Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2012
CiteertitelWijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201201-07-201201-01-2013Nieuwe regeling

07-08-2012

Moerdijkse Bode week 41, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

 

Gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen van 7 augustus 2012

 

Besluit vast te stellen de wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 28 augustus 2012, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 juni 2012

 

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen wordt gewijzigd als volgt.

ARTIKEL I

A

Artikel 8, tweede gedachtestreepje, vervalt.

Artikel 8.2 vervalt.

 

B

Artikel 67.1 wordt vervangen door:

Artikel 67.1 Bekendmaking aan de belastingschuldige

 

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor de bekendmaking van gegevens aan degene op wie zij betrekking hebben (de belastingschuldige) voor zover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt. Ook het verstrekken van informatie over belastingschulden aan de belastingschuldige zelf valt niet onder de geheimhoudingsplicht. Onder belastingschuldige moet hier mede worden verstaan: diens vertegenwoordiger, curator, bewindvoerder of erfgenaam.

 

Artikel 67.2 (oud) wordt vernummerd tot artikel 67.3, onder invoeging van een nieuw artikel 67.2, luidende:

 

Artikel 67.2 Bekendmaking aan derden in het belang van de invordering

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de bekendmaking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de Invorderingswet 1990. Dat laatste moet ruim worden opgevat. Als bekendmaking van belang is voor de invordering van de verschuldigde belasting (aanslag) of een aansprakelijkheidsvordering (beschikking), kan de bekendmaking (aan derden) plaatsvinden zonder dat daarmee de geheimhoudingsplicht wordt geschonden.

 

C

In artikel 73.2.2. wordt de tekst uit de tweede alinea, onder het gedachtestreepje, vervangen door:

de bewindvoerder de aan de betreffende aanslag voorafgaande voorlopige aanslagen / teruggaven dan wel het ontbreken daarvan voldoende op juistheid heeft getoetst; en

 

D

In artikel 73.5.7 wordt de tekst onder het eerste gedachtestreepje vervangen door:

-de schuldhulpverlener de aan de betreffende aanslag voorafgaande voorlopige aanslagen / teruggaven dan wel het ontbreken daarvan voldoende op juistheid heeft getoetst; en

 

E

In artikel 73.5.5, laatste volzin, wordt ‘het tweede, derde en vierde gedachtestreepje’ vervangen door: het eerste, tweede, derde en vierde gedachtestreepje.

 

F

In artikel 73.5a, laatste volzin, vervalt:, met dien verstande dat niet van toepassing zijn de faciliteiten zoals die gelden in de aanloop voor verzoeken als bedoeld in artikel 73.5.

ARTIKEL II

A

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2012.

 

B

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2012’.

 

Gemeente Moerdijk, 26 september 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

Toelichting

Artikel I, onderdeel A

Artikel 8.2 ziet op het gebruik van PostNL voor de verzending van aanslagbiljetten en andere bescheiden. Steeds meer decentrale overheden gebruiken andere postbezorgers dan PostNL. Het laten staan van dit artikelonderdeel brengt een verplichting mee om gebruik te maken van PostNL. Als de gemeente inderdaad gebruik maakt van PostNL kan dit artikelonderdeel blijven staan; het weglaten heeft echter geen (negatieve) gevolgen.

 

Artikel I, onderdeel B

Deze wijziging betreft een verdere verduidelijking van de relatie tussen informatieplicht en geheimhoudingsplicht.

 

Artikel I, onderdelen C en D

Het gaat hier om een toevoeging van de woorden “dan wel het ontbreken daarvan”.

 

Artikel I, onderdeel E

De schuldhulpverlener moet uiterlijk binnen 120 dagen na het sluiten van de schuldregelingsovereenkomst de ontvanger schriftelijk informeren dat de schuldregelingsovereenkomst wordt voortgezet. Als hij dat niet doet, dan trekt de ontvanger het uitstel in nadat hij de schuldhulpverlener een termijn heeft gegeven van veertien dagen om deze verplichting alsnog na te komen. Artikel I, onderdeel E, regelt dit.

 

Artikel I, onderdeel F

Door artikel I, onderdeel F, zijn de faciliteiten zoals die gelden in de aanloop voor verzoeken als bedoeld in artikel 73.5 wel van overeenkomstige toepassing.