Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatbesluit in het kader van Beschermd Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit in het kader van Beschermd Wonen
CiteertitelMandaatbesluit in het kader van Beschermd Wonen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-201501-01-2015Onbekend

21-07-2015

Moerdijkse Bode week 32, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit in het kader van Beschermd Wonen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk d.d. 21 juli 2015,

 

overwegende:

 

dat op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is getreden, welke de gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen;

 

dat voor beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven;

 

dat de middelen voor beschermd wonen daarmee voorlopig door het Rijk worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Breda;

 

dat de regiogemeente een schriftelijk mandaat moet geven om het college van de centrumgemeente Breda bevoegd te maken om, namens hem, besluiten te nemen inzake beschermd wonen;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen genoemd in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

besluit:

 

met ingang van 1 januari 2015 het college van burgemeester en wethouders van Breda te mandateren voor:

 • a)

  het nemen van besluiten omtrent subsidieverstrekking aan de aanbieder van beschermd wonen, met de bevoegdheid van ondermandaat;

 • b)

  de behandeling van en het besluiten op verzoeken om een maatwerkvoorziening beschermd wonen met de bevoegdheid van ondermandaat (hieronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie);

 • c)

  de behandeling van en het nemen van beslissingen op bezwaarschriften met betrekking tot beschermd wonen;

 • d)

  het voeren van rechtsgedingen of administratieve beroepsprocedures of het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop met betrekking tot beschermd wonen;

 • e)

  Het uitvoeren van toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de Wet is geregeld ten behoeve van beschermd wonen;

 • f)

  Het aangaan van overeenkomsten op het gebied van beschermd wonen met aanbieders van beschermd wonen, een en ander voor zover het beschikbare budget niet wordt overschreden.

   

Toelichting:

 

Algemeen:

De verlening tot mandaat met betrekking tot beschermd wonen geschiedt in de ruimste zin des woords. Naast het nemen van besluiten in positieve en negatieve zin, wordt hieronder eveneens verstaan:

 • -

  het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

 • -

  het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen e.d.;

 • -

  het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

 • -

  verdagen en/of uitstellen;

 • -

  verzoeken om aanvullende informatie;

 • -

  het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

 • -

  het stellen van nadere voorwaarden;

 • -

  het toekennen van bedragen in termijnen;

 • -

  het toekennen van voorschotten;

 • -

  het uitvoeren van selectie;

 • -

  het uitvoeren van gunning;

 • -

  het afleggen van verantwoording aan het rijk;

 • -

  het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • -

  het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 

Ad d:

Het voeren van rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juli 2015,

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk

 

de secretaris, de loco-burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel J.J. Kamp