Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2015
CiteertitelVerordening Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:7 Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
 2. artikel 25 Wet gemeenschappelijke regelingen;
 3. afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2015nieuwe regeling

19-12-2014

gemeentebladen deelnemende gemeenten

1731

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2015

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

Gelet op

artikel 2:7 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2014;

 

Overwegende dat

 

Voor een efficiënte uitvoering van de taken op het gebied van de economische ontwikkeling binnen de Metropoolregio, het wenselijk is om deze taken gezamenlijk met de portefeuillehouders economisch vestigingsklimaat van de deelnemende gemeenten uit te voeren;

 

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig artikel 25, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft voorgesteld zijn, in deze verordening genoemde, bevoegdheden over te dragen aan de bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 

De gemeenteraden van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming hebben verleend voor de instelling van de bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 

Besluit

 

vast te stellen de

 

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT MRDH 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2:3 van de regeling;

 • b.

  ambtelijke coördinatiecommissie: de commissie als bedoeld in artikel 8;

 • c.

  bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen onderscheidenlijk artikel 2:7, derde lid, van de regeling;

 • d.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

 • e.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 2:6 van de regeling;

 • f.

  gemeenten: de gemeenten genoemd in artikel 1:1 van de regeling;

 • g.

  Metropoolregio: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 1:2, eerste lid van de regeling;

 • h.

  portefeuillehouder economisch vestigingsklimaat: het lid van het college van burgemeester en wethouders dat krachtens artikel 168 Gemeentewet door het betreffende college belast is met de taken op het gebied van economie of economische ontwikkeling, alsmede het lid van het college van gedeputeerde staten dat krachtens artikel 166 Provinciewet door het desbetreffende college belast is met de taken op het gebied van economie of economische ontwikkeling;

 • i.

  provinciale staten: provinciale staten van Zuid-Holland;

 • j.

  provincie: de provincie Zuid-Holland;

 • k.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

 • l.

  secretaris: op grond van artikel 5:1 van de gemeenschappelijke regeling door het algemeen bestuur

  aangewezen persoon, of diens plaatsvervanger,

 • m.

  vertegenwoordigend orgaan: de gemeenteraden van de gemeenten;

 • n.

  voorzitter: de voorzitter van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH;

 • o.

  zienswijzenprocedure: de procedure, bedoeld in artikel 2:1, derde lid, van de regeling.

Artikel 2 Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH

 • 1.

  Er is een bestuurscommissie genaamd Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH.

 • 2.

  De commissie wordt ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen, binnen de Metropoolregio.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH worden de volgende bevoegdheden overgedragen:

  • a.

   Het voorbereiden van de door het algemeen bestuur vast te stellen Agenda Economisch Vestigingsklimaat;

  • b.

   Het jaarlijks op basis van de Agenda Economisch Vestigingsklimaat vaststellen van het werkprogramma Economisch vestigingsklimaat;

  • c.

   Het formuleren van subsidiebeleid om het economisch vestigingsklimaat te stimuleren en het nemen van besluiten ter uitvoering daarvan;

  • d.

   Het inwinnen van adviezen van deskundigen op het terrein van het economisch vestigingsklimaat;

  • e.

   Het instellen van platforms en consultatiemechanismen om actoren in de economische ontwikkeling en anderen te doen participeren in de voorbereiding van de beleidsvorming op het gebied van het economisch vestigingsklimaat.

 • 2.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH oefent zijn bevoegdheden uit binnen het kader van de strategische agenda, bedoeld in artikel 3:2, eerste lid, van de regeling en het werkplan, bedoeld in artikel 3:2, tweede lid, van de regeling.

 • 3.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH zendt het algemeen bestuur afschrift van de ontwerpbesluiten waarop de zienswijzenprocedure wordt toegepast alsmede van de ontvangen zienswijzen.

 • 4.

  Indien op besluiten van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH de zienswijzenprocedure van toepassing is, dan stuurt deze bestuurscommissie de betreffende besluiten binnen de in de regeling opgenomen termijnen via het algemeen bestuur aan de vertegenwoordigende organen. Het algemeen bestuur kan, binnen de in de regeling genoemde termijnen, de door de vertegenwoordigende organen ingebrachte zienswijzen van eigen zienswijzen voorzien en legt deze ter besluitvorming voor aan de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH.

 • 5.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het onderdeel economisch vestigingsklimaat binnen de begroting van de Metropoolregio. De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH stuurt zijn voorstel uiterlijk 1 maart van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH separaat aan het algemeen bestuur.

 • 6.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het onderdeel economisch vestigingsklimaat voor de jaarrekening van de Metropoolregio, De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH stuurt zijn voorstel uiterlijk 1 maart aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH separaat aan het algemeen bestuur.

Artikel 4 Adviescommissie Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH

 • 1.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH legt een besluit waarvoor een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd, voor advies voor aan de Adviescommissie economisch vestigingsklimaat MRDH.

 • 2.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH kan ook andere besluiten voor advies voorleggen aan de Adviescommissie Economisch vestigingsklimaat MRDH.

Artikel 5 Samenstelling en stemverhouding

 • 1.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH bestaat uit 25 leden, te weten de portefeuillehouders economisch vestigingsklimaat binnen de colleges en de portefeuillehouder economisch vestigingsklimaat van gedeputeerde staten. Bij afwezigheid kan een portefeuillehouder zich laten vervangen door een ander lid van het betreffende college.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH eindigt op de dag dat het lid geen portefeuillehouder meer is.

 • 3.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH wijst uit zijn midden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan voor een periode van twee jaar.

 • 2.

  De voorzitter is niet direct herbenoembaar.

Artikel 7 Algemeen directeur economisch vestigingsklimaat

De algemeen directeur van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH wordt benoemd en ontslagen door de secretaris gehoord de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat.

Artikel 8 Ondersteuning

Er is een ambtelijke coördinatiecommissie, bestaande uit één afgevaardigde ambtenaar per gemeente, waarin voorafgaand aan de vergadering van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH de bespreekonderwerpen worden voorbereid.

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH vergadert minimaal 4 keer per jaar en voorts als de voorzitter dan wel ten minste zes leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH zijn in beginsel besloten.

 • 3.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

Artikel 10 Voorbereiding vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH worden voorbereid door een agendacommissie bestaande uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, daarbij ondersteund door de ambtelijke coördinatiecommissie.

 • 2.

  De agendacommissie heeft de volgende taken: het bestuurlijk voorbereiden van de vergaderingen van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH;

 • 3.

  de bestuurlijke aansturing van de ambtelijke organisatie van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter leggen over al hetgeen zij namens de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH doen verantwoording af aan de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH. Zij geven de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH alle inlichtingen die de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en die inlichtingen die door een of meer leden van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH worden gevraagd.

 • 2.

  De Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur over al hetgeen aan de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH is opgedragen. Zij geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en die inlichtingen die door een of meer leden van het algemeen bestuur worden gevraagd.

 • 3.

  Indien het algemeen bestuur, overeenkomstig het tweede lid, mondelinge verantwoording vraagt aan de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH, dan wordt deze verantwoording afgelegd door de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH, onverminderd het bepaalde in artikel 3:1, vijfde lid, van de regeling.

 • 4.

  De leden van de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH leggen aan de gemeenteraden en provinciale staten, alsmede aan het college van hun eigen provincie onderscheidenlijk gemeente verantwoording af over het door hen in de Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH gevoerde bestuur. Zij geven het vertegenwoordigend orgaan onderscheidenlijk het college daartoe alle inlichtingen die een of meerdere leden van het betreffende orgaan verlangen. Het betreffende orgaan bepaalt op welke wijze verantwoording wordt afgelegd.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze verordening is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt ter kennisgeving aan de vertegenwoordigende organen en de colleges gezonden.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19 december 2014

de secretaris,

mr. M.J. Toet

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb