Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2012
CiteertitelWijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-201201-07-2012Onbekend

26-06-2012

Moerdijkse Bode week 28, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Moerdijk

 

Gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen van juni 2012

 

Besluit vast te stellen de wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 7 juni 2012, laatstelijk gewijzigd 1 januari 2011.

 

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen wordt gewijzigd als volgt.

ARTIKEL I

A

In artikel 1.1.2, in de opsomming onder het derde gedachtestreepje, vervalt ‘of de echtgenoot bedoeld in artikel 3 van de Wet investeren in jongeren’.

B

In artikel 1.1.8, eerste volzin, wordt ‘artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel e van de wet’ vervangen door: artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel e, en artikel 18 van de wet.

C

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Er zijn in deze leidraad op artikel 3a van de wet geen beleidsregels gemaakt.

D

In artikel 4.1, tweede volzin, wordt ‘artikel 3, tweede lid, van de wet’ vervangen door: artikel 4:124 van de Awb.

E

In de artikelen 8 en 13 wordt ‘TNT-Post’ telkens vervangen door: PostNL.

F

In artikel 14.2.9, negende volzin, wordt ‘zogenaamde Automatic Number Plate Recognition-actie’ vervangen door: actie op grond van artikel 18 van de wet.

G

In artikel 14.4.14 wordt ‘Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente’ vervangen door: Als derdenbeslag onder de Belastingdienst wordt gelegd op een voorlopige teruggaaf, dan wordt rekening gehouden met de regeling van de beslagvrije voet. Dit geldt ook als het termijnbedrag niet groter is dan € 23 per maand.

H

Na artikel 17 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18

Er zijn in deze leidraad op artikel 18 van de wet geen beleidsregels gemaakt.

I

Artikel 24.1.1 wordt gewijzigd als volgt.

Het opschrift wordt vervangen door: 24.1.1 Verrekening voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en beslagvrije voet

J

In artikel 25.5.3, in de opsomming onder e, vervalt ‘waarvan de betalingstermijn is verstreken’.

K

In artikel 26.2.19, eerste en enige volzin, wordt ‘€ 45’ vervangen door: € 49. Voorts wordt ‘€ 83’ vervangen door: € 93.

L

Na artikel 62 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 62a

Er zijn in deze leidraad op artikel 62a van de wet geen beleidsregels gemaakt.

M

Artikel 73.5.1 wordt gewijzigd als volgt.

In de eerste volzin, onderdeel b, wordt na ‘eigen beheer’ ingevoegd: (zie ook artikel 73.5a).

In de eerste volzin, onderdeel d, vervalt ‘, met uitzondering van het bepaalde in artikel 288, tweede lid, onderdeel b, Fw’.

De tiende en elfde volzin worden vervangen door: De uitstelregeling geldt voor belastingaanslagen die betrekking hebben op de (materieel) verschuldigde belasting tot en met de dag van de dagtekening van de schuldregelingsovereenkomst en is definitief in die zin dat daarop van de zijde van de ontvanger in beginsel niet meer kan worden teruggekomen.

N

In artikel 73.5.4, tweede volzin, wordt ‘na de dag waarop het verzoek van de schuldhulpverlener om een gespecificeerde schriftelijke opgave van de openstaande vorderingen is ontvangen’ vervangen door: na de dag van de dagtekening van de schuldregelingsovereenkomst.

O

In artikel 73.5.5, eerste volzin, tweede gedachtestreepje, wordt ‘na de dag waarop het verzoek van de schuldhulpverlener om een gespecificeerde schriftelijke opgave van de openstaande vorderingen is ontvangen’ vervangen door: na de dag van de dagtekening van de schuldregelingsovereenkomst.

P

Artikel 73.6.3, eerste en tweede volzin, wordt vervangen door: Als de ontvanger toetreedt tot een buitengerechtelijk akkoord verleent hij kwijtschelding voor het deel van de belastingschuld dat onbetaald blijft, nadat hij het bedrag dat hem op grond van het akkoord toekomt, heeft ontvangen. Zonodig stelt hij een derdebeslagene of houder van penningen op de hoogte van het verval van het beslag en zorgt hij voor doorhaling van een beslag op een registergoed.

Q

Aan artikel 73.6.5, eerste en enige volzin, wordt aan het slot, onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: nadat hij het bedrag dat hem op grond van het akkoord toekomt, heeft ontvangen.

R

Artikel 73.6.9, eerste en tweede volzin, wordt vervangen door: Indien een akkoord op grond van artikel 22a van de regeling niet mogelijk is, vindt kwijtschelding voor ondernemers uitsluitend plaats bij een zogenoemd saneringsakkoord in de zin van artikel 22 van de regeling. Zie ook artikel 26.3 van deze leidraad.

ARTIKEL II

A

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012. In afwijking hiervan treden de onderdelen C en L van artikel I in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2011 en treedt onderdeel D van artikel I in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2009.

B

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2012’.

 

Gemeente Moerdijk, 7 juni 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris, de burgemeester,