Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Wegsleepverordening gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Moerdijk
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
 2. Artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen),

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200801-01-2019Nieuwe regeling

28-01-2008

De Moerdijkse Bode01-02-2008

110605

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Moerdijk

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van . 24 januari 2008,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 11 oktober en 11 december 2007

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de

Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen),

B e s l u i t:

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Moerdijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de

daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Moerdijk aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen:

  • a.

   het daartoe ingerichte gedeelte van het terrein van Autoberging Kerstens, Bisschop Hopmansstraat 30 te Noordhoek,

  • b.

   het daartoe ingerichte terrein van Logicx berging , Industrieterrein 2-2a te Zevenbergen;

 • 2.

  In beginsel wordt de in het eerste lid, onder a aangewezen plaats als bewaarplaats gebruikt bij sleepdiensten ten westen van Zevenbergen; In beginsel wordt de in het eerste lid, onder b aangewezen plaats als bewaarplaatsgebruikt bij sleepdiensten vanuit Zevenbergen en het gebied ten oosten daarvan;

 • 3.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaatsen worden door het college vastgesteld na advies van de Korpschef van Politie midden- en West brabant, District Bergen op Zoom, Team Mark en Dintel.

 • 4.

  De Burgemeester kan een tijdelijke plaats van bewaring aanduiden in het geval dat een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • voor voertuigen tot 3500 kg € 145,00 en

  • voor voertuigen vanaf 3500 kg tot 5000 kg € 230,00 en

  • boven de 5000 kg € 393,00.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • voor voertuigen tot 3500 kg:

   • a.

    gratis voor de eerste 48 uur of een gedeelte daarvan;

   • b.

    € 8,00 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan;

  • voor voertuigen vanaf 3500 kg:

   • a.

    gratis voor de eerste 48 uur of een gedeelte daarvan;

   • b.

    € 14,00 voor elk volgende etmaal of een gedeelte daarvan.

  Voor het ophalen van de auto na 18.00 uur en vóór 08.00 uur en in het weekeinde geldt een toeslag van € 35,--

 • 3.

  De kosten die worden gemaakt bij het voorbereiden van de overbrenging in het geval niet tot het overbrengen wordt overgegaan, bedragen:

  • voor voertuigen tot 3500 kg € 66,00 en voor voertuigen vanaf 3500 kg € 99,00.

 • 4.

  Wijziging van de tarieven zoals opgenomen in de Wegsleepverordening gemeente Moerdijk is steeds per 1 januari van ieder kalenderjaar mogelijk. De wijziging dient gebaseerd te zijn op het jaarlijkse CBI-laag indexcijfer.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2008.

 • 2.

  De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  De wegsleepregelingen van de gemeente Moerdijk voor Zevenbergen vastgesteld d.d. 7-12-1999 en Fijnaart vastgesteld d.d. 15 juni 2001 worden hierbij ingetrokken.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Wegsleepverordening gemeente Moerdijk".

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 24 januari 2008,

de griffier

J.A.M. Hereijgers

de voorzitter

H.W. den Duijn

Toelichting op Wegsleepverordening gemeente Moerdijk

ALGEMENE TOELICHTING

Op 1 januari 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijziging van de weg- sleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen, in werking getreden. De artikelen 170 tot en met 173 van de WVW 1994 zijn geheel vervangen door nieuwe bepalingen. De wijzigingswet is bij de Invoeringswet van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, deel II, nog aangepast in verband met de overgang van de bepalingen over de uitvoering van bestuursdwang uit de Gemeentewet naar de Algemene wet bestuursrecht.

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is geen wettelijke bevoegdheid meer van de burgemeester, maar van het gehele college van burgemeester en wethouders. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar bij het college en vervolgens beroep bij de rechtbank open.

Verordening

In artikel 170 e.v. van de WVW 1994 is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college pas van deze bevoegdheid gebruik maken, wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid, van de WVW 1994 wordt voorgeschreven. Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten verbonden aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten, waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de WVW 1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

Uitgebreide werking

Op grond van de oude regelgeving mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer dan wel het vrijhouden van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Op grond van de herziene regeling in de WVW 1994 is het laatstgenoemde criterium uitgebreid. Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als een aantal grote(re) gemeenten hebben hier sterk op aangedrongen bij zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat als de Tweede Kamer. Er zijn immers meer locaties denkbaar waar het foutief parkeren - buiten de twee eerstgenoemde criteria - als zeer hinderlijk wordt ervaren. Direct optreden tegen dergelijke foutief geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Als wegen en weggedeelten waar op grond van de nieuwe landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept zijn thans aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Moerdijk voorzover die behoren tot één van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten. In de artikelsgewijs toelichting zijn onder artikel 2 deze wegen en weggedeelten expliciet genoemd.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. Voertuig

Het begrip “voertuig”, zoals in artikel 1, onder al van het RVV 1990 betreft: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens en is dus ruim geformuleerd. Al deze voertuigen vallen daarom onder de werking van de wegsleepverordening. Ook in de APV van de Gemeente Moerdijk is een bepaling opgenomen over de verwijdering van fietsen en bromfietsen van de openbare weg (zie artikel 5.1.11). Deze bepaling is aanvullend op wat de wegenverkeerswetgeving beoogt te regelen. In artikel 5.1.11 van de APV spelen namelijk andere belangen een rol, zoals de openbare orde en veiligheid, het uiterlijk aanzien en de openbare gezondheid.

ad e. motorrijtuig

Het begrip motorrijtuig is apart omschreven, omdat artikel 5 van de Moerdijkse wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

In dit artikel worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Moerdijk aangewezen als gebied waarop de wegsleepverordening van toepassing is.

In artikel 170 eerste lid onder c. juncto artikel 2 van het Besluit is ook aangegeven dat een voertuig in het belang van het vrijhouden van bepaalde wegen en weggedeelten kan worden weggesleept, wanneer deze zijn aangewezen in de gemeentelijke wegsleepverordening en behoren tot de wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit wegslepen van voertuigen.

Ingevolge artikel 170 eerste lid sub c. van de wet, juncto artikel 2 van het Besluit, juncto artikel 2 van de wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2004, kan in de gemeente Moerdijk van de volgende soorten wegen en weggedeelten worden weggesleept:

 • a.

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 1 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is te parkeren;

 • b.

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 2 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel g, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is stil te staan;

 • c.

  parkeergelegenheden, aangeduid door bord E4 van bijlage I bij het RVV 1990, waarbij op een onderbord wordt aangegeven:

  • -

   de categorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd, of

  • -

   het parkeren op bepaalde dagen of uren is verboden;

  • -

   taxistandplaatsen, aangeduid door bord E5 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

  • -

   parkeerplaatsen voor gehandicapten, aangeduid door bord E6 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

  • -

   gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, aangeduid door bord E7 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

  • -

   parkeergelegenheden voor een categorie of groep voertuigen, aangeduid door bord E8 van bijlage 1 bij het RVV 1990; .

  • -

   parkeergelegenheden voor vergunninghouders, aangeduid door bord E9 van bijlage I bij het RVV 1990;

  • -

   voetgangersgebieden, aangeduid door bord G7 of door bord Cl van bijlage bij het RVV 1990.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW 1994, moet(en) de plaatsen van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. In onvoorziene omstandigheden is het denkbaar dat de burgemeester op grond van zijnbijzondere bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde tijdelijk ook andere terreinen aanwijst als plaats van bewaring van voertuigen. Hierop ziet het vierde lid.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In de artikelen 13 tot en met 15 van het besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten verbonden aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten direct verband houdend met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten verbonden aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering e.d. Bij de berekening van de prijzen hanteert het Berging- en Takelbedrijf de indexering volgens “CBI-laag”.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rij geschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • a.

  het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig

  heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • b.

  de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het 'knoeien' met kentekens in geval van autodiefstal. Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwang is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt. Wel heeft de wetgever voor deze gevallen, diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de wegsleepverordening zijn de artikelen over de bewaar plaats van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich

Artikel 7 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.