Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Knipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen en BAG tussen de Belastingsamenwerking West Brabant en de gemeente Moerdijk vastgelegd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKnipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen en BAG tussen de Belastingsamenwerking West Brabant en de gemeente Moerdijk vastgelegd
CiteertitelKnipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen en BAG tussen de Belastingsamenwerking West Brabant en de gemeente Moerdijk vastgelegd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gelet op
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2014Onbekend

08-04-2014

Moerdijkse bode week 17, 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Knipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen en BAG tussen de Belastingsamenwerking West Brabant en de gemeente Moerdijk vastgelegd

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;

 

in vergadering bijeen op 8 april 2014,

 

Overwegende:

 • -

  dat het college van burgemeester en wethouders op 16 april 2013 heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat het college de noodzakelijke maatregelen mag treffen teneinde te kunnen aansluiten bij de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant (BWB)

 • -

  dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juni 2013 heeft besloten het college toestemming te verlenen om per 1 januari 2014 aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant (BWB)

   

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

besluit:

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

A 1. Dat de gemeente Moerdijk per 1 januari 2014 aangesloten is bij de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant (BWB) inhoudende,

2. dat met ingang van 1 januari 2014 de heffing en inning van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de reinigingsrechten, de toeristenbelasting en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken worden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant,

3. dat de heffing en inning van de leges, de begrafenisrechten en het marktgeld niet worden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

4. dat de uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen wordt overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant met uitzondering van de bevoegdheden van de gemeenteraad zoals genoemd in artikel 6.1, 6.2, 6.4 Wet BAG, de vaststelling van de definitieve geometrie zoals bedoeld in artikel 7 en 8 Wet BAG, artikel 9 en het toezicht en controle zoals genoemd in de artikelen 42, 43 en 44 Wet BAG. De feitelijke verdeling van de werkzaamheden wordt weergegeven in bijlage 2 van het uitvoeringsconvenant Belastingsamenwerking West-Brabant.

 

B In te stemmen met het sluiten van een uitvoeringsconvenant Belastingsamenwerking West-Brabant met de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant waarin worden opgenomen de knip in de werkzaamheden zoals omschreven in onderdeel A van dit besluit en de afspraken voor de borging van een goede invulling van de taakopdracht aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

 

C De gemeentesecretaris, drs. A.E.B. Kandel, te machtigen voor de uitvoering en ondertekening van het uitvoeringsconvenant Belastingsamenwerking West-Brabant.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 8 april 2014,

 

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs