Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013
CiteertitelWijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201305-09-2019Nieuwe regeling

13-08-2013

Moerdijkse Bode week 34, 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

 

Gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen van 13 augustus 2013

 

Besluit vast te stellen de wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 13 augustus 2013, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 april 2013

 

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen wordt gewijzigd als volgt.

 

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2013

ARTIKEL I

A

Aan de laatste alinea van artikel 1.1.5 wordt een volzin toegevoegd, luidende:

 

Dit betekent onder meer dat als de belastingschuldige aannemelijk heeft gemaakt dat er gegronde twijfels zijn bij de verschuldigdheid van een onherroepelijk geworden belastingaanslag, de ontvanger desgevraagd de belastingaanslag marginaal toetst. Wanneer bij de marginale toetsing blijkt dat een belastingaanslag in materiële zin niet verschuldigd kan worden geacht, neemt de ontvanger voor een dergelijke aanslag geen invorderingsmaatregelen. Onder invorderingsmaatregelen worden niet alleen dwangmaatregelen zoals de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, maar ook de verrekening met belastingteruggaven begrepen. Genomen invorderingsmaatregelen draait de ontvanger zoveel mogelijk terug. Onder een onherroepelijk vaststaande belastingaanslag wordt in dit verband verstaan een belastingaanslag waartegen geen bezwaar of beroep meer open staat en waarvoor evenmin een ambtshalve beoordeling mogelijk is in verband met termijnoverschrijding.

 

B

Na artikel 19.1.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

19.1.8. Vordering ten laste van de echtgenootAls de echtgenoot van de belastingschuldige recht heeft op gelden, penningen of periodieke betalingen die in de huwelijksgemeenschap vallen, dan kan de ontvanger een vordering ten laste van de echtgenoot doen. De bekendmaking van de vordering dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na het doen van de vordering, te geschieden aan de belastingschuldige en de echtgenoot afzonderlijk.

 

C

Na artikel 22.8.12 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt.

 

Artikel 22bis Mededeling

Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente.

 

D

Na artikel 25.7.5 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

 

Artikel 25a Uitstel van betaling exitheffingen

Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente.

 

25a.1. Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen

Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente.

 

E

Artikel 26.2.12 wordt als volgt gewijzigd:

 

In onderdeel B wordt de zinsnede ‘met een forfaitair bedrag voor boeken en leermiddelen groot € 51 en met het bedrag aan onderwijsretributie groot € 88,75’ vervangen door: met een forfaitair bedrag voor boeken en leermiddelen groot € 51 en met het bedrag aan onderwijsretributie.

 

 

ARTIKEL II

A

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

 

B

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013’.

 

 

Gemeente Moerdijk, 13 augustus 2013

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

Toelichting

De in artikel I, onderdeel A, opgenomen wijziging regelt dat de ontvanger onherroepelijk vaststaande belastingaanslagen waarvoor geen ambtshalve herziening meer mogelijk is, desgevraagd marginaal toetst alvorens invorderingsmaatregelen te nemen. Deze verplichting vloeit voort uit het feit dat de ontvanger binnen de kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur opereert. Tot 1 januari 2010 was dit in het Besluit ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven geregeld en was het de inspecteur die de regeling effectueerde. Hoewel de ontvanger op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur nog steeds de verplichting tot marginale toetsing heeft in genoemde situaties, bleek hierover in de uitvoeringspraktijk onduidelijkheid te bestaan. Daarom wordt dit toegevoegd aan artikel 1.1.5.

In artikel I, onderdeel B, wordt geregeld onder welke voorwaarden een vordering ten laste van de echtgenoot kan worden gedaan. Voor de toepassing van artikel 19.1.8 wordt het begrip echtgenoot beperkt tot gehuwden en geregistreerde partners. Ongehuwd samenwonenden, niet zijnde geregistreerde partners, vallen niet onder de werking van dit artikel.

Artikel I, onderdeel C

regelt dat een nieuw artikel (artikel 22bis) wordt ingevoegd. Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente.

Artikel I, onderdeel D

, regelt dat twee nieuwe artikelen (artikel 25a en artikel 25a.1.) worden ingevoegd. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de gemeente.

Artikel I, onderdeel E

schrapt het bedrag van de onderwijsretributie uit artikel 26.2.12 omdat dit bedrag kan worden afgeleid uit de regelgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel II, onderdeel A

regelt de inwerkingtredingsdatum van de onderhavige Leidraadwijzingen. Artikel II, onderdeel B regelt de citeertitel van het besluit.