Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Subsidieregeling Peuteropvang 2018-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Peuteropvang 2018-2020
CiteertitelSubsidieregeling peuteropvang 2018-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Delfland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201701-01-2021Nieuwe regeling

05-12-2017

GVOP

2017-68413

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Peuteropvang 2018-2020

 

 

Gemeente Midden-Delfland - Subsidieregeling Peuteropvang 2018-2020

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Delfland 2016;

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de subsidieregeling Peuteropvang 2018-2020.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: algemene subsidieverordening gemeente Midden-Delfland 2016;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland;

  • c.

   doelgroepkind: peuter die in aanmerking komt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie vanwege (een risico) op een (onderwijs)achterstand, op indicatie van het consultatiebureau;

  • d.

   gemeente: gemeente Midden-Delfland;

  • e.

   kinderopvangtoeslag: de tegemoetkoming van de Belastingdienst bedoeld als gedeeltelijke bijdrage in de kosten voor in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kinderopvang;

  • f.

   locatie: voorschoolse voorziening voor peuteropvang of kinderopvang, die staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en die gevestigd is in de gemeente;

  • g.

   ouderbijdrage: de financiële vergoeding die ouder(s)/verzorger(s) betalen voor de opvang van hun kind;

  • h.

   ouderbijdragetabel: een door de gemeente opgesteld overzicht van de financiële bijdrage die ouders/verzorgers zelf moeten betalen voor de opvang van hun kind;

  • i.

   peuter: kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

  • j.

   peuteropvang: opvang van peuters, gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de basisschool;

  • k.

   peuterplaats: een aanbod aan peuteropvang van 2 dagdelen per week van in totaal minimaal 5 en maximaal 6 uur per week gedurende 40 weken per jaar;

  • l.

   VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie;

  • m.

   VVE-plaats: een aanbod aan voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen van 3 of 4 dagdelen per week van in totaal minimaal 10 en maximaal 12 uur per week gedurende 40 weken per jaar;

  • n.

   VVE-programma: een erkend voorschools programma dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut, waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;

  • o.

   VVE-locatie: locatie die VVE aanbiedt conform wettelijke kwaliteitseisen.

    

Artikel 2. Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is om door middel van subsidieverstrekking te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang en VVE, voor de stimulering van de ontwikkeling van peuters en als voorbereiding op de basisschool. Voor doelgroepkinderen geldt de aanvullende doelstelling dat deze via een VVE-programma met een zo klein mogelijke achterstand aan het basisonderwijs beginnen.

 

Artikel 3. Reikwijdte

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in Artikel 4 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 4 Activiteiten

Het college verstrekt uitsluitend subsidie voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling. Op grond van deze regeling kunnen kinderopvangorganisaties een jaarsubsidie aanvragen voor bezette peuter- en VVE-plaatsen voor de periode 2018-2020.

 

Artikel 5. Doelgroep

 • 1.

  Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan kinderopvangorganisaties die staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voldoen aan de geldende regelgeving voor kinderopvang en die peuteropvang en/of VVE aanbieden op locaties in de gemeente, voor peuters die in de gemeente wonen en:

  • a.

   doelgroepkind zijn; of

  • b.

   geen doelgroepkind zijn en waarvan de ouder(s)/verzorger(s) aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag op grond van hoofdstuk 1, afdeling 2 paragraaf 1 en 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

    

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie per peuter is afhankelijk van:

  • a.

   de draagkracht van de ouders;

  • b.

   of het kind wel of geen doelgroepkind is;

  • c.

   het aantal uren dat het kind gebruik maakt van de peuteropvang of VVE;

  • d.

   de uurprijs van de peuteropvang.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks de maximale uurprijs vast.

 • 3.

  Het college stelt jaarlijks de ouderbijdragetabel vast op grond waarvan de draagkracht van de ouders wordt berekend.

 • 4.

  Voor VVE-plaatsen betalen ouders voor de helft van het aanbod een ouderbijdrage; de overige helft wordt volledig gesubsidieerd;

 • 5.

  Het college stelt jaarlijks een aanvullend subsidiebedrag per bezette VVE-plaats vast voor de extra begeleiding van doelgroepkinderen en hun ouders voor onder meer:

  • a.

   de intake;

  • b.

   oudergesprekken;

  • c.

   observatie en registratie;

  • d.

   overleg met derden;

  • e.

   een warme overdracht naar de basisschool;

  • f.

   opstellen behandelingsplan en kinddossier.

 • 6.

  Het college kan het subsidiebedrag tussentijds aanpassen op basis van de tussentijdse of jaarverantwoording.

   

Artikel 7. Bijzondere verplichtingen ten aanzien van de aanvraag

Een aanvrager vraagt subsidie conform deze regeling aan bij het college door gebruik te maken van het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en de daarbij horende sheet “Subsidie peuteropvang gemeente Midden-Delfland” (hierna: de sheet).

 

Artikel 8. Bijzondere verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen:

  • a.

   locaties met te subsidiëren VVE-plaatsen staan geregistreerd als VVE-locatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen;

  • b.

   er geldt een maximale bezetting van 50% doelgroepkinderen per groep;

  • c.

   minimaal eens per kwartaal vindt afstemming plaats met de jeugdgezondheidszorg over de toeleiding en daadwerkelijke plaatsing van doelgroepkinderen; het initiatief hiervoor ligt bij de locaties;

  • d.

   een subsidieontvanger beschikt over onderliggende gegevens en kan deze indien gewenst binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen aan de gemeente. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de subsidie. Hierbij valt te denken aan:

  • i.

   contact- en inkomensgegevens ouders/verzorgers;

  • ii.

   de wijze waarop de ouderbijdragetabel is toegepast;

  • iii.

   de plaatsingsovereenkomst met het aantal uren opvang per kind, de kostprijs per uur, de aanvangsdatum en de (verwachte) einddatum van de opvang;

  • iv.

   als het gaat om een VVE-plaats: een bewijs van indicatiestelling voor VVE van het consultatiebureau.

 • 2.

  Voor de verantwoording wordt naast de regels zoals vastgelegd in de ASV de volgende nadere voorwaarde gesteld:

  • a.

   een subsidieontvanger dient per maand of per kwartaal de sheet van het betreffende jaar in.

    

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Per 1 januari 2018 wordt de Subsidieregeling Peuteropvang 2017 ingetrokken.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6, lid 1 ASV geldt dat een aanvraag voor een jaarsubsidie voor 2018 uiterlijk 15 december 2017 wordt ingediend.

 • 4.

  Deze subsidie wordt aangehaald als: “Subsidieregeling peuteropvang 2018-2020”.

   

Aldus besloten in de collegevergadering van <datum>.

 

Martien Born Arnoud Rodenburg

gemeentesecretaris burgemeester