meierijstad met financiële problemen. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari 2019.

Vincentiusvereniging

Verzorgingsgebied: Schijndel, Wijbosch

Voedselbank Boxtel, Haaren en Sint-Oedenrode

Verzorgingsgebied: Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland

Voedselbank Veghel e.o.

Verzorgingsgebied: Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Keldonk, Eerde en Zijtaart

 

Artikel 10 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie voor Stichting Voedselbank Veghel e.o. is als volgt samengesteld:

  • een genormeerde activiteitensubsidie van € 6.200.

  • 100% accommodatiesubsidie op basis van de kostprijsdekkende huur van de gemeentelijke accommodatie Nicodemuspad 2, Veghel.

 • 2.

  De subsidie voor Stichting Voedselbank Boxtel, Haaren, Sint-Oedenrode is een genormeerde activiteitensubsidie van € 5.000.

 • 3.

  De subsidie voor de Vincentiusvereniging Schijndel is een 100% accommodatiesubsidie op basis van de kostprijsdekkende huur voor de gemeentelijke accommodatie Europalaan 40, Schijndel.

Artikel 11 Wijze van vaststellen

 • 1.

  De activiteitensubsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • 2.

  De accommodatiesubsidie wordt verrekend met de huurpenningen.

 • 3.

  De organisatie zendt jaarlijks na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag ter kennisname aan het college.

PARAGRAAF 4 DE ZONNEBLOEM

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één afdeling van de Zonnebloem voor haar activiteiten voor kwetsbare inwoners ter voorkoming van eenzaamheid. Uitgegaan wordt van onderstaande indeling per 1 januari 2019.

Zonnebloem afdeling Erp-Boerdonk-Keldonk

Verzorgingsgebied: Erp, Boerdonk en Keldonk

Zonnebloem afdeling Schijndel

Verzorgingsgebied: Schijndel en Wijbosch

Zonnebloem afdeling Sint-Oedenrode

Verzorgingsgebied: Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland

Zonnebloem afdeling Veghel

Verzorgingsgebied: Veghel, Mariaheide, Eerde en Zijtaart

 

Artikel 13 Subsidiegrondslag

De subsidie is een genormeerd bedrag van € 1.200 per afdeling.

 

PARAGRAAF 5 DIENSTVERLENING DOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Artikel 14 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per kern één vrijwilligersorganisatie, die diensten levert aan zelfstandig wonende kwetsbare inwoners ter voorkoming van eenzaamheid en om langer thuis wonen te ondersteunen. Het betreft diensten in en om de woning, vervoersdiensten en/of maatjesprojecten; geen ontmoetingsactiviteiten. Uitgaande van de situatie per 1 januari 2019 betreft het de volgende organisaties:

Dorpsraad Boerdonk;

Zorg om het Dorp

Kern Boerdonk

Dorpsraad Keldonk

Zorg en Welzijn

Kern Keldonk

Dorpsraad Wijbosch

Kern Wijbosch

Diakonie Veghel

Kern Veghel

 

Artikel 15 Subsidiegrondslag

De subsidie is een genormeerd bedrag van € 1.290 per organisatie.

Artikel 16 Specifieke subsidievoorwaarden

De organisatie zendt jaarlijks na afloop van elk subsidiejaar een jaarverslag ter kennisname aan het college.

 

PARAGRAAF 6 OVERIGE VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Artikel 17 Subsidiegrondslag

De subsidie voor Stichting De Kakelwals voor de organisatie van ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking is een genormeerde bedrag van € 773.

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Toepassing overgangsrecht

Indien een organisatie als gevolg van deze Nadere regels meer dan 20% ten opzichte van de subsidie in 2017 nadeel ondervindt, wordt het nadeel over meerdere jaren verdeeld volgens onderstaande staffel met het doel zorgvuldigheid te betrachten en de organisatie in staat te stellen om de gevolgen van het nadeel op te vangen.

 • In het 1e jaar (2019) wordt 75% nadeel gecompenseerd;

 • In het 2e jaar 50 %;

 • In het 3e jaar 25 %;

 • In het 4e jaar 0.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2019. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij