Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Reglement burgerlijke stand Moerdijk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Moerdijk 2016
CiteertitelReglement burgerlijke stand Moerdijk 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201601-10-2019Onbekend

24-05-2016

Moerdijkse Bode week 23, 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Moerdijk 2016

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Moerdijk;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

B e s l u i t e n:

 

vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Het reglement verstaat onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

  • b.

   het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb 900);

  • c.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • d.

   buitengewoon ambtenaarvan de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • e.

   gemeentehuis:

   • -

    alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen: Gemeentehuis Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan 15 Zevenbergen; Stadhuis Klundert, Stadhuisring 1 Klundert; Mauritshuis Willemstad, Hofstraat 1 Willemstad;

   • -

    alternatieve locaties door burgemeester en wethouders incidenteel aangewezen.

 • 2.

  Waar in dit reglement wordt gesproken over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt tevens bedoeld de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen ambtenaren in dienst van de gemeente Moerdijk, werkzaam bij de afdeling Gemeentewinkel, team balie.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dienen alle wettige huwelijken te voltrekken, en als gevolg daarvan kan het college alleen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die bereid zijn ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten.

 • 4.

  Het college kan onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn benoemd in een andere gemeente.

Artikel 3. Benoeming
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode waarin zij bij de afdeling Gemeentewinkel, team balie van de gemeente Moerdijk werkzaam zijn.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode.

 • 3.

  Voor de benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op schriftelijk verzoek van een bruidspaar gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente;

  • b.

   de persoon voert nog actief de taken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit;

  • c.

   de benoeming geldt voor één dag.

 • 4.

  Het gestelde onder lid 3. a. en b. geldt niet indien de éénmalige aanwijzing op schriftelijk verzoek van een bruidspaar de burgemeester, wethouders of raadsleden van gemeente Moerdijk betreft.

 • 5.

  Een benoeming voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de benoemingsperiode.

Artikel 4. Locatie
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijkestand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Leiding van de dienst
 • 1.

  De manager van de Gemeentewinkel is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het teamhoofd balie van de Gemeentewinkel kan uitvoeringsregels rondom het gratis huwelijk vaststellen.

Artikel 6. Openstelling
 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, registraties partnerschap en ceremoniële omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag t/m zondag tussen 09.00 uur en 22.00 uur op het hele uur;

  • b.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, registraties partnerschap en omzettingen van een geregistreerd partnerschap op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur.

  • c.

   voor overige werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand gelden de algemene openingstijden van de afdeling Gemeentewinkel.

 • 2.

  Het bureau genoemd in artikel 6, lid 1 onder c, is gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en registraties partnerschap
 • 1.

  Voor het voltrekken van huwelijken en aangaan van geregistreerde partnerschappen worden kosten in rekening gebracht welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening.

 • 2.

  Op verzoek van het (bruids)paar kan worden overgaan tot het sluiten van een kosteloze voltrekking onder de volgende voorwaarden:

  • -

   alleen voor inwoner(s) van de gemeente Moerdijk;

  • -

   in de trouwkamer van het gemeentehuis te Zevenbergen;

  • -

   geen voorkeur en persoonlijk gesprek met de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand;

  • -

   geen aanwezigheid van een bode.

Artikel 8. Slotbepalingen
 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Moerdijk 2016.

 • 2.

  Dit reglement treedt, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement burgerlijke standvastgesteld op 4 februari 2014, in werking op 1 juni 2016.

 • 3.

  De intrekking van het reglement genoemd in het tweede lid heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van dat reglement genomen beleidsregels, voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 mei 2016.

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs