Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Regels omtrent reclamemasten gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels omtrent reclamemasten gemeente Moerdijk
CiteertitelRegels omtrent reclamemasten gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10 en artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2012Nieuwe regeling

28-08-2012

Moerdijkse Bode week 39, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels omtrent reclamemasten gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 28 augustus 2012,

 

gelet op artikel 2:10 en artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

REGELS OMTRENT RECLAMEMASTEN GEMEENTE MOERDIJK

 

Artikel 1 Maximum aantal masten

Op het grondgebied van de gemeente Moerdijk mogen maximaal 3 masten geplaatst worden.

Artikel 2 Toegestane plaatsen

 • 1.

  Het plaatsen van reclamemasten is enkel toegestaan op de in de bijlage bij deze regels aangegeven plaatsen.

 • 2.

  Op de in de bijlage aangegeven plaats mag slechts 1 mast geplaatst worden.

Artikel 3 Eisen aan uiterlijk

De reclamemasten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 • 1.

  Maximale hoogte van de reclamemasten bedraagt 25 meter.

 • 2.

  De mast kan worden voorzien van maximaal twee reclamevlakken met een maximale oppervlakte van 108m2 per reclamevlak.

 • 3.

  Reclame-uitingen mogen roteren of intermitteren (met tussenpozen terugkomen). De toepassing van LED schermen is toegestaan. Videobeelden zijn niet toegestaan; wisseling van beeld bij LED schermen dient te geschieden na minimaal 8 seconden.

 • 4.

  a..Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door een reclamemast geldt dat de niveaus op de in tabel 1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel 1 aangegeven waarden.

   

Tabel 1

07:00–19:00 uur

19:00–23:00 uur

23:00–07:00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

 • b.Indien binnen een afstand van 50 meter van de mast geen gevoelige objecten zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het vierde lid onder a, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar, LT) veroorzaakt door de reclamemast niet meer dan de in tabel 2 bij het betreffende tijdstip aangegeven waarde.

   

Tabel 2

07.00–19.00 uur

19.00–23.00 uur

23.00–07.00 uur

LAr,LT op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

 • 5.

  De reclamemast mag geen lichthinder veroorzaken, de normen van NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) zijn hiervoor leidend.

 • 6.

  De directe omgeving van de reclamemast wordt afgescheiden van de verdere inrichting van de openbare ruimte.

 • 7.

  De architectuur van de mast dient passend te zijn in de omgeving.

 • 8.

  De reclamemast dient in het kader van duurzaam bouwen te voldoen aan de maatregelen van de gemeente Moerdijk die hierop van toepassing zijn.

Artikel 4 Omgevingsvergunning

Voorafgaand aan plaatsing van de reclamemast dient de omgevingsvergunning te zijn verleend door de gemeente Moerdijk.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regel treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 2.

  De regel wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “regels omtrent reclamemasten gemeente Moerdijk”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 28 augustus 2012,

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

ALGEMENE TOELICHTING

Juridische grondslag

Artikel 2:10 van de APV geeft in het eerste lid aan dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan als:

het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Het derde lid van artikel 2:10 APV bepaalt dat het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels kan stellen ten aanzien van o.a. reclameborden.

Uit dit artikel kan dus opgemaakt worden dat het gebruik van de weg voor het maken van reclame alleen verboden is indien dit schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid etc. Wanneer geen sprake is van een dergelijke situatie wordt nader uitgewerkt in deze regels. Indien voldaan wordt aan deze regels kunnen de masten dus geplaatst worden omdat het verbod dan niet van toepassing is.

 

Artikel 4:15 APV bepaalt dat het verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. Indien voldaan wordt aan deze regels is er geen sprake van het veroorzaken van hinder of in gevaar brengen van het verkeer.

 

Locatiekeuze

Het college van de gemeente Moerdijk is akkoord gegaan met het aanwijzen van 3 in de bijlage genoemde locaties. Om de realisatie van de reclamemasten ter plaatse mogelijk te maken dient echter voor een van deze plaatsen nog wel het bestemmingsplan aangepast te worden. De activiteiten voor de aanpassing van het bestemmingsplan en aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning komen voor verantwoordelijkheid van de inschrijver/exploitant van de mast. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zal worden geconstateerd dat deze niet binnen het huidige bestemmingsplan past. De vergunningsaanvraag zal dus het traject moeten doorlopen van ontheffing van het bestemmingsplan. De gemeente zal echter haar medewerking daar waar mogelijk verstrekken.

 

Reclame-uitingen binnen de grenzen van de gemeente Moerdijk kunnen voor inkomsten zorgen voor de gemeente: de gemeente ontvangt afdracht voor het verhuren van de percelen waarop de reclamemasten gerealiseerd kunnen worden. Voor de locatiekeuze van reclamemasten is onderzoek gedaan naar de maat, schaal, karakter en identiteit van de potentiële plaatsingsgebieden. Tevens is bekeken wat planologisch gezien de meest geschikte plaatsen zijn en welke plaatsen het beste passen binnen de motieven van artikelen 2:10 en 4:15 van de APV. Na afweging is onderstaand voorstel het resultaat.

Reclamemasten (masten met reclame-uitingen van maximaal 20 met hoog) hebben een meerwaarde voor gemeente Moerdijk wanneer ze bijdrage aan de positieve uitstraling van de gemeente, onder meer het mogelijk maken van promotie van de gemeente, evenementen en bedrijven binnen de gemeente. Wenselijke locaties zijn daarmee de entrees van de gemeente, gekoppeld aan de snelwegen. Zichtbaarheid is cruciaal, waarbij het omringende landschap de maat en schaal van deze objecten aan kan. Voor grootschalige reclame-uitingen zijn enkel zichtlocaties langs Rijkswegen in principe winstgevend en interessant. Voor overige locaties langs wegen met veel passanten worden de geschatte opbrengsten voor grootschalige reclamemasten zodanig laag ingeschat dat deze niet opwegen tegen de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit op locaties, die niet gekoppeld zijn aan snelwegen. Uit ruimtelijke en (verkeers)veiligheidsoverwegingen wordt het aantal reclamemasten dat op enig moment binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk mag zijn of worden geplaatst, beperkt tot maximaal 3. Ten tijde van het vaststellen van de regel betreft het de 3 reclamemasten, zoals aangegeven in de bijlage. Daarnaast wordt met deze beleidsregel beoogt om meer reclamemasten in de openbare ruimte te beperken en in het landschap te weren.

 

Welstand

Voor het realiseren van de reclamemasten is een omgevingsvergunning benodigd. Deze vergunning zal aangevraagd worden door de exploitant van de mast en wordt enkel verleend indien o.a. voldaan wordt aan de redelijke eisen van welstand. Op deze manier wordt ook al voldaan aan het gestelde in artikel 2:10 lid 1 onder b van de APV. Daarnaast is in artikel 3 van deze regeling een aantal voorschriften gesteld waaraan de masten moeten voldoen. Deze voorschriften hebben ook tot doel de masten uiteindelijk zo goed mogelijk te laten passen in de omgeving.