Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5 van de Gemeentewet, artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2012Onbekend

17-07-2012

Moerdijkse Bode week 30, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk

 

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 17 juli 2012,

 

gelet op artikel 5 van de Gemeentewet, artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden;

 

gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg op 16 maart 2012 met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

BELEIDSREGEL VOOR BEKOSTIGING GEBRUIK EN VERVOER NAAR GYMNASTIEKRUIMTE VOOR HET BASISONDERWIJS IN DE GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van een gymnastiekruimte door een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week waarin volgens het activiteitenplan door de school de gymnastiekruimte wordt gebruikt.

   

  Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt, vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder.

   

  Voor een speciale school voor basisonderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in het vierde lid van artikel 136 WPO. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan 6 jaar indien de school niet de beschikking heeft over een speellokaal en ten hoogste 2,25 klokuur per week per groep leerlingen van zes jaar en ouder.

 • 2

  Het bevoegd gezag van een in stand gehouden school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs ontvangt jaarlijks een bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens de in de bijlage bij deze regeling op basis van het voor bekostiging in aanmerking komende aantal klokuren, bedoeld in het eerste lid.

 • 3

  Het college keert de ingevolge het tweede lid vastgestelde jaarlijkse bekostiging in twee termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in het tweede lid, waarbij de eerste termijn wordt betaald in de maand februari en de tweede in de maand augustus.

Artikel 2 Vervoer naar gymnastiekruimte
 • 1.

  Het college stelt vervoer voor de groepen 3 en 4 beschikbaar naar de dichtstbijzijnde gymnastiekruimte voor de basisschool als de afstand minimaal 1 kilometer bedraagt.

 • 2.

  Het college stelt vervoer voor de groepen 5 tot en met 8 beschikbaar naar de dichtstbijzijnde gymnastiekruimte voor de basisschool als de afstand minimaal 2 kilometer bedraagt.

Artikel 3 Beslissing college in gevallen waarin de beleidsregel niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze regeling betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 1, in werking op 1 augustus 2012. Artikel 1 treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze regeling wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  De ‘Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs gemeente Moerdijk’ vastgesteld door het college d.d. 5 augustus 2008 wordt op 1 januari 2013 ingetrokken.

Artikel 5

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 17 juli 2012.

 

De gemeentesecretaris de burgemeester,

 

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

Bijlage Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding gymnastiekonderwijs

Basisschool

Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep 6-12-jarigen wordt maximaal 1,5 klokuur gymnastiek vergoed. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen. Bij de bepaling van het aantal formatieplaatsen en daarop gebaseerde aantal groepen wordt uitgegaan van de formule en bepalingen zoals vastgelegd in artikel 14 van het Besluit Bekostiging WPO. Dit vloeit voort uit het derde lid van artikel 136 WPO.

 

Voor het bepalen van het aantal groepen 6-12 jarigen wordt aangesloten bij het normatieve overzicht 'splitsing aantal groepen leerlingen' zoals weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1 Splitsingstabel aantal groepen leerlingen

Deze tabel geeft inzicht in de genormeerde splitsing van het aantal gymgroepen leerlingen in groepen 4- en 5-jarigen en groepen 6- tot en met 12-jarigen ten behoeve van het gymnastiekonderwijs.  

 

Splitsingstabel aantal groepen leerlingen

Aantal gymgroepen per school (G)

Aantal gymgroepen 4/5-jarigen

Aantal gymgroepen 6/12-jarigen

2

1

1

3

1

2

4

1

3

5

1

4

6

2

4

7

3

4

8

3

5

9

3

6

10

3

7

11

4

7

12

4

8

13

4

9

14

5

9

15

5

10

16

5

11

17

6

11

18

6

12

19

6

13

20

6

14

21

7

14

22

7

15

23

7

16

24

8

16

25

8

17

26

8

18

27

9

18

28

9

19

29

9

20

30

9

21

31

10

21

32

10

22

33

10

23

34

11

23

35

11

24

36

11

25

37

11

26

38

12

26

39

12

27

40

12

28

41

13

28

42

13

29

43

13

30

44

14

30

45

14

31

46

14

32

47

14

33

48

15

33

49

15

34

50

15

35

Speciale school voor basisonderwijs

Voor een speciale school voor basisonderwijs is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep met leerlingen jonger dan 6 jaar wordt, indien de school niet de beschikking heeft over een speellokaal, maximaal 3,75 klokuur gymnastiek vergoed. Per groep met leerlingen van 6 jaar en ouder wordt maximaal 2,25 klokuur gymnastiek vergoed.

 

Het aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te delen door de 'N-factor' zoals bepaald in het vierde lid van artikel 136 WPO. De 'N-factor' is bepalend voor de groepsgrootte. De N-factor voor een speciale school voor basisonderwijs is 15. Het verkregen getal wordt alleen naar boven afgerond indien het cijfer achter de komma groter is dan 5. In het andere geval wordt het getal naar beneden afgerond.

 

Vergoeding per klokuur

Uitgangspunt is dat de gemeente voor het bevoegd gezag de huur van ruimte voor lichamelijke oefening mogelijk maakt en bekostigt aan het bevoegd gezag. De bekostiging wordt gebaseerd op het aantal klokuren waarop een school recht heeft, en de huurprijs per klokuur van de dichtstbijzijnde beschikbare gymnastiekaccommodatie van de gemeente dan wel een commerciële exploitant/derde.

De huurprijs per klokuur op 1 januari is bepalend voor de vergoeding van dat kalenderjaar.

 

Het bevoegd gezag heeft vervolgens de keuze waar het met de beschikbaar gestelde vergoeding ruimte huurt voor gymnastiekonderwijs van de school.

Dit kan zijn bij een gemeentelijke gymnastiekaccommodatie, gymnastiekaccommodatie commerciële exploitant/derde, zwembad, buitensportterrein sportvereniging, enzovoorts.

 

Vervoer naar gymnastiekruimte.

Uitgangspunt voor het recht op vervoer (met taxibus, midibus of touringcar), is de afstand van de basisschool tot de dichtstbijzijnde beschikbare gymnastiekruimte. Voor het bepalen van de afstand wordt uitgegaan van de fietsroute van de ANWB routeplanner.

Vervoer naar het zwembad wordt gelijkgesteld met vervoer naar een gymnastiekruimte voorzover de zwemles in de plaats treedt van een gymles (i.c. het maximum aantal klokuren bedraagt 1,5 klokuur per groep 6 tot 12 jarigen) en het zwembad is gelegen bij de dichtstbijzijnde beschikbare gymnastiekruimte.

 

Vervoer wordt alleen verzorgd naar de dichtstbijzijnde beschikbare gymnastiekruimte.