Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH 2015
CiteertitelTijdelijke subsidieverordening MRDH 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 28 Wet bereikbaarheid en mobiliteit (na inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio's);
 2. artikel 3 Wet BDU (na inwerkintreding van de Wet afschaffing plusregio's);
 3. artikel 22 Wet personenvervoer 2000;
 4. artikel 25, derde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen;
 5. artikel 3.4, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
 6. artikel 3, eerste lid, Verordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201501-01-2018nieuwe regeling

19-12-2014

gemeentebladen deelnemende gemeenten

1730

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH 2015

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

gezien artikel 28 Wet bereikbaarheid en mobiliteit zoals dat luidt na inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio's;

 

gezien artikel 3 Wet BDU zoals dat luidt na inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio's;

 

gezien artikel 22 Wet personenvervoer 2000;

 

gezien artikel 25, derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

gelet op artikel 3.4, tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

 

gelet op artikel 3, eerste lid van de Verordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 en

 

gezien het advies van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2014

 

BESLUIT

 

vast te stellen de navolgende

 

SUBSIDIEVERORDENING VERKEER EN VERVOER MRDH 2015

Artikel 1
 • 1.

  Subsidies die worden aangevraagd ten behoeve van activiteiten binnen de geografische grenzen van de voormalige stadsregio Rotterdam en als bedoeld in de Subsidieverordening verkeer en vervoer 2012 van de stadsregio Rotterdam worden verleend conform de bepalingen van de Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 en de Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2014 van de stadsregio Rotterdam zoals die golden tot en met 31 december 2014.

 • 2.

  Subsidies die zijn verleend op grond van de subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2005 en de bijbehorende uitvoeringsregeling zullen ook worden afgehandeld en vastgesteld op grond van deze verordening en de bijbehorende uitvoeringsregeling van 2011.

 • 3.

  De subsidieplafonds en de planning als bedoeld in het Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015 van stadsregio Rotterdam blijft de leidraad voor toepassing van de in lid 1 genoemde verordening, tot het moment door de MRDH een nieuw investeringsprogramma voor het geografische gebied van de voormalige stadsregio Rotterdam is vastgesteld.

Artikel 2

Subsidies die worden aangevraagd ten behoeve van activiteiten, binnen de geografische grenzen van het voormalige Stadsgewest Haaglanden, en als bedoeld in de Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 van het Stadsgewest Haaglanden worden verleend conform de bepalingen van de Verordening Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 van het Stadsgewest Haaglanden zoals die gold tot en met 31 december 2014.

Artikel 3
 • 1.

  Het bepaalde in artikel 5 en artikel 6 van de Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voormalige deelnemende gemeenten in het Stadsgewest Haaglanden.

 • 2.

  Subsidies die ten laste komen van de bijdragen bedoeld in artikel 5 en 6 van de Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 worden uitsluitend verleend voor activiteiten die geheel en onverkort dienen ter uitvoering van het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer van het voormalig Stadsgewest Haaglanden, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid onder j. en artikel 10 van de Verordening Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005, zoals dat door de MRDH wordt gecontinueerd tot en met het jaar 2017.

Artikel 4

Subsidies die worden aangevraagd ten behoeve van activiteiten als bedoeld in de Verordening op het regionaal fonds bereikbaarheidsoffensief Haaglanden 2001 worden verleend conform de bepalingen van die verordening zoals die gold tot en met 31 december 2014.

Artikel 5
 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieverordening MRDH 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19 december 2014

de secretaris,

mr. M.J. Toet

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

Toelichting

Als gevolg van de inwerkingtreding van de genoemde wet per 1 januari 2015 vervallen de subsidieregelingen van het Stadsgewest Haaglanden en van de stadsregio Rotterdam op het gebied van verkeer en vervoer. Met aannemen door de Eerste Kamer van de Wet afschaffing plusregio's treedt de MRDH in werking. De MRDH neemt de taken op het gebied van verkeer en vervoer over van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.

 

Ingevolge het overgangsrecht van de Wet afschaffing plusregio's worden reeds lopende subsidierelaties op het gebied van verkeer en vervoer, in gevallen waarin al wel subsidie is verleend en wordt bevoorschot, maar waarin nog geen vaststelling heeft plaatsgevonden, afgehandeld conform de verordeningen op grond waarvan de subsidie is verleend. Dit vloeit voort uit het rechtszekerheidsbeginsel.

 

Voor nieuwe subsidieaanvragen is vereist dat een juridische grondslag bestaat waarop de aanvraag en waaraan deze kan worden getoetst om tot verlening over te kunnen gaan.

 

Ten aanzien van de subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2005 van de voormalige stadsregio Rotterdam is daarbij van belang dat bij de intrekking daarvan destijds is besloten dat lopende subsidierelaties conform die verordening afgehandeld worden. Om zeker te stellen dat dit besluit in stand blijft is artikel 1, tweede lid in de onderhavige verordening opgenomen.

 

Deze subsidieverordening borgt dat in de overgang naar de MRDH met de subsidieverlening kan worden doorgegaan, waarbij vanzelfsprekend en waar mogelijk zal worden aangesloten bij de doelstellingen van Strategische Bereikbaarheidsagenda.