Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels onderwijs innovatieve initiatieven 2019 en 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels onderwijs innovatieve initiatieven 2019 en 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-35263

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels onderwijs innovatieve initiatieven 2019 en 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Nadere regels onderwijs innovatieve initiatieven 2019 en 2020

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

 

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend aan een onderwijspartij uit Meierijstad (PO/VO) voor onderwijs innovatieve initiatieven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het initiatief dient aantoonbaar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda Meierijstad;

 • 2.

  Er wordt samen gewerkt met andere onderwijs- dan wel onderwijs gerelateerde partijen (zoals kinderopvang/peuteropvang), dan wel bedrijfsleven;

 • 3.

  De samenwerkingspartners leveren aantoonbaar een wezenlijke bijdrage (in geld/middelen/inzet);

 • 4.

  Het project draagt bij aan het benutten van talenten van kinderen, het stimuleren van het onderzoekend karakter van leerlingen en levert een bijdrage aan de voorbereiding en omgang met de veranderende samenleving;

 • 5.

  De activiteiten zijn gericht op kinderen / jeugd in de leeftijd van 0-22 jaar.

Artikel 2 Subsidiegrondslag

 • 1.

  Een subsidie kan voor maximaal twee achtereenvolgende jaren worden verstrekt indien de activiteit gericht is op inbedding binnen het reguliere onderwijs na deze twee jaar.

 • 2.

  Indien de subsidie voor twee achtereenvolgende jaren wordt aangevraagd, kan het eerste jaar maximaal € 10.000 aangevraagd worden en voor het tweede jaar maximaal € 5.000.

 • 3.

  Een subsidie voor twee achtereenvolgende jaren mag in één keer worden aangevraagd.

 • 4.

  In afwijking van artikel 2, eerste en tweede lid, kunnen aanvragen in 2020 voor maximaal één jaar aangevraagd worden.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1.

  Er geldt in 2019 en 2020 een subsidieplafond van € 80.000 per jaar.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat onvolledige aanvragen als ingekomen worden beschouwd op het moment dat deze zijn gecompleteerd.

 • 3.

  Indien subsidie voor twee achtereenvolgende jaren wordt toegekend, vindt betaling ook plaats in twee achtereenvolgende jaren.

 • 4.

  In afwijking tot artikel 8 eerste lid van de ASV 2018, vindt er geen indexering plaats.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Reeds ontvangen subsidie aanvragen voor onderwijs innovatieve initiatieven worden behandeld op basis van deze Nadere regels. Het bepaalde in artikel 3, tweede lid is van toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij