Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 9.1 Regeling Voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2016Onbekend

29-03-2016

Moerdijkse bode week 15, 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 29 maart 2016,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9.1 Regeling Voertuigen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk”.

 

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Rv: Regeling voertuigen;

 • 2.

  Ongekentekend voertuig: MMBS of samenstel van deze voertuigen waarvan door RDW geen kenteken is afgegeven;

 • 3.

  MMBS: motorrijtuig met beperkte snelheid, zoals opgenomen in artikel 1.1 Rv;

 • 4.

  Exceptioneel Transport: transport met een ongekentekend voertuig of samenstel van voertuigen, waaronder ongekentekend voertuig, met inbegrip van daarmee vervoerde lading dat niet voldoen aan de Rv voorgeschreven eisen m.b.t. breedte, hoogte, lengte, massa, of aslastenvoertuigen (definitie uit Besluit Exceptioneel Transport);

 • 5.

  Weg: wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk;

Artikel 2 Ontheffing aan MMBS-en en/of samenstel van deze voertuigen en hierdoor meegevoerde lading en/of laadstructuur

 • 1.

  Het college kan op een aanvraag ontheffing verlenen aan MMBS-en en/of samenstel van deze voertuigen en hierdoor meegevoerde lading en/of laadstructuur op grond van artikel 9.1 Rv;

 • 2.

  Het college verleent de ontheffing voor de openbare wegen op het Haven – en Industrieterrein Moerdijk;

 • 3.

  In aanmerking voor een ontheffing komen MBBS-en en/of samenstellen van voertuigen en hierdoor meegevoerde lading of laadstructuur indien:

  • a.

   het voertuig niet hoger is dan 4,5 meter;

  • b.

   het voertuig niet breder is dan 3,5 meter bij ondeelbare lading;

  • c.

   het voertuig niet breder is dan 3 meter bij deelbare lading;

  • d.

   het gewicht van het voertuig plus lading niet hoger is dan 50.000 kg;

 • 4.

  In afwijking van het gestelde onder lid 3 kan incidenteel ontheffing worden verleend voor een Exceptioneel Transport, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering;

 • 5.

  Met betrekking tot de ontheffing onder lid 4 stelt het college aanvullende eisen met betrekking tot:

  • a.

   de route;

  • b.

   de tijdstippen van het transport;

  • c.

   de transportbegeleiding (verkeersregelaars, noodzakelijke wegafzettingen, etc.).

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend;

 • 2.

  Bij de aanvraag worden minimaal de volgende gegevens overlegd:

  • a.

   De route waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

  • b.

   De reden waarvoor de ontheffing nodig is;

  • c.

   Het voertuigidentificatienummer van het voertuig en de afmetingen

(hoogte, breedte, massa van het transport);

d.De periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd;

Artikel 4 Karakter van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing wordt op basis van artikel 9.1 Rv verleend voor maximaal een kalenderjaar;

 • 2.

  Een incidentele ontheffing wordt op basis van artikel 9.1 Rv verleend voor een korte periode (maximaal één week);

 • 3.

  Een ontheffing wordt verleend voor de wegen op het Haven –en Industrieterrein Moerdijk;

 • 4.

  Een ontheffing is voertuig gebonden;

 • 5.

  Het college kan voorschriften verbinden aan een ontheffing;

 • 6.

  Een ontheffing vermeldt:

  • a.

   naam en adres van de ontheffinghouder;

  • b.

   een omschrijving van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend;

  • c.

   tijdvak en gebied waarvoor de ontheffing wordt verleend;

  • d.

   het artikel waarvan ontheffing is verleend;

  • e.

   de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden;

  • f.

   de datum van uitgifte;

  • g.

   de geldigheidsduur van de ontheffing;

  • h.

   het bevoegd gezag (gemeente Moerdijk);

 • 7.

  Het ontheffingsdocument vermeldt in ieder geval de naam van de ontheffinghouder, de looptijd, het artikel van het Rv waarvan ontheffing is verleend en een omschrijving van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend.

Artikel 5 Verplichtingen van de ontheffinghouder

 • 1.

  De originele ontheffing dient in het voertuig aanwezig te zijn en op de eerste verordening te worden getoond aan de met handhaving belaste ambtenaar (art. 160 / lid 1);

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de ontheffing en/of eerste lid aan de verplichting als bedoeld in het eerste lid, wordt geacht geen ontheffing te zijn verleend van artikel 9.1 Rv.

Artikel 6 Intrekken van de ontheffing

 • 1.

  Het college kan de ontheffing intrekken:

  • a.

   in geval van misbruik;

  • b.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • c.

   indien op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten, opgetreden na het

verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking noodzakelijk wordt

geacht door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is verleend;

e.indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden

nagekomen;

 • f.

  indien de ontheffinghouder dit verzoekt;

 • g.

  wanneer het voertuig van eigenaar wisselt;

 • h.

  indien de noodzaak voor de ontheffing is komen te vervallen;

 • i.

  indien wordt gehandeld in strijd met deze beleidsregel.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een ontheffing op basis van artikel 9.1 Rv kan in ieder geval worden geweigerd:

  • a.

   in het belang van de verkeersveiligheid;

  • b.

   indien naar het oordeel van het college de noodzaak ontbreekt;

  • c.

   indien de aanvraag in strijd is met dit beleid.

Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie in de Moerdijkse Bode;

 • 2.

  De ontheffingen, afgegeven voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels, blijven van

kracht, tezamen met de bij die ontheffing vermelde voorschriften;

3.De beleidsregels worden bekendgemaakt in huis aan huisblad “de Moerdijkse bode”.

Artikel 9 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als:

“Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk”.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 29 maart 2016

de gemeentesecretaris,

drs. A.E.B. Kandel

de burgemeester,

J.P.M. Klijs