Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel collectieve zorgverzekering gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel collectieve zorgverzekering gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregel collectieve zorgverzekering gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

25-11-2014

Moerdijkse Bode weeek 49, 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel collectieve zorgverzekering gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 25 november 2014,

 

Gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

BELEIDSREGEL COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR MINIMA GEMEENTE MOERDIJK

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder.

  • a.

   de wet: de Participatiewet;

  • b.

   inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij de gemeente Moerdijk is ingeschreven.

  • c.

   Inkomen: het netto inkomen exclusief vakantiegeld dat is genoten gedurende de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, of maximaal één maand voorafgaande aan de aanvraag. De artikelen 31, 32 en 33 Participatiewet zijn van toepassing.

  • d.

   de bijstandsnorm: zoals bedoeld in artikel 5 onder c van de Participatiewet.

  • e.

   inkomensgrens: 120% van de op grond van de wet van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag;

  • f.

   vermogen: de waarde van de bezittingen waarover redelijkerwijs beschikt kan worden. De artikelen 31 en 34 van de Participatiewet zijn van toepassing. Bij de toepassing van artikel 34 wordt het vermogen in de door de belanghebbende bewoonde eigen woning buiten beschouwing gelaten.

  • g.

   rechthebbende: de belanghebbende die voldoet aan alle voorwaarden op grond van deze regeling.

Artikel 2. Doelgroep pakketten Gemeenten Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid

Een rechthebbende komt in aanmerking voor deze regeling als wordt voldaan de volgende voorwaarden:

 • a.

  rechthebbende is inwoner van de gemeente Moerdijk;

 • b.

  het inkomen van belanghebbende is lager dan de inkomensgrens, en;

 • c.

  er is geen sprake van een in aanmerking te nemen vermogen.

Artikel 3. Regeling pakket Gemeenten Extra

 • 1.

  Aan de rechthebbende wordt bij deelname aan dit pakket een premievergoeding verstrekt in de vorm van een gemeentebijdrage voor dit pakket van € 10,00 per maand.

 • 2.

  Van CZ wordt ook de module ‘Wmo – Wlz / huishoudelijke ondersteuning’ afgenomen. Dit houdt in dat alle personen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering (beide pakketten) alle WMO eigen bijdragen zoals geïnd door het CAK tot maximaal € 375,00 per jaar vergoed krijgen door CZ.

Artikel 4. Regeling pakket Gemeenten Extra Uitgebreid

1. Aan de rechthebbende wordt bij deelname aan dit pakket een premievergoeding verstrekt in de vorm van een gemeentebijdrage voor dit pakket van € 11,00 per maand.

 • 2.

  Van CZ wordt ook de module ‘Wmo – Wlz / huishoudelijke ondersteuning’ afgenomen. Dit houdt in dat alle personen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering (beide pakketten) alle WMO eigen bijdragen zoals geïnd door het CAK tot maximaal € 375,00 per jaar vergoed krijgen door CZ.

 • 3.

  Aan personen die deelnemen aan dit pakket wordt jaarlijks ambtshalve een bedrag verstrekt van € 50,00 ter gedeeltelijke compensatie van het eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet. Bij deze ambtshalve verstrekking vindt geen controle plaats op het daadwerkelijk opsouperen van het eigen risico.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Klanten met een lopende algemene uitkering Participatiewet kunnen via de gemeente of na 01-01-2015 het Werkplein Hart van West-Brabant worden aangemeld bij CZ op basis van een aanmeldingsformulier van CZ.

 • 2.

  Klanten die geen uitkering ontvangen, dienen een daartoe bestemd aanvraagformulier, een specificatie van het inkomen en het aanmeldingsformulier van CZ in te leveren bij de gemeente of na 01-01-2015 bij het Werkplein. Dit dient te worden ingeleverd voor 1 januari van het jaar waarover de verzekering wordt afgesloten. Dit geldt ook voor klanten die een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ontvangen.

 • 3.

  Na ontvangst van de aanvraag, stelt de gemeente of na 01-01-2015 het Werkplein zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de financiële situatie van de belanghebbende.

   

Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Moerdijk en in de Moerdijkse Bode.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel collectieve zorgverzekering gemeente Moerdijk’.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 25 november 2014,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs