Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’
CiteertitelBeleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP40
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018Nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-177135

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 12 juni 2018:

 

gelet op artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht en gelet op het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (zoals vastgesteld op 18 januari 2018),

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

BELEIDSREGEL UITLEG BEGRIP ‘HAVENGERELATEERD’

Artikel 1 Begrip ‘havengerelateerd’

In het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, vastgesteld op 18 januari 2018, wordt in de regels gesproken over ‘haven gerelateerde bedrijven’. In het bestemmingsplan wordt dit begrip niet gedefinieerd. Om duidelijk te maken hoe dit begrip geïnterpreteerd moet worden, is de volgende begripsbepaling vastgesteld:

‘Havengerelateerd’: “een bedrijf dat voor wat betreft aan- en/of afvoer van goederen mede afhankelijk is van het vervoer over water”.

Artikel 2 Wijze van toetsing

 

Bedrijven zal worden verzocht bij de aanvraag omgevingsvergunning aan te tonen dat zij aan deze begripsbepaling voldoen. Dat kan door inzicht te geven in de bedrijfsvoering. Als een exacte invulling van het bedrijf nog niet bekend is, kan een bedrijf bij de aanvraag omgevingsvergunning een schriftelijke verklaring afleggen dat het te vestigen bedrijf voor wat betreft aan- en afvoer van goederen mede afhankelijk is van vervoer over water. Deze eis zal dan als voorwaarde in de omgevingsvergunning worden opgenomen, zodat dit een randvoorwaarde vormt voor de precieze invulling van het pand.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 12 juni 2018.

De secretaris,

P.A.M. van Bavel,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs