Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Nadere regels Moerdijk Marketing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Moerdijk Marketing
CiteertitelNadere regels Moerdijk Marketing gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/356233/356233_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

gmb-2017-183371

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Moerdijk Marketing

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

 

Overwegende dat het gewenst is in te zetten op het ondersteunen van evenementen die de realisatie van de Moerdijk Marketing doelstellingen bevorderen;

 

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Nadere regels Moerdijk Marketing.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Evenement: Activiteit die is gericht op het samenbrengen van mensen/kernen waarbij de (gedeelde) ervaring centraal staat.

 • b.

  Beleving: Het positief ervaren en waarderen van een gebeurtenis en de locatie waar die gebeurtenis plaats vindt door bezoekers en inwoners.

Artikel 2. Beleidsdoel

Realiseren van meer naamsbekendheid, meer bezoekers, meer positieve associatie met Moerdijk om meer nieuwe inwoners naar de gemeente Moerdijk te trekken.

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van een evenement dat past binnen de begripsomschrijving uit artikel 1 en bijdraagt aan het beleidsdoel van artikel 2.

 

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  Het evenement heeft geen winstoogmerk.

 • 3.

  Het evenement is openbaar toegankelijk. Het heffen van entree is toegestaan.

 • 4.

  Het evenement komt in aanmerking voor een evenementensubsidie.

 • 5.

  Het evenement heeft ten minste een regionale aantrekkingskracht.

 • 6.

  De organisatie is bereid prestatie afspraken te maken over het uitdragen van de marketing doelstellingen met het evenement.

 

Artikel 5. Aanvraag

In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag toelichten en aantonen dat het evenement een regionale dan wel landelijke uitstraling heeft

 

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  De financiële bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de volgende elementen op basis waarvan prestatie afspraken gemaakt worden:

  • a.

   Helpt het evenement de kernen* verbinden (activiteiten/bezoekers/verenigingen)?

  • b.

   Biedt het evenement de mogelijkheid Moerdijk breder onder de aandacht te brengen van potentiele nieuwe bezoekers/inwoners?

  • c.

   Wordt de naam Moerdijk gebruikt in de evenementennaam?

  • d.

   Trekt het evenement bezoekers van buitenaf (andere kernen/gemeenten/provincies/landen)?

  • e.

   Stimuleert het evenement overnachtingen in de gemeente Moerdijk?

  • f.

   Levert het evenement, naar verwachting, publiciteit op voor Moerdijk?

  • g.

   Draagt het evenement positief bij aan het imago van gemeente Moerdijk?

  • h.

   Kan met het evenement het verhaal van Moerdijk worden verteld?

  • i.

   Is er economisch (mkb) of maatschappelijk rendement te verwachten (trots bij inwoners/inzet vrijwilligers)?

  • j.

   Door de organisatie aangedragen elementen waar in dit kader geen rekening mee is gehouden, maar die wel bijdragen aan de marketing strategie.

 • 2.

  Voor elk element dat, na afspraken, met ja beantwoord kan worden, wordt €800,- subsidie beschikbaar gesteld.

 • 3.

  De totale subsidie bedraagt maximaal €8.000,-.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  In overleg worden prestatie afspraken gemaakt over de wijze waarop bijgedragen wordt aan de realisatie van de Moerdijk Marketing doelstellingen.

 • 2.

  Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

 

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden.

 • 2.

  Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor het plaatsvinden van het evenement volledig zijn ingediend.

 

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 10. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

 

Artikel 11 Verantwoording

Na het evenement wordt een evaluatie gesprek gehouden waarbij de prestatie afspraken worden besproken. Dit wordt in een verslag vastgelegd. Het resultaat van de evaluatie kan van invloed zijn op eventuele toekomstige bijdragen.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze regeling.

 

Artikel 13. Overgangsregeling

Deze regeling is van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 oktober 2017.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 15. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Moerdijk Marketing”.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Moerdijk van 10 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Moerdijk

De gemeentesecretaris de burgemeester

M. van Bavel J. P.M. Klijs