Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel Slachtofferhulp Gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Slachtofferhulp Gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregel Slachtofferhulp Gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nieuwe regeling

09-12-2008

De Moerdijkse Bode01-01-2009

147935

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Slachtofferhulp Gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 9 december 2008,

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL SLACHTOFFERHULP GEMEENTE MOERDIJK 2008

Artikel 1 Doelstelling

Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft als doel adequate, gestructureerde opvang en begeleiding te bieden aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven en verkeersongelukken.

Artikel 2 Slachtofferhulp

De Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest geeft uitvoering aan het gestelde in artikel 1 en biedt ten behoeve van de inwoners van de gemeente Moerdijk hulpverlening op praktisch, juridisch en emotioneel gebied aan.

Artikel 3 Soort subsidie

Ten behoeve van de in artikel 2 aangegeven activiteiten ontvangt de Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest een waarderingssubsidie.

Artikel 4 De hoogte van de subsidie

De grondslag voor de hoogte van de subsidie is een bedrag per inwoner. Deze bedraagt per 1 januari 2009 € 0,214 inwoner.

Artikel 5 Indexering

De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. Uitgangspunt voor de indexering is de door de gemeente gehanteerde prijsontwikkeling.

Artikel 6 Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk

Voor hetgeen in deze beleidsregel niet nader is geregeld geldt dat de Algemene Subsidieverordening van toepassing is.

Artikel 7 Nadere voorwaarden

Het college van Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden aan de subsidieverlening stellen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met ingang van 1 januari 2009 in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Slachtofferhulp Gemeente Moerdijk”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2008

de secretaris

drs. A.E.B.Kandel

de burgemeester

drs. W.M.J.Denie