Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 augustus 2009,gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk oktober 2009:BESLUITvast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK OKTOBER 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 augustus 2009,gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk oktober 2009:BESLUITvast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK OKTOBER 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Moerdijk Oktober 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
 2. Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk oktober 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2010Nieuwe regeling

11-08-2009

Moerdijkse bode 01-10-2009

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 augustus 2009,gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk oktober 2009:BESLUITvast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK OKTOBER 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

  a. verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk oktober 2009;

  b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of citybin , ten behoeve van één huishouden;

  c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen be­stemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een glasbol, kledingcontainer, luiercontainer, of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel;

 • 2.

  Als andere inzamelaars op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  a. Van Gansewinkel voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval;

  b. Saver voor de inzameling van restafval aangeboden in ondergrondse voorzieningen;

  c. Van Gansewinkel voor de inzameling van grof tuinafval;

  d. Saver voor de inzameling van grof huishoudelijk afval;

  e. Van Gansewinkel voor de inzameling van verpakkingsglas;

  f. Van Gansewinkel voor de inzameling van klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval;

  g. Van Gansewinkel voor de inzameling van luiers;

  h. De Kringloper voor de inzameling van kringloopgoederen, waaronder elektrische en elektronische apparatuur, oud ijzer en herbruikbare huisraad;

  i. Kledinginzameling Nederland voor de inzameling van textiel;

  j. Kempenaars voor de inzameling van oud papier en karton;

  k. Van Gansewinkel voor alle bij het brengdepot aan te bieden afvalstromen;

  l. Van Gansewinkel voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

 • De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein gevaarlijk/chemisch afval (kca): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 6.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 7.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 8.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 9.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 10.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 11

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 12

  luiers: babyluiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal;

 • 13

  kunststof verpakkingsmateriaal: alle afgedankte verpakkingen van kunststof, zoals bedoeld in de Raamoverkomst, opgesteld op 27 juli 2007, tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het verpakkende bedrijfsleven (stichting Nedvang) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de aanpak verpakkingen en zwerfvuil in 2008 tot en met 2012.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  a. voor het aanbieden c.q. inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval en restafval door of vanwege de gemeente verstrekte duobakken, restafvalbakken (“grijze bakken”) of citybins, dan wel hiervoor door of vanwege de gemeente gerealiseerde ondergrondse voorzieningen;

  b. voor klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval de door of vanwege de gemeente verstrekte milieuboxen;

  c. voor glas de door of vanwege de gemeente geplaatste glasbollen dan wel hiervoor gerealiseerde ondergrondse voorzieningen;

  d. voor textiel de door of vanwege de gemeente geplaatste textielcontainers;

  e. voor oud papier en karton de door of vanwege de gemeente hiervoor verstrekte minicontainers, met uitzondering van de gestapelde woningbouw;

  f. voor luiers de hiervoor door of namens de gemeente geplaatste inzamelvoorzieningen of het inzamelmiddel voor het aanbieden van restafval;

  g. voor het aanbieden van de in artikel 3 lid 1 genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen ook het brengdepot, met uitzondering van gft, restafval en luiers;

  h. voor kunststof verpakkingsmateriaal de door of vanwege de gemeente verstrekte transparante zakken.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

 • Op grond van artikel 5 lid 4 van de verordening de frequentie van de overige categorieën van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld vast te stellen op:

  a. eenmaal per maand voor grof huishoudelijk restafval;

  b. zes keer per jaar voor grof tuinafval;

  c. eenmaal per maand voor oud papier en karton;

  d. eenmaal per kwartaal voor klein gevaarlijk/chemisch afval;

  e. de inzameldag voor kringloopgoederen wordt bepaald door de hiervoor aangewezen inzameldienst, met een minimum van één keer per maand;

  f. eenmaal per maand voor kunststof verpakkingsmateriaal.

Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personenvrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval: personen die woonachtig zijn in eengestapeld woningcomplex met een bijbehorende ondergrondse inzamelvoorziening voor gft enrestafval, aangewezen in artikel 5, derde lid, van de verordening.

Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  b. de gemeente is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer. Wanneer de gemeente van deze bevoegdheid gebruik maakt dan mogen alleen deze bestickerde inzamelmiddelen ter lediging worden aangeboden;

  c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  d. bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende woning worden achtergelaten;

  e. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  f. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat geen overlast voor derden wordt veroorzaakt;

  g. de inzamelmiddelen mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt;

  h. het in de duobak aanwezig tussenschot mag niet worden verplaatst of verwijderd;

  i. de houder van het inzamelmiddel ervoor zorgdraagt dat zo spoedig mogelijk na lediging daarvan door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de krachtens artikel 11 van de verordening vastgestelde inzameldag, het inzamelmiddel van de weg is verwijderd;

  j. per inzameldag mag een inzamelmiddel waarvoor op grond van de “verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten” een heffing is opgelegd, éénmaal worden aangeboden

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  a. Ten aanzien van de inzamelmiddelen voor gft en restafval en oud papier en karton:

  - het inzamelmiddel moet met een gesloten deksel worden aangeboden;

  - het handvat moet naar de kant van de rijweg zijn gericht;

  - het inzamelmiddel moet worden aangeboden door plaatsing daarvan op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken daarvan, aan de kant van de rijweg;

  - het inzamelmiddel moet op een clusterplaats worden aangeboden wanneer deze door het college (tijdelijk) is aangewezen;

  - het gewicht van een ter lediging aangeboden inzamelmiddel voor groente-, fruit- en tuinafval en restafval mag niet meer dan 70 kg bedragen, inclusief het gewicht van het inzamelmiddel;

  - het inzamelmiddel mag bij het aanbieden niet op een zodanige wijze op de openbare weg geplaatst worden dat de vrije doorgang en/of het gebruik van in- en uitritten, garages, brandgangen, nooduitgangen e.d. wordt belemmerd;

  - het inzamelmiddel moet op de openbare weg worden aangeboden tenzij hiervoor een ontheffing is verleend;

  - het in een inzamelmiddel aangeboden afval mag niet worden vastgeklemd of aangedrukt en voorkomen moet worden dat het afval vast vriest;

  - bij gebruik van de duobak het gft-afval en het restafval in het daarvoor aangewezen compartiment wordt aangeboden;

  - bij gebruik van citybins het gft-afval in de groene en het restafval in de grijze bin wordt aangeboden.

  b. Ten aanzien van het aanbieden van restafval/gft in de ondergrondse inzamelvoorzieningen bij gestapelde woningbouw dat:

  - geen afval op, tegen of in de omgeving van de inzamelvoorziening mag worden geplaatst;

  - het afval niet in de aanbiedingsopening mag worden geklemd;- de inzamelvoorziening na gebruik weer moet worden afgesloten;

  - de inzamelvoorziening uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van uit het eigen particuliere huishouden vrijgekomen huishoudelijk restafval en gft;

  - de inzamelvoorzieningen bij gestapelde woningbouw alléén mogen worden gebruikt door huishoudens die van of vanwege de gemeente hiervoor een toegangspas hebben ontvangen.

  c. Ten aanzien van het aanbieden van klein chemisch/klein gevaarlijk afval dat:

  - het klein chemisch/gevaarlijk afval uitsluitend in de door of vanwege de gemeente verstrekte kca-box mag worden aangeboden bij de chemokar;

  - het klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking moet worden aangeboden;

  - wanneer het klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval niet in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden, aanbieder aan de inzamelaar aangeeft wat voor afval het betreft dan wel waarvan het afval afkomstig is;

  - kleine chemische afvalproducten niet met elkaar gemengd mogen worden aangeboden;

  de milie-u box nooit onbeheerd op of aan de weg ter lediging mag worden aangeboden.

  d. Ten aanzien van het aanbieden van textiel dat:

  textiel droog en schoon moet worden aangeboden in de daarvoor bestemde en door of namens de gemeente geplaatste textielcontainers, bij voorkeur in een afgesloten plastic zak en schoenen per paar aan elkaar vastgebonden.-

  e. Ten aanzien van het aanbieden van glas dat:

  aangeboden in de daarvoor bestemde en door of namens de gemeente geplaatste glasbollen of ondergrondse voorzieningen.- glas leeg, schoongespoeld, op kleur gescheiden en vrij van vervuiling moet worden

  f. Ten aanzien van het aanbieden van oud papier en karton dat:

  - het oud papier en karton droog, schoon, scheurbaar moet worden aangeboden, vrij van vervuiling zoals mechanieken in ordners, kunststof hengsels, paperclips, e.d. en bij de gestapelde woningbouw gebundeld met touw dan wel in kartonnen dozen, in handzame hoeveelheden van maximaal 25 kg.

  g. Ten aanzien van het aanbieden van grof tuinafval dat:

  - alléén grof tuinafval dat uiterlijk op vrijdag vóór 12 uur in de week vóór de inzameling bij de infolijn van de gemeente is aangemeld wordt ingezameld;

  - het grof tuinafval voor de woning wordt aangeboden; als de woning ligt aan een straat waar de inzamelwagen niet kan komen dan moet het grof tuinafval op de aanbiedplaats van het inzamelmiddel voor gft- en restafval worden aangeboden;

  - het grof tuinafval mag maximaal een dikte hebben van 7 cm;

  - het grof tuinafval moet in hanteerbare bundels worden aangeleverd;

  - het bundelen mag uitsluitend geschieden met touw;

  - een bundel mag niet meer wegen dan 25 kg;

  - de bundels mogen niet langer zijn dan 1 meter en de doorsnede van een bundel mag niet meer bedragen dan 0,5 m.;

  - planten met doornen moeten zodanig worden aangeboden dat de doornen zich niet aan de buitenkant van de bundel bevinden;

  - per gebruiker van een perceel mag per keer maximaal 1 m3. worden aangeboden.

  h. Ten aanzien van het aanbieden van grof huishoudelijk afval dat:

  - uitsluitend grof huishoudelijk afval dat vrijdag vóór 16.30 uur voorafgaande aan de inzameldag bij de hiervoor aangewezen inzameldienst is aangemeld wordt meegenomen;

  - het grof huishoudelijk afval voor de woning moet worden aangeboden; als de woning ligt aan een straat waar de inzamelwagen niet kan komen, moet het grof huishoudelijk afval op de aanbiedplaats van het inzamelmiddel voor gft- en restafval worden aangeboden;

  - de hoeveelheid grof huishoudelijk afval mag per keer niet meer bedragen dan 0,5 m3;

  - het grof huishoudelijk afval moet goed bij elkaar gebonden worden in gemakkelijk te hanteren, niet te zware pakketten, met een lengte van maximaal één meter, tenzij het voorwerp redelijkerwijs niet is in te korten.

  i. Ten aanzien van het aanbieden van Kringloopgoederen dat:

  - de aangeboden goederen vooraf bij de hiervoor aangewezen inzameldienst moeten zijn aangemeld en geaccepteerd;

  - de in te zamelen goederen op de begane grond moeten worden aangeboden;

  - de goederen heel of herstelbaar zijn, compleet en vrij van verontreinigingen.

  k. Ten aanzien van het aanbieden van kunststof verpakkingsmateriaal dat:

  - het kunststof verpakkingsmateriaal leeg en zo veel mogelijk ontdaan van papier, karton of resten (aluminium-) folie moet worden aangeboden in de daartoe verstrekte transparante zakken;

  - het inzamelmiddel deugdelijk en gesloten op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken daarvan, aan de kant van de rijweg moet te worden aangeboden;

  - het inzamelmiddel op een clusterplaats moet worden aangeboden wanneer deze door het college (tijdelijk) is aangewezen;

  - het inzamelmiddel bij het aanbieden niet op een zodanige wijze op de openbare weg mag geplaatst worden dat de vrije doorgang en/of het gebruik van in- en uitritten, garages, brandgangen, nooduitgangen e.d. wordt belemmerd;

  - het inzamelmiddel op de openbare weg moet worden aangeboden tenzij hiervoor een ontheffing is verleend.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening te bepalen dat grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, oud papier en karton bij gestapelde woningbouw en kringloopgoederen zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

Artikel 8 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  a. jaarlijks worden de dagen en tijden van de inzamelingen van de verschillende categorieën van huishoudelijke afvalstoffen vastgesteld en bekendgemaakt , met inachtneming van de inzamelfrequenties die voor de verschillende afvalstromen zijn vastgelegd;

  b. de inzamelmiddelen voor gft-afval en restafval, oud papier en karton en kunststof verpakkingsmateriaal moeten worden aangeboden op de inzameldag zelf, om uiterlijk 07.30 uur;

  c. de inzamelvoorzieningen voor verpakkingsglas, textiel en luiers mogen alleen worden gebruikt tussen 07.00 en 22.00 uur;

  d. klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval mag alléén worden aangeboden bij de chemokar gedurende de tijden dat standplaats wordt ingenomen;

  e. van het brengdepot kan gebruik gemaakt worden gedurende de in het “Reglement milieustraat gemeente Moerdijk 2009” vastgestelde openingstijden.

Artikel 9 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden, extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, dan wel kan tijdelijk worden afgeweken van de vastgestelde inzamelwijze en -frequentie, welke wijzigingen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt en aan belanghebbenden worden medegedeeld.

Artikel 10 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook gft en restafval inzamelen afkomstig van winkels, bedrijven, scholen en instellingen, die hiervoor van de gemeente een inzamelmiddel hebben ontvangen.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • Op grond van artikel 15 lid 1 van de verordening te bepalen dat in de gemeente gevestigde bedrijven kca en storl-verpakkingen en plaatselijke carnavalsverenigingen carnavalsafval kunnen afleveren bij het brenglocatie, onder de in het “Reglement milieustraat gemeente Moerdijk 2009” gestelde voorwaarden en bepalingen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1oktober 2009;

Artikel 14 Citeertitel

 • Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als:

  UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 11 augustus 2009,de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel Drs. W.M.J. Denie