Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Reglement Milieustraat gemeente Moerdijk 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Milieustraat gemeente Moerdijk 2009
CiteertitelReglement Milieustraat gemeente Moerdijk 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
  2. bepalingen van de “Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk 2009”
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2009Nieuwe regeling

27-01-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Milieustraat gemeente Moerdijk 2009

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 27 januari 2009,

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de bepalingen van de

“Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk 2009”,

 

BESLUIT

 

vast te stellen het uitvoeringsbesluit:

 

REGLEMENT MILIEUSTRAAT GEMEENTE MOERDIJK 2009

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a) gemeente: gemeente Moerdijk;

b) verordening: afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk 2009;

c) milieustraat: brengdepot als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder d van de verordening;

d) exploitant: degene die op grond van artikel 2 lid 2 van de verordening als inzameldienst is aangewezen

voor het brengdepot;

e) ontdoener: een in de gemeente ingeschreven en in de gemeente woonachtige bewoner, een in de gemeente gevestigd bedrijf, een in de gemeente gevestigde carnavalsvereniging;

f) afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening, behoudens gft, restafval en luiers, kca (inclusief STORL-verpakkingen) van bedrijven en carnavalsafval.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 

a) ontdoeners mogen de milieustraat alleen betreden ten behoeve van de afgifte van afvalstoffen.

b) ontdoeners moeten voldoen aan de in dit reglement gestelde regels en voorwaarden en zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van de milieustraat strikt en onmiddellijk op te volgen. Bij het niet voldoen aan de regels, voorwaarden en aanwijzingen, kan de toegang tot de milieustraat onmiddellijk en voor onbepaalde tijd worden ontzegd, dit ter beoordeling van de exploitant.

c) de ontdoener van de afvalstoffen die zich op de milieustraat begeeft, moet zich op verzoek van de exploitant legitimeren door middel van een wettig legitimatiedocument als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht.

d) op de milieustraat mogen kinderen jonger dan 12 jaar zich niet buiten de auto begeven.

e) de maximale snelheid op de milieustraat mag niet meer dan 5 km per uur bedragen.

f) klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval moet worden afgegeven bij het daarvoor bestemde depot.

g) de overige afvalstoffen moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers/bakken.

h) grof tuinafval kan los gestort worden op de daarvoor aangegeven locatie.

i) kadavers van huisdieren moeten onder toezicht van een medewerker van de milieustraat in de daarvoor bestemde koelcontainer worden gedeponeerd.

j) de exploitant houdt zich het recht voor om op de milieustraat afgegeven afvalstoffen aan te wenden voor hergebruik.

k) het is ontdoener, transporteurs en derden verboden de containers e.d. te doorzoeken, al dan niet met de intentie om afvalstoffen mee te nemen.

l) in bijzondere omstandigheden kan de gemeente c.q. exploitant in het belang van de bescherming van het milieu, orde en veiligheidsaspecten, afwijken van de in dit reglement opgenomen bepalingen.

Artikel 3. Voorwaarden voor de afgifte van afvalstoffen

a) bij de milieustraat mogen uitsluitend afvalstoffen worden afgegeven door ontdoeners als boven

omschreven.

b) hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- de afvalstoffen moeten afkomstig zijn uit de eigen particuliere huishouding of van het eigen bedrijf wat betreft kca en storl-verpakkingen.

- de afvalstoffen moeten ontstaan zijn op het grondgebied van de gemeente Moerdijk.

c) Afvalstoffen die vanaf de openbare weg, lopend, al of niet middels een met de hand voortbewogen aanhangwagen e.d. de milieustraat worden opgebracht, worden niet geaccepteerd wanneer dit gebeurt met de intentie om andere wachtende bezoekers voor te zijn.

d) De hoeveelheid klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval mag per huishouden per week niet meer

bedragen van 10 kg.

e) gevaarlijke afvalstoffen dienen in een gesloten en bij voorkeur originele verpakking te worden

aangeboden bij het kca-depot.

f) de totale hoeveelheid afvalstoffen mag per huishouden per week niet meer bedragen dan 2 m3. Na overleg van een originele akte van overlijden mag op verzoek meer afval worden aangeboden dat afkomstig is van de leeggekomen woning van betreffende overledene.

g) bedrijven, gevestigd in de gemeente Moerdijk, mogen maximaal 50 kilogram klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval per jaar aanleveren en agrarische bedrijven onbeperkt storl-verpakkingen, afkomstig uit het eigen bedrijf. Storl-verpakkingen mogen uitsluitend op maandag tot en met vrijdag worden

aangeboden.

h) carnavalsverenigingen, gevestigd in de gemeente Moerdijk, mogen in de periode van 3 weken vóór en één week na carnaval carnavalsafval aanbieden met een door de gemeente verstrekte “verklaring aanleveren carnavalsafval”, onder de daarin gestelde voorwaarden.

i) afvalstoffen mogen niet worden gebracht met specifieke bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens, landbouwvoertuigen, opleggers, koelwagens, sjofels, e.d.;

j) bij het aanleveren van de afvalstoffen mag gebruik worden gemaakt van een door de personenauto voortbewogen aanhangwagen.

k) asbesthoudende afvalstoffen dienen, vergezeld van een vooraf door de gemeente verstrekte toestemmingsverklaring, nat gemaakt en dubbel verpakt in stevig plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) te worden aangeleverd. Indien in de toestemmingsverklaring nadere voorwaarden zijn opgenomen ten

aanzien van het aanleveren van de afvalstoffen, dient ook aan die voorwaarden te worden voldaan.

Artikel 4. Vergoeding

 

Voor de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 5. Kosten

 

Indien blijkt dat de ontdoener heeft gehandeld in strijd met de in dit reglement opgenomen bepalingen, zullen de

(extra) kosten die daarvan het gevolg zijn bij de ontdoener in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Openingstijden

 

a) afgifte van de afvalstoffen op de milieustraat kan alleen geschieden van maandag tot en met zaterdag

van 08.30 tot 16.00 uur.

b) de milieustraat is gesloten op zon- en feestdagen.

c) sluiting op andere (brug)dagen is mogelijk. Deze dagen worden vooraf bekendgemaakt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

a) bij schade veroorzaakt door ontdoener als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement is de ontdoener aansprakelijk jegens de exploitant en eventuele derden.

b) ontdoener is aansprakelijk voor de schade ontstaan door het door hem /haar gebruikte vervoermiddel, dan wel voor de door hem/haar afgegeven afvalstoffen, toegebracht aan het personeel, de exploitant of

derden dan wel voor schade aangebracht aan eigendommen van de gemeente, de exploitant of derden.

c) De gemeente c.q. de exploitant is niet aansprakelijk voor schade ten aanzien van de ontdoener en zijn/haar materieel, ontstaan op het terrein van de milieustraat, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de gemeente c.q. de exploitant.

Artikel 8. Klachten

 

Meldingen en klachten ten aanzien van de exploitatie van de milieustraat kunnen conform de gemeentelijke meldingensysteem worden ingediend. Meldingen en klachten worden in beginsel door de exploitant afgehandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

 

a) in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de gemeente na overleg met de exploitant.

b) dit reglement treedt in werking op 1 april 2009.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 27 januari 2009,

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel drs. W.M.J. Denie