Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Mandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015
CiteertitelMandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
 4. Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
 5. Delegatiebesluit Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201607-10-2015herzien artikel 6 en aangepast hoofdstuk 3; eerste wijziging van hoofdstuk 3 en 6 van het mandaatbesluit metropoolregio Rotterdam Den Haag t.a.v. opdrachten voor leveringen en diensten en werken en personele aangelegenheden

31-03-2016

Blad gemeenschappelijke regeling

-
04-05-201607-10-2015herzien artikel 6 en aangepast hoofdstuk 3; eerste wijziging van hoofdstuk 3 en 6 van het mandaatbesluit metropoolregio Rotterdam Den Haag t.a.v. opdrachten voor leveringen en diensten en werken en personele aangelegenheden

31-03-2016

Blad gemeenschappelijke regeling

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen zoals deze luidt vanaf 1 januari 2015, de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014, de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Delegatiebesluit Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 2015;

 

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wenselijk is dat zij elk ten aanzien van hun eigen bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging verlenen, waarbij rekening gehouden wordt met een mandaat aan tijdelijke functionarissen voor specifiek leveringen en diensten;

 

Besluiten:

 

vast te stellen het navolgende:

 

MANDAATBESLUIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bestuursorgaan: het dagelijks bestuur (DB), de voorzitter (VZ), de bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) of de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 • c.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan of rechtspersoon handelingen, niet zijnde besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten;

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een rechtspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  mandaatverlener, machtiging- of volmachtgever: het bestuursorgaan dat mandaat, machtiging of volmacht verleent;

 • g.

  gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde: de functionaris die mandaat, machtiging of volmacht krijgt;

 • h.

  ondermandaat, -machtiging, -volmacht: mandaat, machtiging, volmacht verleend namens een bestuursorgaan of rechtspersoon door de gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde aan een ander;

 • i.

  mandaatregister: een van dit besluit onderdeel uitmakend overzicht van de verleende mandaten, machtigingen en volmachten;

 • j.

  secretaris-generaal: de secretaris-directeur als bedoeld in artikel 5:1, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling Rotterdam Den Haag 2014.

Artikel 2 Mandaat en plaatsvervanging

 • 1.

  Het bestuursorgaan verleent mandaat voor de uitoefening van bevoegdheden aan de bestuursorganen en functionarissen, zoals vermeld in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2.

  De per gemandateerde bevoegdheid geldende begrenzingen en instructies zijn weergegeven in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 3.

  In het geval van afwezigheid of ontstentenis van de gemandateerde is gemandateerd degene die conform de vervangingsregeling van artikel 2.8 van de Verordening ambtelijke organisatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 heeft te gelden als de vervanger van de eerst genoemde gemandateerde.

 • 4.

  Ondertekening van een krachtens een mandaat genomen besluit van het dagelijks bestuur geschiedt op de volgende wijze:

  “Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

   

  handtekening

   

  naam,

  functie”.

 • 5.

  Ondertekening van een krachtens een mandaat genomen besluit van de voorzitter geschiedt op de volgende wijze:

  “Namens de voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

  handtekening

   

  naam,

  functie”.

 • 6.

  Ondertekening van een namens de rechtspersoon Metropoolregio Rotterdam Den Haag krachtens een volmacht verrichte privaatrechtelijke rechtshandeling geschiedt op de volgende wijze:

  “Namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

  handtekening

  naam,

  functie”.

 • 7.

  Ondertekening van een krachtens een mandaat genomen besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit geschiedt op de volgende wijze:

  “Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

   

  handtekening

   

  naam,

  functie”.

 • 8.

  Ondertekening van een krachtens een mandaat genomen besluit van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat geschiedt op de volgende wijze:

  “Namens de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

  handtekening

  naam,

  functie”.

Artikel 3 Algemene regels en uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat de bevoegdheid om het besluit:

  • a.

   voor te bereiden;

  • b.

   te nemen, alsmede te wijzigen, beëindigen, verlengen, in te trekken en op te zeggen;

  • c.

   te ondertekenen, en

  • d.

   af te doen.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het mandaatregister, tenzij

  • a.

   advies nodig is van andere (staf)afdelingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat deze het voorstel aan het bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid of richtlijnen;

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   mandaatverlener vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

Artikel 4 Registratie en informatieverstrekking

 • 1.

  De gemandateerde houdt een registratie bij van de door hem in mandaat genomen besluiten.

 • 2.

  De gemandateerde informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst over de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid of een derde, volmacht verleent tot het namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan de onder hem ressorterende functionarissen of derden, voor zover vermeld in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2.

  Op de verlening van ondermandaat als bedoeld in het derde lid zijn de bepalingen van dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing. De verlening van ondermandaat geschiedt conform de vorm en systematiek van dit mandaatbesluit en het bijbehorende register.

 • 3.

  Een tijdelijk ondermandaat kan door de secretaris-generaal worden verleend indien een tijdelijke waarneming van een specifieke functie aan de orde is, het organisatiebelang dat vereist en de organisatieverordening daar niet of niet voldoende in voorziet.

Artikel 7 Schakelbepaling penvoering samenwerkingsverbanden en verkregen mandaten

 • 1.

  Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op handelingen die een bestuursorgaan verricht als penvoerder van het samenwerkingsverband Decentrale OV-autoriteiten (DOVA) en het samenwerkingsverband Bereik! uit eigen hoofde, dan wel verricht krachtens een mandaat, machtiging of volmacht van dat samenwerkingsverband of van een deelnemer aan dat samenwerkingsverband.

 • 2.

  Het bestuursorgaan verleent het mandaat als bedoeld in het eerste lid aan de directeur Vervoersautoriteit. De directeur Vervoersautoriteit is bevoegd ondermandaat en ondervolmacht te verlenen aan een functionaris van het samenwerkingsverband om ten behoeve van de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot een bedrag € 50.000 per overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen voor het samenwerkingsverband binnen de begroting van het samenwerkingsverband blijven.

 • 3.

  Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing op handelingen die een bestuursorgaan van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verricht krachtens een mandaat, machtiging of volmacht zoals vermeld in onderdeel 5 van het register behorende bij dit mandaatbesluit.

Artikel 8 Wijzigingen

 • 1.

  Wijzigingen in het mandaatbesluit dienen voor wat betreft de juridische aspecten in overleg met de manager van de afdeling Bedrijfsvoering plaats te vinden.

 • 2.

  De manager van de afdeling Bedrijfsvoering draagt zorg voor een actuele geconsolideerde versie van het mandaatbesluit.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking. Voor zover de datum van de bekendmaking is gelegen na 7 oktober 2015 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot en met 7 oktober 2015.

 • 2.

  Op het moment van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Mandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag zoals bij vergadering van 19 december 2014 is vastgesteld.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur  van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 23 september 2015,

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 21 september 2015,

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 22 september 2015,

Het dagelijks bestuur,

de secretaris, de voorzitter,

mw.mr.drs. A.W.H. Bertram ing. A. Aboutaleb

De voorzitter

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit

de secretaris, de voorzitter,

mw.mr.drs. A.W.H. Bertram P.J. Langenberg

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

de secretaris, de voorzitter,

mw.mr.drs. A.W.H. Bertram mw. I. van Engelshoven

Toelichting mandaatbesluit

Algemeen

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Dit vloeit voort uit afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dit mandaatbesluit worden de bevoegdheden die het het dagelijks bestuur, de voorzitter, de bestuurscommissie Vervoersautoriteit of de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op grond van diverse wet- en regelgeving hebben opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio of in een enkel geval aan een advocaat. De besluiten worden genomen door de ambtenaar zelf (gemandateerde), maar gelden als een besluit van het bestuursorgaan (mandaatverlener); het bestuursorgaan blijft dus verantwoordelijk. Het bestuursorgaan blijft tevens bevoegd om de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 

In het mandaatregister is opgenomen wie de mandaatverlener is en welke gemandateerde(n) of ondergemandateerde(n) bevoegd zijn. Waar mandaat of ondermandaat is verleend aan meerdere functionarissen, is telkens aangegeven welke voorwaarde daarbij geldt.

Dit mandaatbesluit ziet niet alleen op de mandaatverlening tot het nemen van besluiten in de zin van de Awb, maar ook op het geven van volmachten voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen.

 

Het mandaatbesluit bestaat uit twee delen:

 • -

  een besluit met algemene bepalingen over mandaat, volmacht en machtiging, ondertekend door de bevoegde mandaatverlener of volmacht- en machtiginggever;

 • -

  een mandaatregister, waarin de gemandateerde bevoegdheden zijn overgenomen.

 

Het Mandaatbesluit is gewijzigd als gevolg van het op 7 oktober 2015 vastgestelde Delegatiebesluit Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag 2015. Daarnaast is het mandaatbesluit doelmatiger ingericht, rekening houdend met ontwikkeling van de organisatie sinds 1 januari 2015.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In deze bepaling wordt een aantal begrippen gedefinieerd.

 

In dit artikel wordt naast mandaat ook gesproken over volmacht en machtiging. In het geval van mandaat gaat het om de bevoegdheid om een publiekrechtelijke rechtshandeling (het nemen van een besluit) te verrichten. In het geval van volmacht gaat het om de bevoegdheid om een privaatrechtelijke rechtshandeling (w.o. het aangaan van een overeenkomst) te verrichten. Overigens dient voor het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst het dagelijks bestuur een besluit tot het aangaan van die privaatrechtelijke overeenkomst te hebben genomen. In het geval van machtiging gaat het om de bevoegdheid om een feitelijke handeling (het voeren van het woord tijdens een rechtsgeding) te verrichten. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht, dit volgt uit artikel 10:12 Awb. Wat geldt voor mandaten, geldt ook voor volmachten en machtigingen. Ook dit mandaatbesluit is, door middel van de schakelbepaling van artikel 5, van toepassing op volmachten en machtigingen. In dit mandaatbesluit wordt voor het gemak steeds van mandaat gesproken, ook als sprake is van volmacht of machtiging.

Artikel 2

Mandaat wordt in de regel verleend aan een hiërarchisch ondergeschikte. In dit mandaatbesluit zijn de bevoegdheden voor het merendeel gemandateerd aan de secretaris-generaal- en in een beperkt aantal gevallen aan de (respectievelijke voorzitters) van de Bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat.

 

Per mandaat kunnen bijzondere voorwaarden gelden (artikel 10:6, lid 1 Awb), welke staan aangegeven in de laatste kolom van het mandaatregister.

 

In het geval van afwezigheid van de gemandateerde, is zijn plaatsvervanger bevoegd om het mandaat uit te oefenen. Een plaatsvervanger moet wel formeel als zodanig zijn aangewezen. Als zowel de gemandateerde als de plaatsvervanger afwezig is, dan is de leidinggevende van de gemandateerde bevoegd om het mandaat uit te oefenen.

 

Volgens artikel 10:10 Awb vermeldt een krachtens mandaat genomen besluit namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Met het bepaalde in het vijfde lid wordt aangegeven hoe hieraan op uniforme wijze uitvoering wordt gegeven.

Artikel 3

Het ligt voor de hand dat bij mandatering van een bevoegdheid ook de daarbij behorende handelingen, het voorbereiden, ondertekenen en afdoen van het besluit, door de gemandateerde worden verricht. In het geval dat het gaat om de bevoegdheid tot het aangaan van de overeenkomst, is de gemandateerde ook bevoegd om de overeenkomst te ondertekenen. De bevoegdheid tot het aangaan van de overeenkomst is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur en de bevoegdheid tot het ondertekenen van de overeenkomst is een bevoegdheid van de voorzitter. Het mandaat houdt derhalve beide bevoegdheden in. Voorts houdt het mandaat in de bevoegdheid om het besluit te wijzigen, beëindigen, verlengen, in te trekken en op te zeggen.

 

In het tweede lid worden grenzen gesteld aan de omvang van het mandaat, in die zin dat er situaties zijn waarin het mandaat niet geldt en het besluit door het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan moet worden genomen. Zo geldt het mandaat niet indien er sprake is van een afwijking van het bestaande beleid (bijvoorbeeld aanbestedingsbeleid), als er geen eensluidend ambtelijk advies is, er sprake is van een overschrijding van budgetten of kredieten.

Voorts is mandaat op grond van artikel 10:3 Awb in bepaalde gevallen uitgesloten. Hieronder is het integrale artikel opgenomen:

 

 • 1.

  Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 2.

  Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:

  • a.

   tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

  • b.

   tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen mandaatverlening verzet;

  • c.

   tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

 • 3.

  Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 • 4.

  Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of een proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 4

Op grond van artikel 10:6, lid 2 Awb verschaft de gemandateerde de mandaatverlener op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid. Om die reden is het van belang om een registratie bij te houden over de in mandaat genomen besluiten.

Artikel 5

Dit is de schakelbepaling waarin het mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op volmacht en machtiging. Zie ook de toelichting op artikel 1.

Artikel 6

Voor veel aan haar gemandateerde bevoegdheden is de secretaris-generaal bevoegd gemaakt om ondermandaat te verlenen aan directeuren, managers en medewerkers en in een enkel geval een advocaat, zoals is opgenomen in het mandaatregister. Dit geldt ook voor enkele gevallen waarin in dit mandaatbesluit mandaat wordt verleend aan de (respectievelijke voorzitters) van de Bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat.

 

Deze eventuele ondermandaten maken logischerwijze geen deel uit van dit mandaatbesluit en dienen afzonderlijk te worden genomen door de desbetreffende gemandateerde. Tevens dienen deze ondermandaatbesluiten bekend te worden gemaakt op dezelfde wijze als geldt voor dit mandaatbesluit.

 

De secretaris-generaal kan een waarnemer of waarnemers tijdelijk een ondermandaat verstrekken in het geval een functie tijdelijk niet bezet is en deze bezetting wel essentieel is voor de bedrijfsvoering en de organisatieverordening daar niet of niet voldoende in voorziet. Het ondermandaat kan dus door de secretaris-generaal heel specifiek met voorwaarden aan één of meerdere functionarissen verleend worden.

Artikel 7

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden en is in enkele gevallen, vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid van deze samenwerkingsverbanden aangewezen als penvoerder. Voorbeelden hiervan zijn Bereik! en samenwerkingsverband Decentrale OV-autoriteiten (DOVA). In dit artikel verleent het dagelijks bestuur of de voorzitter daartoe aan de directeur Vervoersautoriteit een mandaat, volmacht en machtiging om de handelingen als penvoerder te mogen verrichten. Voor zover het dagelijks bestuur en de voorzitter hier niet handelen op basis van bevoegdheden die hen krachtens de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag toekomen, mag het dagelijks bestuur hier als penvoerder ook handelen indien het samenwerkingsverband of een partij bij het samenwerkingsverband aan het dagelijks bestuur daartoe een mandaat, volmacht of machtiging heeft verleend. In dat geval verleent het dagelijks bestuur krachtens dit artikel dan een ondermandaat aan de directeur Vervoersautoriteit. De directeur Vervoersautoriteit is tevens bevoegd ten aanzien van de aan hem gemandateerde bevoegdheid ondermandaat te verlenen (ook aan niet aan hem ondergeschikten), overigens voor zover het samenwerkingsverband of de partij bij het samenwerkingsverband het dagelijks bestuur heeft toegestaan ondermandaat te verlenen. Het dagelijks bestuur heeft aan de bevoegdheid tot verlening van dit ondermandaat door de directeur Vervoersautoriteit de beperking verbonden dat de overeenkomst en verplichtingen die aldus worden aangegaan een bedrag € 50.000 niet te boven mogen gaan en dat deze verplichtingen voor het samenwerkingsverband binnen de begroting van het samenwerkingsverband dienen te blijven.

 

In onderdeel 5 van het register bij dit mandaatbesluit is een aantal bevoegdheden opgenomen die bestuursorganen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag krachtens mandaat, volmacht of machtiging van een derde ontvangen. Op de in onderdeel van het register genoemde bevoegdheden is het mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

Omdat het mandaatbesluit centraal moet worden bijgehouden om een actueel overzicht te houden, is in dit artikel bepaald dat wijzigingen in het mandaatbesluit altijd in overleg met de senior adviseur juridische zaken en de manager van de afdeling Bedrijfsvoering plaatsvinden.

Artikel 9

Dit artikel bevat de datum van inwerkingtreding, intrekking van het voorheen geldende mandaatbesluit en de citeertitel.

Mandaatregister

 

1. Algemeen

 

Bevoegdheid

Mandaat-verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

1.1

Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie)

DB/VZ/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV managers V, OV en BV

De informatie- verstrekking omvat het voeren van algemene correspondentie die het taakveld van het orga-nisatieonderdeel van de MRDH betreft, inclusief het verstrekken van informatie of inlichtingen over vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard, het deelnemen aan enquêtes

1.2

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van de bestuursorganen

DB/VZ/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V, OV en BV

Dit ziet op uitgaande brieven

Emailcorrespondentie wordt door de desbetreffende ambtenaren verstuurd

1.3

Het doorsturen van stukken op grond van art. 2:3 Awb en verkeerd geadresseerde en ingezonden bezwaarschriften naar het bevoegde orgaan, onder gelijktijdige mededeling aan de afzender (art. 6:15 Awb)

DB/VZ/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V, OV en BV, senior adviseur juridische zaken

Indien art. 6:15 Awb van toepassing:

de secretaris van de bezwaar-schriftencommissie

 

1.4

Het sturen van ontvangstbevestig-ingen en verzoeken om een aanvraag aan te vullen op grond van art. 4:5 Awb en het verdagen van de beslistermijn

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV managers V, OV en BV

 

1.5

Het opschorten van de beslistermijn op grond van art. 4:15 Awb

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V, OV en BV

 

1.6

Het tekenen voor ontvangst van aangetekende stukken en bij aanbieding van deurwaarders-exploten en dergelijke

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

medewerker receptie MRDH en medewerker functioneel beheer

 

1.7

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V, OV en BV

Advies jurist

1.8

Beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V,OV en BV

Advies jurist

1.9

Het afwikkelen van klachten, inclusief het verdagen van de beslissing op een klacht

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

de klachtbehandelaar

Dit ziet zowel op interne als externe klachten

1.10

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (zoals het inzenden van declaraties, jaar-verslagen, accoun-tantsrapporten, gereedmeldingen)

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V, OV en BV

 

1.11

Het besluiten tot het aanvragen van vergunningen, noodzakelijk bij uit te voeren werken, alsmede de afhandeling van met die vergunningen verband houdende verzoeken tot nadere informatie en gereed melden

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV managers V, OV en BV

 

1.12

Het vaststellen van wijzigingen in de bijlagen behorende bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 in overleg met de overige portefeuillehouders van contractpartijen

DB/Va

Voorzitter Va

Nee

Indien bevoegdheid ontleend aan een door Stadsgewest Haaglanden dan wel door Stadsregio Rotterdam voor 1 januari 2015 gesloten convenant: DB mandaatgever

Indien bevoegdheid ontleend bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000: Va mandaatgever

1.13

Het goedkeuren van regionale vervoerbewijzen

DB/Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

Indien bevoegdheid ontleend aan een door Stadsgewest Haaglanden dan wel door Stadsregio Rotterdam voor 1 januari 2015 gesloten convenant: DB mandaatgever

Indien bevoegdheid ontleend bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000: Va mandaatgever

1.14

Het vaststellen van bedrijfseigen kaarten, reisproducten en tarieven voor het stads- en streekvervoer per bus en tram (incl. Randstadrail)

DB/Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

Alleen mandaat indien het een tijdelijke actie betreft;

in overeenstemming met het bepaalde in de concessie: onder andere tarief- effecten op (groepen) reizigers en helderheid kaartstructuur toetsen

Indien bevoegdheid ontleend aan een door Stadsgewest Haaglanden dan wel door Stadsregio Rotterdam voor 1 januari 2015 gesloten convenant: DB mandaatgever

Indien bevoegdheid ontleend bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000: Va mandaatgever

1.15

Het jaarlijks indexeren van het basistarief (vaste voet), kilometertarief en reisproducten voor het stads- en streekvervoer per bus en tram (incl. RandstadRail)

DB/Va

Voorzitter Va

 

Het mandaat betreft alleen de standaardindexatie conform de Landelijke Tarieven Index en geldt niet als daarvan wordt afgeweken.

De Va dient vooraf te worden geïnformeerd over het gebruik van het mandaat.

1.16

Het geven van uitvoering aan de controleverordening

DB

Secretaris-generaal

Nee

 

1.17

Het geven van uitvoering aan het Treasurystatuut MRDH 2015

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV, manager BV

Zie hoofdstuk 3 Treasurystatuut MRDH 2015

2. Bezwaar, beroep en (civiele) rechtsgedingen

 

Bevoegdheid

Mandaat - verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

2.1

Het sturen van een ontvangstbevestiging op een bezwaarschrift

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

secretaris van de bezwaarschriften-commissie

 

2.2

Het verdagen van de beslistermijn op een bezwaarschrift

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

secretaris van de bezwaarschriften-commissie

 

2.3

Het besluiten tot het instellen van bezwaar en beroep, het starten van een civielrechtelijke procedure en het nemen van procesbesluiten

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers V, OV en BV

Indien een besluit van DB/Va niet tijdig mogelijk is

Advies van senior adviseur juridische zaken

2.4

Het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken en rechtsgedingen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de bezwaarschriftencommissie, de rechtbank, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het Bedrijfsleven, de gerechtshoven, de Hoge Raad, de Raad van Arbitrage en andere gerechtelijke instanties, alsmede het voeren van een procedure bij de Commissie van Aanbestedingsrecht-experts

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

senior adviseur juridische zaken of advocaat

De vertegenwoordi-ging omvat het opstellen en het indienen van een processtuk (zoals verweerschrift, beroepschrift, dagvaarding, conclusie, pleitnota, etc.) en de stukken, het voeren van alle correspondentie over de bezwaar- of beroepsprocedure en civiele rechtsgedingen, het verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen van genoemde instanties

2.5

Het vaststellen van een verweerschrift in een bezwaarschrift-procedure

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

senior adviseur juridische zaken of advocaat

Alleen indien een besluit van DB/Va niet tijdig is

3. Opdrachten voor dienstverlening, leverin gen en werken

 

 

Bevoegdheid

Mandaat-verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/

Toelichting

 

3.1

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten tot € 10.000 en het sluiten van de overeenkomst

DB/VA/

VZ

Secretaris-generaal

       

Ja, aan:

procesmanagers EV 

       

Binnen vigerend begrotingskrediet en budget

3.2

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst voor leveringen of diensten met een geraamde waarde tot maximaal € 200.000

DB/VA/

VZ

Secretaris-generaal

 

Ja, aan tijdelijk personeel

Overeenkomstig de Aanbestedingswet en binnen vigerend begrotingskrediet en budget en binnen de voorwaarden die in volgens het  ondermandaat besluit aan de functie zijn verbonden.

3.3

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten tot € 207.000 en voor werken tot

€ 1.500.000

DB/VA

 

Secretaris-generaal

 

Ja, aan:

directeuren VA en EV

managers V, OV en BV

   

Binnen vigerend begrotingskrediet en budget

3.4

Het nemen van een besluit tot het eenmalig aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten vanaf € 207.000 en voor werken vanaf

€ 1.500.000 tot het Europese drempel-

bedrag

 

DB/VA

              

Secretaris-generaal voorzitter VA

               

Ja, aan:

directeur VA

directeur EV

manager V, OV en BV

             

Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en rekening houdend met de Gids Proportionaliteit

 

Niet van toepassing bij verlenging, aanvulling of herhaling van dezelfde opdracht

 

Mandaat aan voorzitter VA: indien verkeer- en vervoerstaken.

Aan secretaris-generaal: in overige gevallen.

3.5

Het besluiten tot het starten en voeren van Europese aanbestedings-procedures

 

 DB/VA

Secretaris-generaal

Voorzitter VA

 

Ja, aan:

directeur VA

Binnen vigerend begrotingskrediet en budget

 

Conform de Aanbestedingswet 2012

 

Mandaat aan voorzitter VA: indien verkeer- en vervoerstaken. Aan secretaris-generaal: in overige gevallen

3.6

Het uitvoeren van Europese aanbestedings-

procedures

DB/VA

Ambtenaren V, OV en BV

Nee

Conform de Aanbestedingswet 2012.

Ambtenaren OV en V ten behoeve van verkeer- en vervoerstaken. BV voor overige taken.

3.7

Het besluiten tot voorlopige gunning en afwijzing bij Europese aanbestedings-procedures

 

DB/VA

Secretaris-generaal

voorzitter VA

Ja, aan:

directeur VA

Conform de Aanbestedingswet 2012

 

Advies senior adviseur juridische zaken of advocaat

 

Mandaat aan voorzitter VA: indien verkeer- en vervoerstaken. Aan secretaris-generaal: in overige gevallen

3.8

Het besluiten tot het definitief gunnen van een opdracht bij Europese aanbestedings-procedures

DB/VA

Secretaris-generaal

voorzitter VA

Ja, aan:

directeur VA

Conform de Aanbestedingswet 2012

 

Mandaat aan voorzitter VA: indien verkeer- en vervoerstaken. Aan secretaris-generaal: in overige gevallen

3.9

Het besluiten tot verlening van een aanvullende of herhalingsopdracht , bij niet-Europees aanbestede overeenkomsten voor diensten, leveringen of werken

 

DB/VA

          

Secretaris-generaal

voorzitter VA

Ja, aan:

directeuren VA en EV managers V, OV en BV

Conform de Aanbestedingswet 2012

 

Ondermandaat met inachtneming van 3.3 en 3.4 inzake de totale opdrachtsom

 

Advies senior adviseur juridische zaken of advocaat

 

Mandaat aan voorzitter VA: indien verkeer- en vervoerstaken. Aan secretaris-generaal: in overige gevallen

3.10

Het besluiten tot verlening van een aanvullende of herhalingsopdracht bij Europees aanbestede overeenkomsten voor diensten, leveringen of werken

DB/VA

Secretaris-generaal

voorzitter VA

Ja, aan:

directeur VA

managers V, OV en BV

Conform Aanbestedingswet 2012

 

Ondermandaat na advies senior adviseur juridische zaken of advocaat

 

Mandaat aan voorzitter VA: indien verkeer- en vervoerstaken. Aan secretaris-generaal: in overige gevallen

3.11

Het verlenen van een opdracht onder 3.2.

VZ

Secretaris-generaal

 

Ja, aan personen met een mandaat volgens 3.2

Conform Aanbestedingswet en na advies senior adviseur juridische zaken.

3.12

Het verlenen van de opdracht onder 3.4, 3.8, 3.9 en 3.10 (het sluiten van de overeenkomst)

VZ

 

Secretaris-generaal

voorzitter VA

Ja, aan:

directeur VA

directeur EV

managers V, OV en BV

Conform Aanbestedingswet.

 

Ondermandaat alleen mogelijk na advies senior adviseur juridische zaken

4. Subsidies en bijdragen

 

Bevoegdheid

Mandaat - verlener

Gemandateerde

Ondermandaat

toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

4.1

Het verlenen van subsidie (op basis van de Tijdelijke Subsidieverordening MRDH 2015 of incidentele subsidie), met uitzondering van het toepassen van de hardheidsclausule

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

Tot een bedrag van maximaal

€ 1.500.000

Advies senior adviseur juridische zaken

4.2

Het verlenen van voorschotten op verleende subsidies

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

4.3

Het in de gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbeschikking

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

4.4

Het vaststellen van subsidie of besluit op aanvraag om een bijdrage verleend door het DB, met uitzondering van het toepassen van de hardheidsclausule

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

Geen mandaat in het geval de subsidie met gebruikmaking van art. 4:46, tweede lid Awb lager wordt vastgesteld

4.5

Het nemen van andere besluiten en beslissingen, dan de onder 4.1 tot en met 4.4. weergegeven besluiten, en verrichten van overige handelingen ter uitvoering van de Tijdelijke subsidieverordening MRDH 2015

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

 

4.6

Het verstrekken van een bijdrage op basis van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

EV

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur EV

Mandaat en ondermandaat uitsluitend na goedkeuring van het project door de bestuurscommis-sie EV

Met uitzondering van artikel 15 van de Bijdrageregeling

4.7

Het verlenen van voorschotten op verleende bijdragen

EV

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur EV

 

4.8

Het vaststellen van een besluit op aanvraag (op basis van de Bijdrageregeling)

EV

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur EV

Geen mandaat in het geval de bijdrage lager of op nul euro wordt vastgesteld als bedoeld in de bijdrageregeling

5. Vergunningen, ontheffingen en overeenkomsten Randstadrailinfrastructuur

 

Bevoegdheid

Mandaat -verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

5.1

Het verlenen en intrekken van ontheffingen krachtens artikelen 36 en 37a van de Spoorwegwet

Minister

DB/VZ

Ja, aan:

manager OV

Geldt tot inwerkingtreding van de Wet lokaal spoor

5.2

Het verlenen, wijzigen en intrekken van vergunningen krachtens artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen

Minister

Va

Ja, aan:

manager OV

Geldt tot inwerkingtreding van de Wet lokaal spoor.

5.3

Het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de onder 5.1 en 5.2 genoemde besluiten

Minister

DB/VZ

Ja, aan:

manager OV

Geldt tot inwerkingtreding van de Wet lokaal spoor

5.4

Het met betrekking tot de RandstadRail-infrastructuur besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die daden van beheer betreffen en alle verdere beheersdaden te verrichten en het aangaan van die overeenkomsten, met uitzondering van de bevoegdheid tot het vervreemden en/of bezwaren van de betreffende registergoederen

Railinfra-

trust B.V. (RIT)

DB/VZ/Va

Ja, aan:

manager OV

alleen volmacht voor:

een boring van een mantelbuis met een diameter kleiner of gelijk aan 200 mm t.b.v. de doorvoer van laagspan-nings-, signaal- en/of telecom-municatiekabels tot maximaal 10 kV

objecten niet hoger dan 800 mm boven maaiveld en een nieuw-bouwwaarde van niet meer dan € 25.000, niet zijnde gasregel- en/of meetinstallaties en/of objecten bedoeld voor opslag en/of gebruik van brandbare of chemische stoffen

6. Personele aangelegenheden

 

Bevoegdheid

Mandaat-verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

6.1

Benoemingen, interne overplaatsingen en vaststellen arbeids-voorwaarden, betreffende functies tot de functie van directeur/manager BV

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM en (indien van toepassing) leidinggevende.

Binnen de vastgestelde formatiesterkte, formatiebeleid en begroting.

6.2

Het aangaan van detacherings-overeenkomsten, uitzendovereen-komsten en stageovereen-komsten, arbeids-overeenkomsten (oproep)

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM en advies leidinggevende.

Ondermandaat uitsluitend voor uitzend-, stage en arbeidsovereen-komsten (oproep) en detacherings-overeenkomsten tot functie van directeur en manager BV.

6.3

Besluiten tot bevordering en vaststellen arbeidsvoorwaarden bij bevordering binnen regelgeving

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM en leidinggevende

Ondermandaat alleen t.a.v. functies onder directeur en manager BV

6.4

Uitvoeren regels ambtsjubileum

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM en leidinggevende.

6.5

Het toekennen en intrekken van toelagen, en periodieke verhogingen, gratificaties

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM en leidinggevende

Ondermandaat alleen t.a.v. functies onder de functie van directeur en manager BV

Geen onder-mandaat voor intrekken PPT op basis van beoordeling en onthouding periodieke verhoging

Geen ondermandaat voor specifieke toelage en arbeidsmarkt-toelage en gratificaties

6.6

Verlenen van ontslag wegens AOW-gerechtigde leeftijd, keuzepensioen, wegens arbeids-ongeschiktheid, wegens disciplinaire maatregel, wegens reorganisatie, van rechtswege aflopen van dienstverband

DB

Secretaris-generaal

 

Advies HRM en leidinggevende

6.7

Verlenen ontslag op eigen verzoek, incl. bepalen opzegtermijn

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM en leidinggevende

Ondermandaat voor besluiten betreffende functies tot niveau van functie directeur en manager BV

6.8

Toekennen van overlijdensuitkering en uitkering bij (onvrijwillige) werkloosheid

DB

Secretaris-generaal

 

Advies HRM

6.9

Werkgeversverkla-ring

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM, opstellen door HRM.

6.10

Verstrekken getuigschrift

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan directeuren Va en EV, managers BV, V en OV

 

6.11

Toekennen en intrekken van (vakantie)verlof / roostervrije tijd

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan directeuren Va en EV, managers BV, V en OV

 

6.12

Besluiten m.b.t. financiële aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte, op grond van de Wet verbetering poortwachter, in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof en op grond van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren.

Uitvoeren van het verzuimprotocol.

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM

6.13

Toekennen van zorgverlof en ouderschapsverlof.

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM

6.14

Ontvangen melding en verlenen toestemming nevenwerkzaam-heden

DB

Secretaris-generaal

 

Advies HRM

6.15

Plannen en uitvoeren plannings- functionerings- en beoordelings- gesprekken; vaststellen verslag plannings- en functionerings-gesprek.

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan directeur Va en EV, managers OV, V, en BV

Advies HRM.

Ondermandaat voor wat betreft ondergeschikte functies.

6.16

Vaststellen verslag beoordelingsgesprek

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan directeur Va

Ondermandaat uitsluitend betreffende functies in afdelingen OV en V

6.17

Inpassen nieuwe functie in generiek functieboek

DB

Secretaris-generaal

 

Advies HRM

6.18

Vaststelling verplichte vrije dagen

DB

Secretaris-generaal

 

Instemming OR

6.19

Openstellen vacatures, afhandelen open sollicitaties.

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM

6.20

Uitvoering sollicitatie-procedures

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan directeuren Va, EV en managers BV, OV en V

Advies HRM

6.21

Uitvoering verplichtingen i.v.m. gelegde loonbeslagen

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM

6.22

Uitvoeren regelingen fiscale verrekening fiets, vakbonds-contributie, eigen kosten OV- woon-werkverkeer; koop-verkoop verlof in het kader van cafetaria-model, verkoop verlof bij ontslag; telefoon-kostenvergoeding, vergoeding tablet; toekennen studie-faciliteiten en faciliteiten symposia, congressen boven € 1500,00, toekennen en intrekken abonnement OV woon-werkverkeer, km vergoeding fiets woon-werkverkeer, -correspondentie m.b.t. salarisadministratie

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan manager BV

Advies HRM

6.23

Uitvoeren accorderingen declaraties, reiskosten, studiekosten,

toestemming gebruik eigen voertuig bij dienstreizen en toekennen reis- en verblijfkosten, toekennen faciliteiten voor symposia, congressen voor bedragen tot

€ 1500,00

DB

SG

Ja, directeuren Va en EV, Managers OV, V en BV

Advies HRM.

Ondermandaat voor wat betreft ondergeschikte functies.

6.24

Uitvoeren art. 119 lid 1 Ambtenaren-reglement

DB

SG

 

 

6.25

Uitvoeren Ideeënreglement

DB

SG

 

 

7.O verige bevoegdheden Va conform de Wet BDU verkeer- en vervoerstaken ( Wet BDU), Wet personenvervoer 2000 (WP), Besluit personenvervoer 2000 (BP), Planwet verkeer- en vervoerstaken (Pvv), Wet lokaal s poor (Wls) , Besluit lokaal spoor (Bls) en het Besluit infrastructuurfonds (Bi)

 

Bevoegdheid

Mandaat-

verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/

toelichting

7.1

Het overeenstemmen met de minister over het doen van uitgaven (art. 5, lid 5 Wet BDU)

Va

Voorzitter Va

Nee

 

7.2

Het laten horen door de minister bij een wijziging ten nadele van de Metropoolregio (art. 11 Wet BDU)

Va

Voorzitter Va

Nee

 

7.3

Het verstrekken van inlichtingen en informatie aan de minister (art. 13 en 14 Wet BDU)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

7.4

Het plegen van overleg met concessieverleners in aangrenzende gebieden (artt. 26 en 45 WP)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV betreffende ambtenaren

 

7.5

Het vragen van advies aan consumenten-organisaties en het in kennis stellen stellen van consumenten-organisaties van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven, het (eenmaal per jaar) informeren van consumenten-organisaties (artt. 27, 28 en 31 WP en 6, 33 en 34 BP)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

7.6

Het verzoeken aan concessiehouder van een openbare schriftelijke opgave van rechten en verplichtingen ten behoeve van het programma van eisen en het aanwijzen van deskundigen (art. 39 WP) en het ontvangen van gegevens (art. 39 BP)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

 

7.7

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in art. 29 WP

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.8

Het bepalen van een termijn voor het indienen van gegevens van concessiehouder als bedoeld in art. 46 WP

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.9

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (art. 93 WP en 43 Wls) of een bestuurlijke boete (art. 44, lid 1 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

Mandaat en ondermandaat alleen in geval van spoedeisendheid.

Indien door de vereiste spoed een besluit van de Va niet kan worden afgewacht; in overleg met de senior adviseur juridische zaken

7.10

Het voeren van overleg met de minister (artt. 106 WP, 6 BP en 2 en 16 Pvv alsmede in overleg treden met gedeputeerde staten en andere bestuursorganen, artt. 6 en 16 Pvv)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV ambtenaren V en OV

 

7.11

Het verstrekken van gegevens aan de minister (art. 108 WP)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

7.12

Het na verlening van een concessie verzenden van een kennisgeving over verloop en uitslag aan de minister (art. 1)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

7.13

Het zorg dragen voor de organisatie van het verkeers- en vervoerberaad (artt. 13 en 16 Pvv)

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

7.14

Het verlenen van een vergunning voor indienststelling (art. 9 lid 2 en art. 32 lid 2 Wls) en het eisen van een vergunning voor aanmerkelijke verbetering, vernieuwing of wijzigingen (art. 10 lid 3 en art. 33 lid 3 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va en manager OV

Mandaat en ondermandaat art. 9 en art. 32 uitsluitend voor vergunning-verlening voor aanmerkelijke verbetering, vernieuwing of wijzigingen bedoeld in art. 10 lid 1 en 33 lid 1 Wls.

7.15

Het laten uitvoeren van een risicoanalyse (art. 6 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.16

Het verlenen (onder beperkingen), weigeren en intrekken van een vergunning (artikel 12, leden 1 tot en met 5 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

algemeen directeur van HTM Personenvervoer N.V.

en

algemeen directeur van RET N.V.

Met inachtneming van de nadere regels als bedoeld in art. 12 lid 7 Wls

Verder ondermandaat niet toegestaan

7.17

Het (laten) verrichten van onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en incidenten en het machtigen tot het verrichten van het onderzoek (art. 16 Wls)

Va

Voorzitter Va

Nee.

 

7.18

Het horen van de rechthebbende op de lokale spoorweg-infrastructuur (art. 18 lid 6 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.19

Het vaststellen van beleidskader met toetsingscriteria voor de verdeling van vervoercapaciteit (art. 30 lid 2 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

Mandaat en ondermandaat uitsluitend voor ondergeschikte wijziging van de door de Va vastgestelde criteria.

7.20

Het aanwijzigen van een deskundige (art. 37 lid 1 sub c Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.21

Het vaststellen ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel c, van de wet, van eisen van medische en psychologische geschiktheid (art. 11 lid 1 Regeling lokaal spoor)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

Mandaat en ondermandaat uitsluitend voor ondergeschikte wijziging van de door de Va vastgestelde eisen.

7.22

Het opvragen van omzetgegevens (art. 44) en van de bij vervoerders en beheerders berustende gegevens en het inzien in boeken en bescheiden (art. 49 Wls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.23

Het ten laste brengen van de aanvrager van de in art. 51 Wls genoemde kosten

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.24

Het horen van de beheerder, de vaarwegbeheerder en vertegenwoordigers (art. 8, lid 2 Bls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.25

Methodieken mededelen aan de toezichthouder (art. 2, lid 1 Rls)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

manager OV

 

7.26

Het verstrekken van gegevens ten behoeve van een subsidie, art. 16aa Bi)

Va

Voorzitter Va

Ja, aan:

directeur Va

managers V en OV

 

8. Overige rechtshandelingen van DB/ Va

 

Bevoegdheid

Mandaat-verlener

Mandaat

Ondermandaat toegestaan?

Bijzondere voorwaarden/

toelichting

8.1

Het besluiten tot aansprakelijkheid-

stelling /-afwijzing

DB/Va

Secretaris-generaal

Nee

Advies van senior adviseur juridische zaken of advocaat

8.2

Erkennen en afwijzen van aansprakelijkheid

DB/Va

Secretaris-generaal

Nee

Advies senior adviseur juridische zaken of advocaat

8.3

Het doen van aangifte bij de politie

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV manager BV

 

8.4

Het sluiten en beëindigen van een verzekerings-overeenkomst en het verrichten van rechtshandelingen ter uitvoering hiervan

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers OV, V en BV

Conform de Aanbestedingswet 2012

Advies senior adviseur juridische zaken of advocaat

8.5

Het aangaan van een overeenkomst van opdracht met een incassobureau, makelaar, notaris of advocaat

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeuren Va en EV

managers OV, V en BV

Conform de Aanbestedingswet 2012

Advies senior adviseur juridische zaken en controller

8.7

Het besluiten tot vergoeding van nadeelcompensatie of afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie, inclusief het instellen van een commissie voor het onderzoek naar nadeelcompensatie

Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

Advies senior adviseur juridische zaken

8.8

Het besluiten tot vernietiging van archiefbescheiden, het uitlenen van archiefbescheiden aan anderen dan medewerkers van MRDH, het verstrekken van inlichtingen van eenvoudige aard uit archiefbescheiden op basis van de Archiefwet

DB

Secretaris-generaal

Ja, aan:

manager BV

 

8.9

Het besluiten tot het aangaan, uitvoeren, wijzigen en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten anders dan elders genoemd in dit register, alsmede het geven van uitvoering daaraan

DB/Va

Secretaris-generaal

Ten aanzien van het uitvoering geven aan de overeenkomsten:

Ja, aan:

directeuren Va en EV en manager BV

Ondermandaat tot een bedrag van

€ 50.000,-

8.10

Het verrichten van overige privaat-rechtelijke rechts-handelingen tot een bedrag van € 25.000,- voor zover niet anders benoemd

DB/Va

Secretaris-generaal

Ja, aan:

directeur Va

Zoals het terugvorderen van onverschuldigd betaalde vorderingen en het stuiten van verjaringen

9. (Rechts)handelingen van de voorzitter

 

Bevoegdheid

Mandaat-verlener

Mandaat

Ondermandaat

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

9.1

Het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de Metropoolregio, voor zover niet elders in dit mandaatregister genoemd.

VZ

Voorzitter Va

Nee

Uitsluitend voor zover het de uitvoering van verkeer- en vervoerstaken betreft.