Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk
CiteertitelUitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 en 149 van de Gemeentewet
 2. Artikel 3, artikel 5, lid, artikel 7, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

08-09-2015

Moerdijkse Bode week 53, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 8 september 2015,

 

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en Artikel 3, artikel 5, lid, artikel 7, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende uitvoeringsbesluit:

 

Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang  GEMEENTE MOERDIJK

 

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

b) College: college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Moerdijk;

c) Peuteropvang: het aanbod voor peuters van 2 tot 4 jaar die wonen in de gemeente Moerdijk door kinderopvangorganisaties die zijn opgenomen in het register voor peuteropvang van de gemeente Moerdijk;

d) Register: dit betreft het register van de gemeente Moerdijk waarin kinderopvangorganisaties zijn opgenomen die peuteropvang aanbieden in de gemeente Moerdijk omdat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden;

e) Rijkstoeslag voor kinderopvang: de toeslag die ouders kunnen aanvragen bij de Belastingdienst voor kinderopvang;

f) Gemeentelijke doelgroep: personen die door het Werkplein Hart van West-Brabantzijn gekenmerkt als doelgroep en om die reden een toeslag voor de kinderopvang van de Belastingdienst ontvangen.

Artikel 2 Register van kinderopvangorganisaties die peuteropvang aanbieden in de gemeente Moerdijk

1.Een kinderopvangorganisatie wordt opgenomen in het register als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a) Voldoen aan de Wet Kinderopvang;

b) Werken met het ontwikkelingsprogramma voor peuters: Uk en Puk;

c) Gebruik maken van het kindvolgsysteem: Doen, Praten en Bewegen;

d) Overdrachtsafspraken hebben met de basisschool;

e) Zorgstructuur met daarin een link met het Centrum voor Jeugd en Gezin;

f) Vertegenwoordiging in de stuurgroep Jeugd & Onderwijs.

 • 2.

  Kinderopvangorganisaties uit de gemeente Moerdijk kunnen een registratie aanvragen bij de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  Kinderopvangorganisaties kunnen worden opgenomen in het register op 1 januari en op 1 juli;

 • 4.

  Het register is zichtbaar op www.moerdijk.nl.

Artikel 3 Voorwaarden voor de toeslag

Ouders of verzorgers van een peuter komen in aanmerking voor een toeslag voor peuteropvang als:

 • 1.

  Hun peuter minimaal 5 en maximaal 7 uren per week de peuteropvang bezoekt;

 • 2.

  Ze een overeenkomst hebben met een kinderopvangorganisatie die opgenomen is in het register zoals omschreven in artikel 2;

 • 3.

  Ze niet in aanmerking komen voor een rijkstoeslag;

 • 4.

  Ze geen onderdeel uitmaken van de gemeentelijke doelgroep;

 • 5.

  Ze bereidt zijn om jaarlijks een inkomensverklaring aan te vragen en deze te overleggen aan de gemeente Moerdijk.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om een toeslag op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  Er een overeenkomst is met een organisatie die niet is opgenomen in het register;

 • 2.

  De peuter jonger dan 2 jaar is of ouder dan 4 jaar;

 • 3.

  De peuter niet in de gemeente Moerdijk woont;

 • 4.

  De ouders of verzorgers in aanmerking komen voor een rijkstoeslag;

 • 5.

  Het subsidieplafond voor de regeling voor peuteropvang is bereikt.

Artikel 5 Doelgroep

De toeslag op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan ouders of verzorgers (zoals omschreven in artikel 3 lid 3 en 4) van peuters die gebruik maken van peuteropvang zoals omschreven in artikel 1 lid c.

Artikel 6 Procedurebepalingen voor de verstrekking van de toeslag peuteropvang

 • 1.

  Een aanvraag om een toeslag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier;

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening kan een aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend;

 • 3.

  De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken na de start van de peuteropvang aangevraagd;

 • 4.

  Het college besluit op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;

 • 5.

  Het college verleent de voorlopige toeslag en betaalt deze maandelijks uit;

 • 6.

  De toeslag wordt stopgezet in de maand dat de peuter vier jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 7, daartoe aanleiding geeft;

 • 7.

  Ouders of verzorgers ontvangen van de gemeente Moerdijk een door het college vastgesteld formulier dat ingevuld moet worden om de definitieve berekening te maken;

 • 8.

  Het college besluit uiterlijk 1 jaar na ontvangst van het volledig ingevulde formulier over de afrekening van de toeslag;

 • 9.

  Als ouder of verzorgers het formulier voor de berekening van de definitieve toeslag niet invullen wordt de toeslag teruggevorderd;

 • 10.

  De ouders of verzorgers ontvangen een brief met het collegebesluit over de hoogte van de vastgestelde toeslag;

 • 11.

  Als er te veel of te weinig toeslag is verstrekt vindt een afrekening plaats daarbij wordt geen rekening gehouden met een rentepercentage.

Artikel 7 Tussentijdse wijzigingen

 • 1.

  Ouders of verzorgers geven tussentijdse wijzigingen op een door het college vastgesteld formulier;

 • 2.

  Een tussentijdse wijziging betreft één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • a.

   Naam en adres gegevens aanvrager

  • b.

   Naam en adres gegevens van de peuteropvang

  • c.

   Wijziging van peuteropvang aanbieder

  • d.

   Wijziging van inkomen van aanvrager / partners aanvrager

  • e.

   Wijziging van uurtarief peuteropvang

  • f.

   Wijziging omdat de aanvrager een toeslag uit een andere regeling ontvangt zoals een toeslag van de belastingdienst;

 • 3.

  Een tussentijdse wijziging wordt uiterlijk 8 weken na de wijziging gemeld bij de gemeente;

 • 4.

  Het college besluit op de gewijzigde aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van het wijzigingsformulier.

Artikel 8 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van het volledig ingevulde formulier zoals omschreven in artikel 6, lid 1;

 • 2.

  De toeslag wordt voor minimaal 5 en maximaal 7 uren peuteropvang per week verleend;

 • 3.

  Het maximale uurtarief voor de kinderopvang zoals bepaald door de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) wordt aangehouden;

 • 4.

  De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van de toeslagentabel van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) waarin het aantal uren, uurprijs en de hoogte van het inkomen zijn opgenomen.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld;

 • 2.

  Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de subsidieaanvraag afgewezen. De aanvrager wordt hierover bericht.

Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  De Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang wordt ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 8 september 2015

de loco-gemeentesecretaris,

E.J.F.M. Kerssemakers

de burgemeester,

J.P.M. Klijs