Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
 4. artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-279053

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 13 december 2018:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 30 oktober 2018:

 

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen)

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

Wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 • h.

  Vrachtauto: motorvoertuig, dat niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3.500 kg;

 • i.

  Aanhangwagen: voertuig, dat door een voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd is om aldus te worden voortbewogen, alsmede oplegger;

 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Moerdijk aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het bewaringsterrein van Van Eijck Roosendaal, Vaartveld 6A, 4704 SE (0161-225012).

 • 2.

  De Burgemeester kan een tijdelijke plaats van bewaring aanduiden in het geval dat een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

 • 3.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten voor voertuigen tot 3500 kg GVW (Gewicht Volle Wagen):

  • a.

   Het wegslepen van een gekentekend voertuig, € 175,-;

  • b.

   De stallingkosten, € 7,50 per dag;

  • c.

   De kosten voor een loze rit, € 75.

 • 2.

  De kosten voor voertuigen boven 3500 kg GVW (Gewicht Volle Wagen):

  • a.

   Het wegslepen van een gekentekend voertuig, uitrijden, € 225,-;

  • b.

   Het sleepklaar maken van een gekentekend voertuig, € 100,-;

  • c.

   Het overbrengen naar het bewaarterrein en bedrijfsgereed maken, € 125,-;

  • d.

   De stallingskosten bedragen € 25 per dag;

  • e.

   De kosten voor een loze rit bedragen € 125.

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 2.

  De wegsleepverordening vastgesteld op 24 januari 2008, wordt ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van deze verordening;

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening 2018.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 13 december 2018

De griffier,

H.D. Tiekstra

De voorzitter,

J.P.M. Klijs