Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatverlening gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatverlening gemeente Moerdijk
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201801-01-2018Nieuw besluit

31-01-2018

gmb-2018-140460

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatverlening gemeente Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk en de Burgemeester van Moerdijk, ieder voor zover het zíjn bevoegdheid betref, in zijn vergadering van 31 januari 2018;

gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht ;

BESLUIT

 

Het volgende mandaat te verlenen

Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan M. Zantingh, projectleider centrumontwikkeling Zevenbergen, ten aanzien van de volgende bevoegdheden met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van het project centrumontwikkeling Zevenbergen:

a. Het besluiten tot het aangaan (en zodoende ook wijzigen) van inkoopcontracten van goederen, diensten en werken;

b. Ondertekening van onder a genoemde contracten;

c. Het aanvragen van diverse vergunningen en ontheffingen ten behoeve van het project, inclusief de ondertekening van de aanvraag;

d. Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van het project;

e. Het accorderen en ondertekenen van facturen ten behoeve van het project conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 31 januari 2O1B

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk,,

P.A.M. van Bavel

Gemeentesecretaris

J.P.M. Klijs

Burgemeester

BESLUIT AANWJZING BUDGETBEHEERDER {o.b.v. budgethoudersregeling 2018)

Budgethouder E. Alderliesten, team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, domein Ondernemen & Leefomgeving;

gelet op artikel 6 van de Regeling budgethouderschap gemeente Moerdijk, vastgesteldd.d. 19 december 2017;

BESLUIT

aan te wijzen als budgetbeheerder:

tr M. Zantingh, zijnde Projectleider team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, domein Ondernemen en Leefomgeving;

a. Het budget betreft het (de) bij dit besluit behorende product(en) of grootboekrekeningnumme(s) van de begroting van de gemeente Moerdijk.

b. Deze aanwijzing treedt Ín werking op 01-01-2018