Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. ministeriele-regeling Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

07-12-2017

gmb-2017-234013

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 7 december 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

B e s l u i t

vast te stellen de: 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018.

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke heffingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2017’ vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2016, wordt op het in het derde lid genoemde tijdstip ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vóór de in het derde lid genoemde datum van toepassing van deze regeling.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2018.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 december 2017.

De griffier, De voorzitter,

H.D. Tiekstra J.P.M. Klijs