Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad
CiteertitelBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 4. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 5. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-71872

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 13 maart 2018,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1:3 vierde lid en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, artikel 87 en 25 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en artikel 149 Wegenverkeerswet 1994.

 

BESLUIT

 

vast te stellen de: beleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen ten behoeve van het parkeren in de parkeerschijfzone in de vesting Willemstad, gemeente Moerdijk.

 

BEVOEGD GEZAG

 

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 87 van het RVV 1990 bevoegd om ontheffingen te verlenen van het in artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 opgenomen verbod om in een parkeerschijfzone (blauwe zone) te parkeren, anders dan op parkeerplaatsen voorzien van een blauwe streep, mits voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Parkeerschijfzone: een zone bij verkeersbesluit op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aangegeven door middel van borden en blauwe belijning op de straat als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990;

 • b.

  Gebied parkeerschijfzone: Achterstraat, Benedenkade, Bovenkade, Groenstraat, Hofstraat, Jan van Glymesstraat, Grimhoek, In de Veste, Kazernestraat, Kerkring, Landpoortstraat, Molenpad, Prins Mauritsstraat, Raadhuisstraat, Rozemarijnstraat, Voorstraat en Willem de Zwijgerstraat.

 • c.

  Ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een motorvoertuig te parkeren in de parkeerschijfzone zonder het gebruik van een parkeerschijf.

 • d.

  Bezoekerskaart: een in de zin van artikel 87 RVV door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een motorvoertuig te parkeren in de parkeerschijfzone zonder het gebruik van een parkeerschijf gedurende de dag die is open gekrast.

 • e.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • f.

  Motorvoertuig: een voertuig als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • g.

  Bewoner: degene die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens daadwerkelijk woonachtig is in de parkeerschijfzone;

 • h.

  Bedrijf: rechtspersoon/onderneming gevestigd in de parkeerschijfzone, van hieruit haar werkzaamheden verricht en die als zodanig ingeschreven staat in het Handelsregister

 • i.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Artikel 2 Aanvraag

Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, met gebruikmaking van de door het college vastgestelde aanvraagformulieren;

Artikel 3 Criteria voor afgifte ontheffingen parkeerschijfzone - bewoners

 • 1.

  Een ontheffing kan verleend worden aan bewoners van de vesting Willemstad onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) te zijn ingeschreven op een woonadres binnen de vesting van Willemstad;

  • b.

   Het kenteken van de auto van de aanvrager dient volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) op naam van de aanvrager te staan.

  • c.

   Een bestuurder van een lease- of bedrijfsauto kan in aanmerking komen voor een ontheffing. Hiervoor dient een verklaring van de kentekenhouder (bedrijf of leasemaatschappij) te worden overlegd;

  • d.

   De ontheffing wordt verstrekt op kenteken;

  • e.

   De ontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van een parkeerschijf, langer dan de maximale parkeerduur van 2 uur, te parkeren binnen de parkeerschijfzone in de vesting van Willemstad;

 • 2.

  Naast een ontheffing voor eigen gebruik ontvangen bewoners zoals genoemd in het eerste lid aanhef en onder a maximaal 25 bezoekerskaarten per woonadres per jaar. Met een bezoekerskaart kunnen gasten of bezoekers van de aanvrager gedurende een dag parkeren in de parkeerschijfzone.

Artikel 4 Criteria voor afgifte ontheffingen parkeerschijfzone – bedrijven

 • 1.

  Bedrijven als bedoeld in artikel 1, lid h komen in aanmerking voor één ontheffing van het parkeerverbod in de parkeerschijfzone onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het bedrijf kan aantonen dat het parkeren van een voertuig in de parkeerschijfzone strikt noodzakelijk is voor hun bedrijfsvoering;

  • b.

   Het bedrijf dient bij de aanvraag een uittreksel van het Handelsregister te overleggen, welk uittreksel niet ouder is dan één maand na de datum van indiening van de aanvraag;

  • c.

   Het kenteken van de auto van de aanvrager dient volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) op naam van de aanvrager te staan

  • d.

   De ontheffing wordt verstrekt op kenteken;

  • e.

   De ontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van een parkeerschijf, langer dan de maximale parkeerduur van 2 uur, te parkeren binnen de parkeerschijfzone in de vesting van Willemstad.

Artikel 5 Tijdelijke ontheffing parkeerschijfzone

 • 1.

  Het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aanvrager toont aan dat het bedrijf dat volgens het Handelsregister niet is gevestigd in de vesting Willemstad werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone;

  • b.

   De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren langer dan 2 uur.

  • c.

   Per kenteken wordt één ontheffing verleend;

  • d.

   Een tijdelijke ontheffing is één maand geldig.

 • 2.

  De tijdelijke ontheffingen tellen niet voor het maximaal aantal uit te geven ontheffingen (artikel 6).

   

Artikel 6 Aantal ontheffingen

 • 1.

  Per woonadres wordt er geen maximum gesteld aan het aantal te verlenen ontheffingen. Hierbij wordt vermeld dat de gemeente niet kan garanderen dat er ten aller tijden een parkeerplaats binnen de parkeerschijfzone beschikbaar is.

 • 2.

  Per bedrijf wordt er maximaal 1 ontheffing verleend

Artikel 7 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing;

 • 2.

  op de ontheffing en/of beschikkingsbrief wordt duidelijk en specifiek vermeld:

  • a.

   naam en adres van de ontheffingshouder;

  • b.

   kenteken van het betreffende voertuig;

  • c.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • d.

   een duidelijke en specifieke omschrijving van de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 2.

  het college kan deze beslissing voor hoogstens 6 weken verdagen. Voor afloop van de onder lid 1 vermelde termijn wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 9 Geldigheidsduur

 • 1.

  De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van twee jaar, tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald.

De ontheffing kan gebruikt worden wanneer de parkeerschijfzone, het gehele jaar, van kracht is.

Artikel 10 Diefstal, verlies of vermissing

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffingsbewijs kan de aanvrager een duplicaat aanvragen door het invullen van een aanvraagformulier;

 • 2.

  Het duplicaat is geldig voor de resterende periode van de oorspronkelijk uitgegeven ontheffing.

Artikel 11 Intrekking of wijziging van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken, opschorten of wijzigen:

 • 1.

  indien niet aan de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan de ontheffing wordt voldaan;

 • 2.

  Voor zover ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

 • 3.

  Voor zover er sprake is van misbruik of onbevoegd gebruik van de ontheffing;

 • 4.

  Op verzoek van de ontheffingshouder;

 • 5.

  Bij verhuizing of overlijden van de ontheffingshouder;

 • 6.

  Aanschaf van een andere auto.

Artikel 12 Kosten ontheffingen

 • 1.

  Voor de aanvrager zijn er geen kosten verbonden aan de aanvraag en uitgifte van (tijdelijke) ontheffingen.

 • 2.

  Voor de aanvrager zijn er geen kosten verbonden aan de uitgifte van bezoekerskaarten.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de datum van de publicatie;

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad’.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 13 maart 2018

De secretaris,

……………………

De burgemeester,

……………………..

Bijlage 1 Toelichting artikelen

‘Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad’

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Artikel 1:3

Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.

Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

 

Artikel 4:81

Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.

In andere gevallen kan een bestuursorgaan slechts beleidsregels vaststellen, voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990

Artikel 25

Het is verboden in een parkeerschijfzone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.

Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.

Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.

Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

 

 

 

 

Artikel 87

Door het bevoegd gezag kan ontheffing worden verleend van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81 en 98.

 

RVV bijlage (verkeersbord E10)

Parkeerschijfzone met verplicht gebruik van een parkeerschijf. Het is tevens een parkeerverbodszone en toont hoe lang er maximaal geparkeerd mag worden binnen de parkeerschijfzone. Een motorvoertuig geparkeerd in deze zone moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbare parkeerschijf waarop het tijdstip van het begin van parkeren is aangegeven. Het einde van de toegestane tijdsduur mag niet verstreken zijn.

 

Wegenverkeerswet (WVW) 1994

Artikel 149

Van het bepaalde krachtens deze wet kan in de krachtens deze wet aangewezen gevallen overeenkomstig krachtens deze wet vastgestelde regels ontheffing worden verleend:

voor wegen onder beheer van het Rijk door Onze Minister;

voor wegen onder beheer van een provincie door gedeputeerde staten;

voor wegen onder beheer van een waterschap door het algemeen bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur;

voor andere wegen door burgemeester en wethouders of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie.

In afwijking van het eerste lid kan door het CBR ontheffing worden verleend van het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingsmiddelen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake nadere regels worden vastgesteld.

Het op grond van het eerste lid tot het verlenen van een ontheffing bevoegde gezag kan van de kentekenplicht als bedoeld in artikel 36, eerste lid, ontheffing verlenen voor aanhangwagens die worden gebruikt ten behoeve van een evenement of optocht waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven. Bij ministeriële regeling kunnen terzake nadere regels worden gesteld.

 

 

Bijlage 2 Toelichting beleidsregels voor aanvragers

 

Parkeerregels vesting Willemstad

In de vesting van Willemstad is een blauwe zone van kracht. Met uitzondering van het parkeerterrein bij de Jumbo, het parkeerterrein bij het Mauritshuis en de Grimhoek geldt de blauwe zone in de gehele vesting. De blauwe zone is het gehele jaar van kracht. In deze periode is het voor iedereen verplicht om de parkeerschijf te gebruiken zodra er binnen de vesting geparkeerd wordt. Er mag maximaal 2 uur geparkeerd worden in de vesting. Een parkeerschijfzone is tevens een parkeerverbodszone. Er mag enkel in de vakken geparkeerd worden die voorzien zijn van een blauwe streep en een parkeerschijf.

 

Ontheffing voor de blauwe zone

Voor bewoners en bedrijven van de vesting in Willemstad is het mogelijk om een ontheffing voor de bovengenoemde parkeerregels aan te vragen. Met deze ontheffing mag er onbeperkt in de vesting van Willemstad geparkeerd worden. Met deze ontheffing wordt bewoners en bedrijven de mogelijkheid geboden om op een acceptabele loopafstand van de woning te parkeren.

 

Tijdelijke parkeerontheffing

Het is mogelijk om een tijdelijke ontheffing aan te vragen voor voertuigen die in de vesting moeten parkeren voor werkzaamheden. Denk hierbij aan een verbouwing of verhuizing. Dit dient gemotiveerd te worden bij de aanvraag. De tijdelijke ontheffing is één maand geldig. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ontheffing.

 

Bezoekerskaarten

Bewoners krijgen naast een ontheffing jaarlijks 25 bezoekerskaarten voor éénmalig gebruik. Met een bezoekerskaart is het mogelijk om bezoek gedurende één dag in de vesting te laten parkeren. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bezoekerskaarten.

 

Aanvraag ontheffing

Bewoners en bedrijven in de vesting van Willemstad kunnen bovengenoemde ontheffing aanvragen bij de gemeente Moerdijk. Op de gemeentelijke website zijn aanvraagformulieren beschikbaar voor de aanvraag van een (tijdelijke) ontheffing. U kunt het formulier digitaal invullen. Vervolgens kunt u er voor kiezen het formulier via e-mail te richten aan het college van burgemeester en wethouders via info@moerdijk.nl. U kunt er ook voor kiezen om het formulier uit te printen en te verzenden aan de hand van onderstaande gegevens.

Aan het College van burgemeester en wethouders

Postbus 4

4760 AA Zevenbergen

 

Naast het aanvraagformulier dient u mogelijk bijlagen mee te sturen. Dit staat op het aanvraagformulier vermeld.

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u hiervan een bevestiging en wordt uw aanvraag beoordeeld aan de hand van de ‘Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad’. Binnen 6 weken na ontvangst nemen wij een besluit over de afgifte van de aangevraagde ontheffing. Per brief stellen we u op de hoogte van het besluit. Mocht uw aanvraag niet kloppen of incompleet zijn, dan hoort u dit binnen twee weken na ontvangst van ons. U heeft vervolgens twee weken de tijd uw aanvraag te verbeteren.

 

Tijdelijke ontheffing

Voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing is een apart aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier wordt ingediend door een bewoner of bedrijf van de vesting. In dit aanvraagformulier toont u aan dat er werkzaamheden plaatsvinden binnen de vesting van Willemstad die door een bedrijf uitgevoerd worden dat buiten de vesting van Willemstad is gevestigd. Daarnaast motiveert u waarom deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig langer dan twee uur in de betreffende zone te parkeren.

 

Overige vragen

Heeft u naar aanleiding van deze toelichting nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van team balie. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0168, tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12.00 uur.