Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Verordening Vervoersautoriteit MRDH 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Vervoersautoriteit MRDH 2015
CiteertitelVerordening Vervoersautoriteit MRDH 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:7 Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
 2. artikel 25 Wet gemeenschappelijke regelingen;
 3. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2015nieuwe regeling

19-12-2014

gemeentebladen deelnemende gemeenten

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Vervoersautriteit MRDH 2015

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

gelet op

 

artikel 2:7 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 

artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regeling;

 

artikel 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2014;

 

Overwegende dat

 

Voor een efficiënte uitvoering van de taken op het gebied van verkeer en vervoer binnen de Metropoolregio, het wenselijk is om deze taken gezamenlijk met de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de deelnemende gemeenten uit te voeren;

 

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig artikel 25, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft voorgesteld zijn, in deze verordening genoemde, bevoegdheden over te dragen aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 

De gemeenteraden van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming hebben verleend voor de instelling van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

VERORDENING VERVOERSAUTORITEIT MRDH 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • a.

  ambassadeur: daartoe aangewezen lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit dat bijzondere aandacht geeft aan een aangelegenheid van de Vervoersautoriteit en ter zake namens de Vervoersautoriteit kan optreden;

 • b.

  ambtelijke coördinatiecommissie; de commissie als bedoeld in artikel 9;

 • c.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2:3 van de regeling;

 • d.

  bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen onderscheidenlijk artikel 2:7, derde lid, van de regeling;

 • e.

  Besluit Vervoersregio: de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, zoals dit artikel gewijzigd is bij de Wet afschaffing plusregio's;

 • f.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

 • g.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 2:6 van de regeling;

 • h.

  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie;

 • i.

  gemeenten: de gemeenten 'genoemd in artikel 1:1 van de regeling;

 • j.

  Metropoolregio: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 1:2, eerste lid van de regeling;

 • k.

  portefeuillehouder verkeer en vervoer: het lid van het college van burgemeester en wethouders dat krachtens artikel 168 Gemeentewet door het betreffende college belast is met de taken op het gebied van verkeer en vervoer;

 • l.

  portefeuillehouder verkeer en vervoer gedeputeerde staten: het lid van gedeputeerde staten dat krachtens artikel 166 Provinciewet door het desbetreffende college belast is met de taken op het gebied van verkeer en vervoer;

 • m.

  provinciale staten: provinciale staten van de provincie;

 • n.

  provincie: de provincie Zuid-Holland;

 • o.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

 • p.

  secretaris: de secretaris van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of diens vervanger;

 • q.

  Vervoersautoriteit MRDH: de in artikel 2:7, derde lid, van de regeling bedoelde bestuurscommissie;

 • r.

  vertegenwoordigend orgaan: de gemeenteraden van de gemeenten;

 • s.

  voorzitter: de voorzitter van de Vervoersautoriteit;

 • t.

  zienswijzenprocedure: de procedure, bedoeld in artikel 2:1, derde lid, van de regeling.

Artikel 2 Vervoersautoriteit MRDH

 • 1.

  Er is een bestuurscommissie genaamd Vervoersautoriteit.

 • 2.

  De commissie wordt ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen, binnen de Metropoolregio.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan de Vervoersautoriteit MRDH worden overgedragen de bevoegdheden genoemd in artikel 3:4, eerste lid van de regeling.

 • 2.

  De Vervoersautoriteit MRDH oefent zijn bevoegdheden uit binnen het kader van de strategische agenda, bedoeld in artikel 3:2, eerste lid, van de regeling en het werkplan, bedoeld in artikel 3:2, tweede lid, van de regeling.

 • 3.

  De Vervoersautoriteit MRDH zendt het algemeen bestuur afschrift van de ontwerpbesluiten waarop de zienswijzenprocedure wordt toegepast alsmede van de ontvangen zienswijzen.

 • 4.

  Indien op besluiten van de Vervoersautoriteit MRDH de zienswijzenprocedure van toepassing is, dan stuurt de Vervoersautoriteit MRDH de betreffende besluiten binnen de in de regeling opgenomen termijnen via het algemeen bestuur aan de vertegenwoordigende organen. Het algemeen bestuur kan, binnen de in de regeling genoemde termijnen, de door de vertegenwoordigende organen ingebrachte zienswijzen van eigen zienswijzen voorzien en legt deze ter besluitvorming voor aan de Vervoersautoriteit.

 • 5.

  De Vervoersautoriteit MRDH doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het onderdeel verkeer en vervoer binnen de begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Vervoersautoriteit MRDH stuurt zijn voorstel uiterlijk 1 maart van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van de Vervoersautoriteit MRDH separaat aan het algemeen bestuur.

 • 6.

  De Vervoersautoriteit MRDH doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het onderdeel verkeer en vervoer voor de jaarrekening van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Vervoersautoriteit MRDH stuurt zijn voorstel uiterlijk 1 maart aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van de Vervoersautoriteit MRDH separaat aan het algemeen bestuur.

Artikel 4 Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH

 • 1.

  De Vervoersautoriteit MRDH legt een besluit waarvoor een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd, voor advies voor aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH .

 • 2.

  De Vervoersautoriteit MRDH kan ook andere besluiten voor advies voorleggen aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH.

Artikel 5 Samenstelling en stemverhouding

 • 1.

  De Vervoersautoriteit MRDH bestaat uit 25 leden, te weten de portefeuillehouders verkeer en vervoer binnen de colleges en de portefeuillehouder verkeer en vervoer gedeputeerde staten . Bij afwezigheid kan een portefeuillehouder zich laten vervangen door een ander lid van het betreffende college.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Vervoersautoriteit MRDH eindigt op de dag dat het lid geen portefeuillehouder meer is.

 • 3.

  De Vervoersautoriteit MRDH beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat:

  • a.

   de portefeuillehouder van de gemeente Rotterdam zes stemmen heeft;

  • b.

   de portefeuillehouder van de gemeente Den Haag vijf stemmen heeft;

  • c.

   de portefeuillehouders van de overige gemeenten ieder een stem hebben, en

  • d.

   de portefeuillehouder van de provincie Zuid-Holland x stem heeft.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De Vervoersautoriteit MRDH wijst uit zijn midden de voorzitter aan voor een periode van twee jaar, met dien verstande dat de portefeuillehouder van Den Haag of de portefeurillehouder van Rotterdam als voorzitter wordt aangewezen.

 • 2.

  De voorzitter is niet direct hernoembaar.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde portefeuillehouder die niet als voorzitter is aangewezen, is de plaatsvervangend voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH en vervangt de voorzitter bij diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 7 Portefeuillehouder Middelen en ambassadeur

 • 1.

  De Vervoersautoriteit MRDH wijst uit zijn midden een portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit aan voor een periode van twee jaar.

 • 2.

  De Vervoersautoriteit MRDH kan uit zijn midden een lid aanwijzen als ambassadeur voor een specifiek onderwerp.

 • 3.

  De Vervoersautoriteit MRDH kan ook andere leden uit zijn midden aanwijzen die tijdelijk belast worden met het namens de Vervoersautoriteit MRDH uitvoeren van een deel van zijn bevoegdheden.

Artikel 8 Algemeen directeur Vervoersautoriteit MRDH

De algemeen directeur van de Vervoersautoriteit wordt benoemd en ontslagen door de secretaris gehoord de Vervoersautoriteit MRDH.

Artikel 9 Ondersteuning

Er is een ambtelijke coördinatiecommissie, bestaande uit per gemeente één afgevaardigde ambtenaar, waarin voorafgaand aan de vergadering van de Vervoersautoriteit MRDH de bespreekonderwerpen worden voorbereid.

Artikel 10 Vergaderingen

 • 1.

  De Vervoersautoriteit MRDH vergadert minimaal 10 keer per jaar en voorts als de voorzitter dan wel ten minste zes leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de Vervoersautoriteit MRDH zijn in beginsel besloten.

 • 3.

  De Vervoersautoriteit MRDH stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

Artikel 11 Presidium

 • 1.

  De Vervoersautoriteit MRDH heeft een presidium van minimaal drie en maximaal vijf leden, waaronder in ieder geval;

  • a.

   de voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH;

  • b.

   de plaatsvervangend voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH;

  • c.

   de portefeuillehouder Middelen.

 • 2.

  De voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH is tevens voorzitter van het presidium.

 • 3.

  Het presidium heeft de volgende taken:

  • a.

   het bestuurlijk voorbereiden van de vergaderingen van de Vervoersautoriteit MRDH;

  • b.

   de bestuurlijke aansturing van de ambtelijke organisatie van de Vervoersautoriteit MRDH.

 • 4.

  Het presidium vergadert één keer per veertien dagen, waarbij in elk geval de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH aanwezig moeten zijn.

 • 5.

  Besluiten van het presidium worden bij volstrekte meerderheid genomen.

Artikel 12 Verantwoording

 • 1.

  De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, de portefeuillehouder Middelen en het presidium van de Vervoersautoriteit MRDH leggen over al hetgeen zij namens de Vervoersautoriteit MRDH doen verantwoording af aan de Vervoersautoriteit MRDH. Zij geven de Vervoersautoriteit MRDH alle inlichtingen die de Vervoersautoriteit nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en die inlichtingen die door een of meer leden van de Vervoersautoriteit MRDH worden gevraagd.

 • 2.

  De Vervoersautoriteit MRDH is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur over al hetgeen aan de Vervoersautoriteit MRDH is opgedragen. Zij geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en die inlichtingen die door een of meer leden van het algemeen bestuur worden gevraagd.

 • 3.

  Indien het algemeen bestuur, overeenkomstig het tweede lid, mondelinge verantwoording vraagt aan de Vervoersautoriteit MRDH, dan wordt deze verantwoording afgelegd door de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de Vervoersautoriteit, onverminderd het bepaalde in artikel 3:1, vijfde lid, van de regeling.

 • 4.

  De leden van de Vervoersautoriteit MRDH leggen aan de gemeenteraden en provinciale staten, alsmede aan het college van hun eigen provincie onderscheidenlijk gemeente verantwoording af over het door hen in de Vervoersautoriteit MRDH gevoerde bestuur. Zij geven het vertegenwoordigend orgaan onderscheidenlijk het college daartoe alle inlichtingen die een of meerdere leden van het betreffende orgaan verlangen. Het betreffende orgaan bepaalt op welke wijze verantwoording wordt afgelegd.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze verordening is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Vervoersautoriteit MRDH 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt ter kennisgeving aan de vertegenwoordigende organen en de colleges gezonden.

 • 4.

  Deze verordening wordt ter kennisgeving aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Minister van Infrastructuur en Milieu gezonden.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19 december 2014

de secretaris,

mr. M.J. Toet

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb