Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Knipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKnipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk
Citeertitelbevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

06-01-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Knipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk

Besluit tot wijziging knipbesluit van 8 april 2014 van het college van burgemeester en wethouders waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn vastgelegd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;

 

In vergadering bijeen op 6 januari 2015,

 

overwegende:

 

dat het wenselijk is de knip in de werkzaamheden zoals vastgesteld door het college d.d. 8 april 2014, aangeduid als het knipbesluit, te laten aansluiten aan de praktijksituatie waarbij ten aanzien van één heffing zowel de BWB als de gemeente aanslagen/nota’s opleggen;

 

dat het wenselijk is dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente in deze praktijksituaties bevoegd wordt een heffings- en invorderingsambtenaar aan te wijzen;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

B E S L U I T :

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Het knipbesluit voor uitsluitend de taakoverdracht van de heffing en invordering van belastingen te wijzigen in die zin dat met ingang van 1 januari 2015 ook de heffing en inning van marktgelden geheven bij wege van aanslag, leges geheven bij wege van aanslag en lijkbezorgingsrechten worden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

 

Na deze wijziging zijn uitgezonderd van de overdracht aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant de heffing en inning van marktgelden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, leges geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving anders dan bij wege van aanslag.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 6 januari 2015

 

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

…………………………… ……………………………………