Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

IKB-regeling gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIKB-regeling gemeente Moerdijk
CiteertitelIKB-regeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CARUWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017art. Nieuwe regeling

20-12-2016

Onbekend

743664

Tekst van de regeling

Intitulé

IKB-regeling gemeente Moerdijk

 

 

IKB-regeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Fiscale ruimteHet verschil - met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer - tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

 • b

  Individueel KeuzeBudget (IKB)In geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor de landelijke in de CAR-UWO neergelegde en lokaal aangewezen doelen.

 • c

  MedewerkerDe ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

 • d

  VakbondOrganisatie, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO.

 • e

  Vakbondscontributie Het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond die de belangen van medewerkers in de gemeentelijke sector behartigt.

 • f

  WerkgeverHet college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Lokale bronnen

Lid 1

Op basis van artikel 3:28 lid 6 van de CAR-UWO gelden de volgende lokale bronnen:

 • a

  persoonlijk budget van € 310,00 naar rato van het aantal hele kalendermaanden in dienst.

Lid 2

De in lid 1 genoemde lokale bronnen zijn pensioengevend.

Artikel 3 Lokale doelen

Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde landelijke doelen gelden de volgende lokale doelen:

 • a

  fiscale uitruil vakbondscontributie;

 • b

  storting in het ABP ExtraPensioen

 • c

  fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Artikel 4 Fiscale uitruil vakbondscontributie

Lid 1

De medewerker kan het IKB één keer per jaar gebruiken voor de fiscale uitruil van de vakbondscontributie.

Lid 2

De medewerker dient bij de keuze de jaaropgave van de vakbond dan wel het betalingsbewijs te overleggen. Dit kan via het daarvoor beschikbare salarissysteem.

Artikel 5 ABP ExtraPensioen

Lid 1

De medewerker kan –indien hier fiscale ruimte toe is- maandelijks het IKB aanwenden om een extra storting te doen in ABP ExtraPensioen.

Lid 2

Deze stortingen kunnen plaatsvinden totdat de fiscale pensioenruimte die de medewerker hiertoe heeft is bereikt.

Lid 3

De medewerker dient bij de keuze de aanmelding voor ABP ExtraPensioen en de fiscale pensioenruimte bepaling van het ABP te overleggen.

Lid 4

Als de medewerker de maandelijkse storting ABP ExtraPensioen wil stoppen dan dient de medewerker dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij medewerker.

Artikel 6 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

Lid 1

De medewerker kan – indien hier fiscale ruimte toe is- maandelijks het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Lid 2

De medewerker kan via de IKB-module aangeven gebruik te willen van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Lid 3

In geval van verhuizing dan wel wijziging van het aantal reisdagen dient de medewerker dit direct aan de werkgever door te geven.

Lid 4

Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt dienovereenkomstig het uit te ruilen bedrag aangepast.

Lid 5

In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker van meer dan zes weken wordt de uitruil stop gezet.

Lid 6

Indien de medewerker de maandelijkse uitruil wil stoppen dan dient de medewerker dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij medewerker.

Artikel 7 Gevolgen keuzes

Het bepaalde in artikel 3:33 van de CAR-UWO is van toepassing op deze regeling.

Artikel 8 Slotbepalingen

Lid 1

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Lid 2

Wanneer de ambtenaar onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten die de werkgever maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 9 Citeertitel en looptijd

Deze regeling kan worden aangehaald als de “IKB-regeling gemeente Moerdijk” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.